Critical Language and Literary Studies

آ

 • آرچیبالد مک‌لیش شعر به مثابۀ رویدادِ سکوت: خوانشی دلوزی-هایدگری از «هنر شاعری» نوشتۀ آرچیبالد مک‌لیش [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 55-76]

 • آگاهی طبقاتی کاربست تطبیقی مفهوم آگاهی طبقاتی لوکاچ در داستان های «فتحنامۀ مغان» هوشنگ گلشیری و «داستانی از وال‌استریت» هرمان ملویل [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 101-124]

 • آگاهی کاذب کاربست تطبیقی مفهوم آگاهی طبقاتی لوکاچ در داستان های «فتحنامۀ مغان» هوشنگ گلشیری و «داستانی از وال‌استریت» هرمان ملویل [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 101-124]

 • آموزش تأثیر روش توصیف تصاویر دیجیتال بر دانش ارتباطات بینافرهنگی زبان‌آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 267-298]

 • آموزش زبان آلمانی بررسی تحلیلی دانش زبان آلمانی زبان آموزان ایرانی در مقطع ب از چهارچوب مرجع مشترک اروپا با نگاهی ویژه به خطاهای زبان آموزان ایرانی در به کارگیری واژگان و ترکیبات ثابت واژگانی در زبان آلمانی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 163-184]

 • آموزش فرانسه به مثابه زبان خارجی بررسی نقش حافظه در آموزش دستور زبان فرانسه و تمرین‌های دستوری در ایران [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 135-162]

 • آوای روایی زیبایی شناسی روایی و اخلاق در رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 57-78]

ا

 • ادبیات آلمانی زبان" مسخ اثر فرانتس کافکا، استعاره از یک واقعیت اجتماعی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 145-162]

 • ادبیات گمانه زن مفهوم سوبژکتیویته زن در رمان های گمانه زن: مطالعه سپیده دم و تمثیل های اکتاویا ای. باتلر [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 37-56]

 • ایدئولوژی کاربست تطبیقی مفهوم آگاهی طبقاتی لوکاچ در داستان های «فتحنامۀ مغان» هوشنگ گلشیری و «داستانی از وال‌استریت» هرمان ملویل [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 101-124]

 • ایریگاری مفهوم سوبژکتیویته زن در رمان های گمانه زن: مطالعه سپیده دم و تمثیل های اکتاویا ای. باتلر [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 37-56]

 • ازخودبیگانگی مهاجرت، ازخودبیگانگی یا هیبریدیته (چندرگه شدن) بررسی تطبیقی دو رمان راز بازگشت و سرزمین نوچ [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 79-100]

 • استعاره" مسخ اثر فرانتس کافکا، استعاره از یک واقعیت اجتماعی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 145-162]

 • استقلال" بررسی درک مفهوم استقلال یادگیری معلمان و زبان آموزان در ایران و ترکیه [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 15-34]

 • استمداد از براعت استهلال فارسی تا استمداد (Invocation) انگلیسی: بررسی تطبیقی شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 105-134]

 • اقلیت پناهجو جامعه انظباطی یا جامعه کنترلی، مسئله این است: برای «دیگری» راه گریزی نیست [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 163-186]

 • اکتاویا باتلر مفهوم سوبژکتیویته زن در رمان های گمانه زن: مطالعه سپیده دم و تمثیل های اکتاویا ای. باتلر [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 37-56]

 • اگزیستانسیالیسم آلبر کامو: رمان علیه واقع گرایی روانشناختی(مطالعه موردی رمان بیگانه) [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 77-104]

 • امر نمادین گذار از وحشتِ مرگ به عنوانِ دیگری به واسطه زبان زنانه؛ مطالعه‌ای از بالکن اثر ژنه [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 265-291]

 • انرایت اشیای رجعت: معماریِ پَساحافظه در رمان دورهمی از اَن اِنرایت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 213-238]

ب

 • بالکن گذار از وحشتِ مرگ به عنوانِ دیگری به واسطه زبان زنانه؛ مطالعه‌ای از بالکن اثر ژنه [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 265-291]

 • براعت استهلال از براعت استهلال فارسی تا استمداد (Invocation) انگلیسی: بررسی تطبیقی شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 105-134]

 • برداشت" بررسی درک مفهوم استقلال یادگیری معلمان و زبان آموزان در ایران و ترکیه [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 15-34]

 • بلاغت انگلیسی از براعت استهلال فارسی تا استمداد (Invocation) انگلیسی: بررسی تطبیقی شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 105-134]

 • بلاغت فارسی از براعت استهلال فارسی تا استمداد (Invocation) انگلیسی: بررسی تطبیقی شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 105-134]

 • بهبودگرایی رگه های تصور اخلاقی پراگماتیستی در داستان پساپسا‌مدرن: بررسی دیدگاه های جان دیویی در قهرمانان مرزها اثر دیو اگرز [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 185-212]

 • بهشت گمشدۀ میلتون از براعت استهلال فارسی تا استمداد (Invocation) انگلیسی: بررسی تطبیقی شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 105-134]

 • بورژوازی" مسخ اثر فرانتس کافکا، استعاره از یک واقعیت اجتماعی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 145-162]

پ

 • پاکسازی بازآفرینی هویت در تاریخ: ایستایی و پویایی تاریخی در رمان های پیکان زمان و کشتزارهای لندن [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 35-54]

 • پدیدار شناسی گذار از گفتمان فرانگر به گفتمان سرعت [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 229-246]

 • پساحافظه اشیای رجعت: معماریِ پَساحافظه در رمان دورهمی از اَن اِنرایت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 213-238]

 • پساسراسربین جامعه انظباطی یا جامعه کنترلی، مسئله این است: برای «دیگری» راه گریزی نیست [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 163-186]

ت

 • تجربه رگه های تصور اخلاقی پراگماتیستی در داستان پساپسا‌مدرن: بررسی دیدگاه های جان دیویی در قهرمانان مرزها اثر دیو اگرز [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 185-212]

 • تحلیل خطا بررسی تحلیلی دانش زبان آلمانی زبان آموزان ایرانی در مقطع ب از چهارچوب مرجع مشترک اروپا با نگاهی ویژه به خطاهای زبان آموزان ایرانی در به کارگیری واژگان و ترکیبات ثابت واژگانی در زبان آلمانی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 163-184]

 • ترکیبات ثابت واژگانی در آلمانی بررسی تحلیلی دانش زبان آلمانی زبان آموزان ایرانی در مقطع ب از چهارچوب مرجع مشترک اروپا با نگاهی ویژه به خطاهای زبان آموزان ایرانی در به کارگیری واژگان و ترکیبات ثابت واژگانی در زبان آلمانی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 163-184]

 • تصوراخلاقی رگه های تصور اخلاقی پراگماتیستی در داستان پساپسا‌مدرن: بررسی دیدگاه های جان دیویی در قهرمانان مرزها اثر دیو اگرز [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 185-212]

 • تمرینات دستوری بررسی نقش حافظه در آموزش دستور زبان فرانسه و تمرین‌های دستوری در ایران [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 135-162]

ج

 • جامعۀ کنترلی جامعه انظباطی یا جامعه کنترلی، مسئله این است: برای «دیگری» راه گریزی نیست [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 163-186]

 • جودیت باتلر مفهوم سوبژکتیویته زن در رمان های گمانه زن: مطالعه سپیده دم و تمثیل های اکتاویا ای. باتلر [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 37-56]

ح

 • حافظه اخباری بررسی نقش حافظه در آموزش دستور زبان فرانسه و تمرین‌های دستوری در ایران [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 135-162]

 • حافظه رویه‌ای بررسی نقش حافظه در آموزش دستور زبان فرانسه و تمرین‌های دستوری در ایران [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 135-162]

 • حقیقت اشیای رجعت: معماریِ پَساحافظه در رمان دورهمی از اَن اِنرایت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 213-238]

خ

 • خودآگاهی سفر به قلمرو از هم گسیخته ی "خود" و مرزهای ممزوج هویت در رمان ظهور اثر مارگارت اتوود [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 187-204]

 • خویشتن فردیت های رنگین: خویشتن، ذهن و جسم در لندنی های غریب اثر سم سلوون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 205-228]

د

 • دازاین خوانش نشانه- معناشناختی کنش استعلایی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 13-36]

 • داستانی از وال استریت کاربست تطبیقی مفهوم آگاهی طبقاتی لوکاچ در داستان های «فتحنامۀ مغان» هوشنگ گلشیری و «داستانی از وال‌استریت» هرمان ملویل [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 101-124]

 • دانش ارتباطات بینافرهنگی تأثیر روش توصیف تصاویر دیجیتال بر دانش ارتباطات بینافرهنگی زبان‌آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 267-298]

 • دیرینه‌شناسی دانش هتروتوپیاهای نوار و گفتمان فضا در رمان‌های خواب گران، بدرود، محبوبم و خداحافظی طولانی اثر ریموند چندلر [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 247-266]

 • درونی شدن تحقیر فردیت های رنگین: خویشتن، ذهن و جسم در لندنی های غریب اثر سم سلوون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 205-228]

 • دستور زبان فرانسه بررسی نقش حافظه در آموزش دستور زبان فرانسه و تمرین‌های دستوری در ایران [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 135-162]

 • دغدغه مندی برای دیگری زیبایی شناسی روایی و اخلاق در رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 57-78]

 • دیگری گذار از وحشتِ مرگ به عنوانِ دیگری به واسطه زبان زنانه؛ مطالعه‌ای از بالکن اثر ژنه [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 265-291]

 • دلوز شعر به مثابۀ رویدادِ سکوت: خوانشی دلوزی-هایدگری از «هنر شاعری» نوشتۀ آرچیبالد مک‌لیش [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 55-76]

 • دیو اگرز رگه های تصور اخلاقی پراگماتیستی در داستان پساپسا‌مدرن: بررسی دیدگاه های جان دیویی در قهرمانان مرزها اثر دیو اگرز [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 185-212]

 • دورهمی اشیای رجعت: معماریِ پَساحافظه در رمان دورهمی از اَن اِنرایت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 213-238]

ذ

 • ذهنیت زنان مفهوم سوبژکتیویته زن در رمان های گمانه زن: مطالعه سپیده دم و تمثیل های اکتاویا ای. باتلر [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 37-56]

ر

 • رازگشایی اشیای رجعت: معماریِ پَساحافظه در رمان دورهمی از اَن اِنرایت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 213-238]

 • رمان آلبر کامو: رمان علیه واقع گرایی روانشناختی(مطالعه موردی رمان بیگانه) [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 77-104]

 • رمان معاصر افغانستان خوانش نشانه- معناشناختی کنش استعلایی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 13-36]

 • رمان نوار هتروتوپیاهای نوار و گفتمان فضا در رمان‌های خواب گران، بدرود، محبوبم و خداحافظی طولانی اثر ریموند چندلر [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 247-266]

 • ریموند چندلر هتروتوپیاهای نوار و گفتمان فضا در رمان‌های خواب گران، بدرود، محبوبم و خداحافظی طولانی اثر ریموند چندلر [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 247-266]

 • رهنورد زریاب خوانش نشانه- معناشناختی کنش استعلایی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 13-36]

 • روایت‌شناسی بلاغی زیبایی شناسی روایی و اخلاق در رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 57-78]

 • روان‌شناسی آلبر کامو: رمان علیه واقع گرایی روانشناختی(مطالعه موردی رمان بیگانه) [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 77-104]

 • روش توصیف تصاویر دیجیتال تأثیر روش توصیف تصاویر دیجیتال بر دانش ارتباطات بینافرهنگی زبان‌آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 267-298]

ز

ژ

 • ژاَک لَکان مهاجرت، ازخودبیگانگی یا هیبریدیته (چندرگه شدن) بررسی تطبیقی دو رمان راز بازگشت و سرزمین نوچ [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 79-100]

 • ژان ژنه گذار از وحشتِ مرگ به عنوانِ دیگری به واسطه زبان زنانه؛ مطالعه‌ای از بالکن اثر ژنه [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 265-291]

س

 • سایبرگ گذار از گفتمان فرانگر به گفتمان سرعت [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 229-246]

 • سراسربین جامعه انظباطی یا جامعه کنترلی، مسئله این است: برای «دیگری» راه گریزی نیست [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 163-186]

 • سم سلوون فردیت های رنگین: خویشتن، ذهن و جسم در لندنی های غریب اثر سم سلوون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 205-228]

 • سواد بصری تأثیر روش توصیف تصاویر دیجیتال بر دانش ارتباطات بینافرهنگی زبان‌آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 267-298]

 • سوژۀ آگاهی کاربست تطبیقی مفهوم آگاهی طبقاتی لوکاچ در داستان های «فتحنامۀ مغان» هوشنگ گلشیری و «داستانی از وال‌استریت» هرمان ملویل [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 101-124]

 • سوژۀ هستنده خوانش نشانه- معناشناختی کنش استعلایی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 13-36]

ش

 • شاهنامۀ فردوسی از براعت استهلال فارسی تا استمداد (Invocation) انگلیسی: بررسی تطبیقی شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 105-134]

 • شرایط محیطی رگه های تصور اخلاقی پراگماتیستی در داستان پساپسا‌مدرن: بررسی دیدگاه های جان دیویی در قهرمانان مرزها اثر دیو اگرز [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 185-212]

 • شعر شعر به مثابۀ رویدادِ سکوت: خوانشی دلوزی-هایدگری از «هنر شاعری» نوشتۀ آرچیبالد مک‌لیش [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 55-76]

ظ

 • ظهور سفر به قلمرو از هم گسیخته ی "خود" و مرزهای ممزوج هویت در رمان ظهور اثر مارگارت اتوود [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 187-204]

ع

 • عاملیت مفهوم سوبژکتیویته زن در رمان های گمانه زن: مطالعه سپیده دم و تمثیل های اکتاویا ای. باتلر [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 37-56]

 • علیّت آلبر کامو: رمان علیه واقع گرایی روانشناختی(مطالعه موردی رمان بیگانه) [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 77-104]

ف

 • فتحنامۀ مغان کاربست تطبیقی مفهوم آگاهی طبقاتی لوکاچ در داستان های «فتحنامۀ مغان» هوشنگ گلشیری و «داستانی از وال‌استریت» هرمان ملویل [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 101-124]

 • فراخانوادگی اشیای رجعت: معماریِ پَساحافظه در رمان دورهمی از اَن اِنرایت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 213-238]

 • فراخوانش سفر به قلمرو از هم گسیخته ی "خود" و مرزهای ممزوج هویت در رمان ظهور اثر مارگارت اتوود [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 187-204]

 • فرار به غرب جامعه انظباطی یا جامعه کنترلی، مسئله این است: برای «دیگری» راه گریزی نیست [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 163-186]

 • فردیت فردیت های رنگین: خویشتن، ذهن و جسم در لندنی های غریب اثر سم سلوون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 205-228]

 • فلسفه اخلاق زیبایی شناسی روایی و اخلاق در رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 57-78]

 • فلسفه پراگماتیسم رگه های تصور اخلاقی پراگماتیستی در داستان پساپسا‌مدرن: بررسی دیدگاه های جان دیویی در قهرمانان مرزها اثر دیو اگرز [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 185-212]

ک

 • کامو آلبر کامو: رمان علیه واقع گرایی روانشناختی(مطالعه موردی رمان بیگانه) [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 77-104]

 • کنش استعلایی خوانش نشانه- معناشناختی کنش استعلایی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 13-36]

 • کوندرا آلبر کامو: رمان علیه واقع گرایی روانشناختی(مطالعه موردی رمان بیگانه) [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 77-104]

گ

 • گردش اخلاقی رگه های تصور اخلاقی پراگماتیستی در داستان پساپسا‌مدرن: بررسی دیدگاه های جان دیویی در قهرمانان مرزها اثر دیو اگرز [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 185-212]

 • گفتمان بوشی خوانش نشانه- معناشناختی کنش استعلایی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 13-36]

 • گفتمان سرعت گذار از گفتمان فرانگر به گفتمان سرعت [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 229-246]

 • گفتمان غیرمستقیم آزاد زیبایی شناسی روایی و اخلاق در رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 57-78]

 • گفتمان فرانگر گذار از گفتمان فرانگر به گفتمان سرعت [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 229-246]

ل

 • لندنی های غریب فردیت های رنگین: خویشتن، ذهن و جسم در لندنی های غریب اثر سم سلوون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 205-228]

م

 • ماخولیا فردیت های رنگین: خویشتن، ذهن و جسم در لندنی های غریب اثر سم سلوون [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 205-228]

 • مارتین امیس بازآفرینی هویت در تاریخ: ایستایی و پویایی تاریخی در رمان های پیکان زمان و کشتزارهای لندن [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 35-54]

 • مارگارت اتوود سفر به قلمرو از هم گسیخته ی "خود" و مرزهای ممزوج هویت در رمان ظهور اثر مارگارت اتوود [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 187-204]

 • محسن حمید جامعه انظباطی یا جامعه کنترلی، مسئله این است: برای «دیگری» راه گریزی نیست [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 163-186]

 • مرگ گذار از وحشتِ مرگ به عنوانِ دیگری به واسطه زبان زنانه؛ مطالعه‌ای از بالکن اثر ژنه [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 265-291]

 • مسخ" مسخ اثر فرانتس کافکا، استعاره از یک واقعیت اجتماعی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 145-162]

 • میشل فوکو هتروتوپیاهای نوار و گفتمان فضا در رمان‌های خواب گران، بدرود، محبوبم و خداحافظی طولانی اثر ریموند چندلر [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 247-266]

 • معلمان و زبان آموزان ایرانی" بررسی درک مفهوم استقلال یادگیری معلمان و زبان آموزان در ایران و ترکیه [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 15-34]

 • معلمان و زبان آموزان ترکیه" بررسی درک مفهوم استقلال یادگیری معلمان و زبان آموزان در ایران و ترکیه [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 15-34]

 • معنا شعر به مثابۀ رویدادِ سکوت: خوانشی دلوزی-هایدگری از «هنر شاعری» نوشتۀ آرچیبالد مک‌لیش [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 55-76]

 • مقاومت مفهوم سوبژکتیویته زن در رمان های گمانه زن: مطالعه سپیده دم و تمثیل های اکتاویا ای. باتلر [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 37-56]

 • منطق معنا شعر به مثابۀ رویدادِ سکوت: خوانشی دلوزی-هایدگری از «هنر شاعری» نوشتۀ آرچیبالد مک‌لیش [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 55-76]

 • مهاجرت مهاجرت، ازخودبیگانگی یا هیبریدیته (چندرگه شدن) بررسی تطبیقی دو رمان راز بازگشت و سرزمین نوچ [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 79-100]

ن

 • نوشتار زنانه گذار از وحشتِ مرگ به عنوانِ دیگری به واسطه زبان زنانه؛ مطالعه‌ای از بالکن اثر ژنه [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 265-291]

و

 • واژگان آلمانی بررسی تحلیلی دانش زبان آلمانی زبان آموزان ایرانی در مقطع ب از چهارچوب مرجع مشترک اروپا با نگاهی ویژه به خطاهای زبان آموزان ایرانی در به کارگیری واژگان و ترکیبات ثابت واژگانی در زبان آلمانی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 163-184]

 • واژه سازی در آلمانی بررسی تحلیلی دانش زبان آلمانی زبان آموزان ایرانی در مقطع ب از چهارچوب مرجع مشترک اروپا با نگاهی ویژه به خطاهای زبان آموزان ایرانی در به کارگیری واژگان و ترکیبات ثابت واژگانی در زبان آلمانی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 163-184]

 • واقعیت اجتماعی" مسخ اثر فرانتس کافکا، استعاره از یک واقعیت اجتماعی [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 145-162]

 • واقع‌گرایی آلبر کامو: رمان علیه واقع گرایی روانشناختی(مطالعه موردی رمان بیگانه) [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 77-104]

ه

 • هایدگر شعر به مثابۀ رویدادِ سکوت: خوانشی دلوزی-هایدگری از «هنر شاعری» نوشتۀ آرچیبالد مک‌لیش [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 55-76]

 • هیبریدیته (چندرگه شدن) مهاجرت، ازخودبیگانگی یا هیبریدیته (چندرگه شدن) بررسی تطبیقی دو رمان راز بازگشت و سرزمین نوچ [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 79-100]

 • هتروتوپیا هتروتوپیاهای نوار و گفتمان فضا در رمان‌های خواب گران، بدرود، محبوبم و خداحافظی طولانی اثر ریموند چندلر [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 247-266]

 • همنوایی بازآفرینی هویت در تاریخ: ایستایی و پویایی تاریخی در رمان های پیکان زمان و کشتزارهای لندن [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 35-54]

 • هنجارسازی بازآفرینی هویت در تاریخ: ایستایی و پویایی تاریخی در رمان های پیکان زمان و کشتزارهای لندن [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 35-54]

 • هنر شاعری» شعر به مثابۀ رویدادِ سکوت: خوانشی دلوزی-هایدگری از «هنر شاعری» نوشتۀ آرچیبالد مک‌لیش [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 55-76]

 • هویت زیبایی شناسی روایی و اخلاق در رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 57-78]

 • هویت جنسیتی سفر به قلمرو از هم گسیخته ی "خود" و مرزهای ممزوج هویت در رمان ظهور اثر مارگارت اتوود [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 187-204]

 • هویت ساختگی بازآفرینی هویت در تاریخ: ایستایی و پویایی تاریخی در رمان های پیکان زمان و کشتزارهای لندن [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 35-54]

 • هومی بابا مهاجرت، ازخودبیگانگی یا هیبریدیته (چندرگه شدن) بررسی تطبیقی دو رمان راز بازگشت و سرزمین نوچ [دوره 18، شماره 27، 1400، صفحه 79-100]

ی

 • یادگیری" بررسی درک مفهوم استقلال یادگیری معلمان و زبان آموزان در ایران و ترکیه [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 15-34]

 • یادگیری زبان دوم تأثیر روش توصیف تصاویر دیجیتال بر دانش ارتباطات بینافرهنگی زبان‌آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 18، شماره 26، 1400، صفحه 267-298]