Critical Language and Literary Studies
اضطراب اگزیستانسیال و خود تقسیم شده در داستان های کوتاه منتخب از مارگارت آتوود

افسانه حیدری

دوره 19، شماره 29 ، اسفند 1401، ، صفحه 275-293

https://doi.org/10.52547/clls.19.29.275

چکیده
  در حالی که رمان‌های مارگارت آتوود موضوع بحث‌های انتقادی زیادی های بوده اند، مجموعه داستان های کوتاه‌ او چندان مورد توجه منتقدان قرار نگرفته و در بیشتر موارد نادیده گرفته شده اند. در این مقاله، داستان کوتاه قطبیت ها و مردی از مریخ که از نخستین مجموعه داستان های کوتاه آتوود انتخاب شده اند، با استفاده از تئوری‌های رونالد لینگ و سیمون ...  بیشتر