Volume 20 (2023)
Volume 19 (2022)
Volume 18 (2021)
Volume 17 (2020)
Volume 16 (2019)
Volume 15 (2018)
Volume 14 (2018)
Volume 13 (2017)
Volume 12 (2016)
Volume 11 (2015)
Volume 10 (2015)
Volume 7 (2014)
Volume 6 (2013)
Volume 5 (2012)
Volume 4 (2012)
Volume 3 (2010)
Volume 2 (2009)
Volume 1 (2008)
جستجوی مکان و خویشتن؛ بررسی داستان گل‌های زوال پاتریک مودیانو از منظر ژئوپوئتیک

Fatemeh Sokout Jahromi; محمدحسین جواری; الله شکر اسداللهی

Volume 17, Issue 24 , June 2020, , Pages 171-187

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.171

Abstract
  چکیده: ژئوپوئتیک، نظریه‌ی نوظهور نقد ادبی و هنری ست که به اهمیت و نقش مکان در آثار ادبی و هنری می‌پردازد. ژئوپوئتیک رویکردی باز و بینارشته‌ای‌ست. این رویکرد علاوه بر ...  Read More