Volume 20 (2023)
Volume 19 (2022)
Volume 18 (2021)
Volume 17 (2020)
Volume 16 (2019)
Volume 15 (2018)
Volume 14 (2018)
Volume 13 (2017)
Volume 12 (2016)
Volume 11 (2015)
Volume 10 (2015)
Volume 7 (2014)
Volume 6 (2013)
Volume 5 (2012)
Volume 4 (2012)
Volume 3 (2010)
Volume 2 (2009)
Volume 1 (2008)
ارزیابی کتاب‌های آموزش زبان از منظر فرهنگ و جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی

Sasan Baleghizadeh; سلماز آقازاده

Volume 17, Issue 24 , June 2020, , Pages 121-144

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.121

Abstract
  در دنیای امـروز که ضرورت دانستن زبان انگلیسی برای انجام تعاملات بین فرهنگی امری غیرقابل انکار است، آموزش و یادگیری زبان انگلیسی باید همـراه بـا درنظر گرفتن ارزش­هـای ...  Read More