Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

تأثیر مثبت انگیزه بر روند یادگیری فرد تحت آموزش بر هیچ کس پوشیده نیست. انگیزه ی فرد یا از درون او نشأت می گیرد یا متأثر از محیط پیرامون او است. اگرچه انگیزه ی درونی نسبت به انگیزه ی بیرونی از ثبات بیشتری برخوردار است، تأثیر عوامل محیطی بر افزایش و یا کاهش آن دور از انتظار نیست. مقاله ی حاضر با بررسی میزان انگیزه در میان دانشجویان رشته ی مترجمی و ادبیات آلمانی دانشکنده ی زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران (مرکزی)، بر آن است تا به صورت مستند دامنه ی تأثیرگذاری عوامل محیطی بر انگیزه ی درونی را نشان دهد و راهکارهایی را جهت بهبود عوامل محیطی مؤثر بر انگیزه ی زبان آموزان برای فراگیری مطالب درسی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها