Critical Language and Literary Studies

مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‌های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏های خارجی، نظریه‏ و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏ های نوین در زبان‌آموزی به انتشار مقالات اقدام می‏ نماید.

گسترش فرهنگ نقد برای عموم جامعه از یک سو و  تخصصی نمودن مفهوم نقد ادبی،‌ بهبود مفاهیم برجسته در آموزش زبان خارجی از سویی دیگر را می توان به ترتیب به عنوان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی دانست.