Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گفتار حاضر به بررسیِ وجود تنش فرهنگی بین صدای معارض و گفتمان غالب در آثار منتخبی از سال بلو[1]، رمان‌نویس معاصر آمریکایی، می‌پردازد. به‌منظور این کار، از دیدگاه ماتریالیسم[2] فرهنگی که در خوانش و تحلیل آثار ادبی بسیار روشنگر است استفاده می‌شود. اساس دیدگاه ماتریالیسم فرهنگی بر این اصل استوار است که رابطه‌ی آثار ادبی با بستر فرهنگی‌ای که در آن تولیدشده و لاجرم بازتاب‌کننده‌ی مبانی آن می‌باشند، تنش‌آمیز است. در مقابل، نظام فرهنگی حاکم برای حفظ جایگاه و بقا خود، ناگزیر باید اصول خود را تکرار و تثبیت کند و این کار را با معقول و مقبول جلوه‌ دادن آموزه‌های خود انجام می‌دهد. همچنین به‌عنوان بازیگر اصلی درصحنه‌ی تعاملات و تعارضات فرهنگی، این نظام باید با صداهایِ نو‌ظهور معارض و مخالف که تهدیدی برای تمامیت آن هستند، کنار بیاید و این کار را با ملحوظ یا محاط کردن تعارض در درون خود انجام می‌دهد تا از این طریق ضمن پرهیز از تنش آشکار، صدای معارض را حتی به ابزاری برای تحکیم و تکرار اصول خود نگاه دارد. در آثار سال بلو وجود صدای معارض ازآن‌جهت بسیار بارز است که این نویسنده از یک پیشینه‌ی  فرهنگی ـ مذهبی متفاوت (او از خانواده‌ی یهودی و مهاجر بود) برخوردار بود و ارزش‌های اعتقادی خود را در تضاد با ارزش‌های حاکم در جامعه می‌دید. در همین راستا بود که او برآن شد تا با در پیش گرفتن سبک و سیاقی ظاهراً متفاوت از نویسندگان هم‌عصر خود در صورت و محتوای رمان‌هایش، ضمن تعارض با روال سایر، در حفظ ارزش‌ها نیز قدم بردارد. لذا، محور اصلی بحث ما صحه گذاشتن بر این امر است که، علی‌رغم ادعای متفاوت و معارض بودن، صدای معارض سال بلو در قالب آثار او، درنهایت در درون صدای غالب قرارگرفته و بازتاب مبانی فرهنگ حاکم در جامعه‌ی آمریکای روزگار او هستند زیرا بر اساس دیدگاه ماتریالیسم فرهنگی، متن در حصار زمانی روزگار خود محاط است و نمی‌تواند از آن فراتر رود اگرچه می‌تواند در مقابل فشار سرکوبگرانه‌ی آن مقاومت کند.[1] . Saul Bellow[2] . Cultural Materialism

عنوان مقاله [English]

Interaction or Conflict: Dominant Cultural and Subordinated Voice in Saul Bellow’s Works A Cultural Materialistic Approach

نویسندگان [English]

 • Abbas Goudarzi 1
 • Alireza Jafari 2

1 Faculty Member of Islamic Azad University, Hamedan Branch

2 Faculty Member of Shahid Beheshti University, Tehran Iran

چکیده [English]

The present paper means to study the cultural tension between the dissident voice and dominant discourse in a selected number of Saul Bellow’s novels. To this end, the theoretical framework of Cultural Materialism is applied based on which there exists tension in the relationship of every literary work with its cultural context in which it is produced. The dominant cultural system, however, has to keep its upper status through retrieving and restating its beliefs and ideologies by making them ever acceptable and logically sound to the subjects. As the main player in the field of cultural interactions, the dominant system also has to face and make peace with the new and dissident voices which may present a threat to its stability. This, the dominant system, achieves through containing the dissidence within itself.
In Bellow’s works, dissidence is especially noticeable as he comes from a religious-cultural background (he was from an immigrant Jewish family) whose many values are in sharp contrast with those of the reigning cultural system of American society. Due to this discrepancy and contrast, the writer has set out to present a voice of dissidence through being critical of the sociocultural milieu and taking up a seemingly different way of fiction-writing.Thus, the main focus of this study is to approve of the fact that despite Bellow’s desire for being different from and dissident to the cultural system, his voice is actually contained within and subordinated to the larger community’s perspectives and ideological practices and is even retrieving and reproducing them, because, as Cultural Materialism argues, text is bound with the context of its production and can barely go or act beyond its precepts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Cultural Materialism
 • voice of dissidence
 • Saul Bellow
 • dominant cultural system
 1. Atlas, James. Bellow: A Biography. New York: Random House, 2000.
 2. Bellow, Saul. Dangling Man. New York: Vanguard Press, 1944.
 3. ---------------. Herzog. New York: Fawcett Crest, 1965.
 4. ---------------. Mr. Sammler’s Planet. New York: Viking Press, 1970.
 5. Bradbury, Malcolm (ed.) The Novel Today: Contemporary Writers on Modern Fiction. Manchester: Manchester University Press, 1977.
 6. Braham, Jeanne. A Sort of Columbus: The American Voyages of Saul Bellow’s Fiction. Athens: University of Georgia Press, 1984.
 7. Clayton, John Jacob. Saul Bellow: In Defense of Man. Bloomington and London: Indiana UP, 1971.
 8. Crehan, Kate. Gramsci, History and Anthropology. Los Angles: University of California Press, 2002.
 9. Fan, Qiutao. “The Obsessed Individual in the Intellectual Crisis: A Kohutian Reading of Herzog”. International Journal of Social Science and Humanities Research. Vol. 2, Issue 2, April 2014. , pp: 61-71
 10. Russell, Henry Bennett. “A Study of the Characters of Saul Bellow”. MA Thesis. University of Arizona, 1966.
 11. Sinfield Alan. Literature, Politics and Culture in Postwar Britain. Los Angeles: Univ. of California Press, 1989.
 12. Sinfield, Alan. “Cultural Materialism, Othello, and the Politics of Plausibility” in Julie Rivkin and Michael Ryan (eds.) Literary Theory: An Anthology. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.