Critical Language and Literary Studies
نقش عوامل بیولوژیک و عامل انگیزه در یادگیری زبان خارجی

کاوه بهرامی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  مقاله پیش‌رو به بررسی ارتباط و تاثیر عوامل بیولوژیک (در اینجا: سن و جنسیت) و عامل انگیزه در روند یادگیری زبان خارجی می‌پردازد. در این مقاله سعی می‌شود، با استناد به تحقیقات به‌عمل آمده از سوی ریمر (2006) و اشمنک (2002) نشان داده شود که عوامل دخیل در شکل دهی به تفاوت‌های فردی ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارند و با تاثیرپذیرفتن از یکدیگر می‌توانند ...  بیشتر

پژوهشی پیرامون آموزش و بازخورد صریح راهبردهای فراگیری زبان: بررسی سن فراگیران

علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ سیما خضرلو

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  بیش از سه دهه است که پژوهشگران در زمینه آموزش زبان به بررسی نقش راهبردهای فراگیری پرداخته اند. تحقیقات متعددی که در این زمینه انجام شده است تلاشی است برای شناسایی راهبردهای مناسب و آموزش استفاده صحیح از آنها به فراگیران. در سال های اخیرتوجه بیشتر محققان به بعد افزایش سطح آگاهی فراگیران از این راهبردها معطوف بوده است (نونان ٢٠٠٢؛ هسیا ...  بیشتر