Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

بیش از سه دهه است که پژوهشگران در زمینه آموزش زبان به بررسی نقش راهبردهای فراگیری پرداخته اند. تحقیقات متعددی که در این زمینه انجام شده است تلاشی است برای شناسایی راهبردهای مناسب و آموزش استفاده صحیح از آنها به فراگیران. در سال های اخیرتوجه بیشتر محققان به بعد افزایش سطح آگاهی فراگیران از این راهبردها معطوف بوده است (نونان ٢٠٠٢؛ هسیا و آکسفورد٢٠٠٢؛ اهرمن، لیور و آکسفورد، ٢٠٠٣؛ اوزمن، ٢٠٠٩). پژوهش حاضر به بررسی نقش آموزش و بازخورد صریح در ارتقای سطح آگاهی زبان آموزان ایرانی از راهبردهای فراگیری زبان و استفاده صحیح آنها می پردازد. در این پژوهش ۴٢ زبان آموز با دانش زبانی تقریبا یکسان در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. بر خلاف زبان آموزان گروه کنترل که هیچگونه بازخوردی را پس از خواندن و درک مطلب متون دریافت نکردند، فراگیران در گروه آزمایش، مورد بازخورد صریح استفاده از راهبردهای فراگیری زبان قرار گرفتند. در این پژوهش زبان آموزان جوان و مسن به منظور بررسی تاثیر سن بر روی استفاده از راهبردهای فراگیری زبان و میزان کارگری بازخورد صریح بررسی شدند. بررسی های آماری نشان داد که زبان آموزان ایرانی پس از دریافت بازخورد صریح استفاده از راهبردهای فراگیری، به صورت بهتری از این راهبردها استفاده کردند. بر اساس نتایج به دست آمده هیچ تفاوتی میان سن فراگیران و تاثیر بازخورد صریح وجود ندارد. بر اساس نتایج این پژوهش به معلمان زبان انگلیسی توصیه می شود که میزان آگاهی زبان آموزان را در هر سنی در زمینه استفاده راهبردهای فراگیری زبان ارتقا دهند زیرا این آگاهی سبب اشتغال هر چه بیشتر آنها در فرایند یادگیری زبان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها