Critical Language and Literary Studies
فردیت های رنگین: خویشتن، ذهن و جسم در لندنی های غریب اثر سم سلوون

فرزاد کله جویی

دوره 18، شماره 26 ، تیر 1400، ، صفحه 205-228

https://doi.org/10.52547/clls.18.26.205

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی مفهوم فردیت در رمان لندنی‌های غریب اثر سم سلوون می‌پردازد. برای این منظور، شخصیت‌های کلیدی این رمان که اغلب سیاه ‌پوستان مهاجر هستند، از منظر خویشتن، ذهن، و جسم بررسی خواهند شد. بحث اصلی این مقاله بر ریشه یابی رفتار سردرگم و اغلب ناکارآمد شخصیت‌های سیاه ‌پوست داستان استوار است. با در نظر گرفتن این نکته، ریشه ...  بیشتر

سرود دلتنگی در اشعار نزار قبانی بر اساس نظریه زایش نوستالژی والتر موزر

حمید هاشمی کهندانی؛ بهمن نامور مطلق

دوره 15، شماره 21 ، آبان 1397، ، صفحه 273-296

چکیده
  دلتنگی برای گذشته یکی از اثرگذارترین مفاهیم در زندگی نویسندگان و شاعران است که به جهت دوری مکانی و زمانی رخ می‌دهد و به اشعار و داستان های شان شکل می‌بخشد. این پژوهش می‌کوشد انواع دلتنگی منقسم بر نوستالژی و مالیخولیا را تفکیک و هر کدام را جداگانه تببین کند و برای این کار از آرای والتر موزر یکی از استادان دانشگاه. اوتاوا استفاده می‌کند. ...  بیشتر