Critical Language and Literary Studies
تکلیف بله، اماچه نوع تکلیفی می تواند به بیشترین میزان پیشرفت و انگیزه منجر شود؟

آزاده رجائی؛ داود برزآبادی فراهانی

دوره 17، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 211-237

https://doi.org/10.52547/clls.17.25.211

چکیده
  چکیدهمطالعه حاضر تأثیر انواع مختلف تکلیف را بر روی میزان پیشرفت و انگیزه زبان آموزان بررسی می کند. تا کنون شش نوع مختلف از تکلیف معرفی شده اند: تمرینی، آماده سازی، گسترده و مداوم، اکتشافی هدایت شده، دنیای واقعی و پروژه ها. در این مطالعه 51 نفر از زبان آموزان بزرگسال کانون زبان ایران در سطح متوسط انتخاب و به سه گروه 17 نفره تقسیم شدند. به ...  بیشتر

نقش عوامل بیولوژیک و عامل انگیزه در یادگیری زبان خارجی

کاوه بهرامی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  مقاله پیش‌رو به بررسی ارتباط و تاثیر عوامل بیولوژیک (در اینجا: سن و جنسیت) و عامل انگیزه در روند یادگیری زبان خارجی می‌پردازد. در این مقاله سعی می‌شود، با استناد به تحقیقات به‌عمل آمده از سوی ریمر (2006) و اشمنک (2002) نشان داده شود که عوامل دخیل در شکل دهی به تفاوت‌های فردی ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارند و با تاثیرپذیرفتن از یکدیگر می‌توانند ...  بیشتر