Critical Language and Literary Studies
نقشه ذهنی: روشی خلاق در یاددهی- یادگیری زبان فرانسه

رویا لطافتی؛ عاطفه زرینی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  برای به خاطر سپردن و سپس استفاده از محفوظات در فرایند آموزش زبان، تمهیدی چون فراهم کردن یک نقشه ذهنی بسیار کمک رسان است. پژوهش‌های متخصصان امور نشان داده است که استفاده از اشکال و رنگ‌ها در ترسیم مجموعه آموزه‌های زبان به جهت ماندگاری در ذهن بسیار اثر بخش است. سازوکار دو نیمکره مغز که هر کدام در پردازش خاصی از اطلاعات نقش دارند در برابر ...  بیشتر

آموزش زبان به کمک قصه

رویا لطافتی؛ شیما معلمی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  ادبیات شفاهی یا همان قصه ها و حکایات بخشی از ادبیات جهانی است که از درون فرهنگ جوامع جوشیده است. آموزش زبان خارجی به کمک متونی از قصه ها و حکایات جدا از این که ورود زبان آموز به فرهنگ زبان در حال فراگیری است، انگیزه های او را فراتر از آموختن زبانی دیگر خواهد کرد. ارتقا خود انگیختگی و دریافت وجوه فرهنگی زبان، نیروی بزرگی است که روند فراگیری ...  بیشتر