Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

برای به خاطر سپردن و سپس استفاده از محفوظات در فرایند آموزش زبان، تمهیدی چون فراهم کردن یک نقشه ذهنی بسیار کمک رسان است. پژوهش‌های متخصصان امور نشان داده است که استفاده از اشکال و رنگ‌ها در ترسیم مجموعه آموزه‌های زبان به جهت ماندگاری در ذهن بسیار اثر بخش است. سازوکار دو نیمکره مغز که هر کدام در پردازش خاصی از اطلاعات نقش دارند در برابر یک نقشه ذهنی که از عناصری از اشکال و رنگ‌ها به وجود آمده، عملکردی مشترک دارند که همین کیفیت، زمان ماندگاری محفوظات را فزونی می‌بخشد. در این پژوهش با استناد به تحقیقاتی که در عملکرد مغز صورت گرفته، استفاده از نقشه ذهنی را در جهت ارتقاء کیفیت فراگیری زبان فرانسه مثبت و بسیار کارساز دانسته‌ایم. در حال حاضر از نقشه ذهنی به مثابه روشی کارآمد در سراسر دنیا برای آموزش زبان دوم یا زبان خارجی استفاده می‌شود. مسئله در اینجاست که چگونه نقشه ذهنی آموزه‌ها را در روند فراگیری ماندگار و زودیاب می‌کند؟ در این مقاله برای شرح و حل این مسئله تا رسیدن به هدف که همانا تسریع در فراگیری و به تبع آن استفاده از زمان است، از مسیری علمی پژوهشی سود جسته‌ایم. دلایل لازم در ارتباط ذهن آدمی با ساختاراصلی نقشه ذهنی را در ساختمان مغز جستجو کرده‌ایم و آن را در الگوهایی دیگر رصد کرده و در نهایت فراگیری زبان را در جامعه‌ای کوچک آزموده‌ایم.

کلیدواژه‌ها