Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بیش از یک سده است که مسئله­ی‌‌‌ رابطه­ی‌‌‌ متقابل زبان و فرهنگ اذهان بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول داشته­ است. زبان در نظر بسیاری از انسان­‌شناسان به‌‌‌مثابه عنصری در میان عنصرهای دیگر در حیطه­ی‌ تعریف فرهنگ و به‌‌‌‌عنوان دانشی به‌‌‌شمار می‌‌‌‌رود که «به طور اجتماعی کسب می­شود». از یک سو، انتقال فرهنگ در فراگیری زبان‌‌ها مؤثر و وجود گونه‌‌­های زبانی نیز تا حد زیادی به وجود فرهنگ‌­ها وابسته است. در هر فرهنگی هزاران نظام مصنوعی نشانه­ای وجود دارد و همه­ی آنها مدل‌­های بازتاب‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده زبان هستند. از سوی دیگر زبان جهان کاملی است که قادر است با واژگان و معانی خود، فرهنگ را با تمام مرزها و جامعه را با تمام پیچیدگی‌‌‌‌هایش در خود احاطه کند. در پژوهش پیش‌ رو، رابطه‌‌‌ی‌‌‌ فرهنگ و زبان از دیدگاه زبان‌‌‌‌‌شناختی که بطور عمده در فرضیه‌‌‌‌ی‌ نسبیت زبان‌‌‌‌‌‌شناختی تجلی یافته‌، مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده در این مقاله درصدد است تا با هدف توصیف رابطه‌‌‌ی‌‌ زبان و فرهنگ در قالب رویکردهای‌ علوم‌‌ شناختی‌ مختلف، به ارائه و متعاقباً ‌تحلیل و تبیین آراء صاحب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظران این‌ مهم بپردازد. روش این مقاله مطالعه‌ی‌‌‌‌‌‌ کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌ است. یافته‌‌‌‌‌‌های‌ مطالعه‌ حاکی‌ از آن‌‌‌‌‌ است که زبان و فرهنگ رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌ متقابلی با یکدیگر دارند. از ‌یک سو زبان ابزار اصلی فرهنگ و شرط وجود فرهنگ است، از سویی دیگر جزئی از فرهنگ و محصول فرهنگ.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of interactional relationship between language and culture using language relativism hypothesis

نویسندگان [English]

 • Maryam Moradi
 • Marzieh Rahmani

AllamehTabataba’I University

چکیده [English]

It is more than one century that the issue of interactional relationship between language and culture has become the concern of scientists In many anthropologists’ opinions, Language is counted as an element among other elements in culture as socially acquired knowledge. Meanwhile, the transference of culture in learning the languages is effective and presence of a big extent of linguistic species depends on cultures’ existence as well. In each culture, there are thousands of symbolic artificial systems and all of them are such models of language reflecting its properties. On the other hand, language is a complete system that through utilizing its words and meaning is able to surround the culture with its all borders as well as the society with its all complexities within itself. In the present study, the relationship between language and culture in linguistic view as appeared mainly in the language relativism hypothesis is studied. In this paper, the authors’ aim is to describe and subsequently analyze the experts’ opinions in this field aiming to describe the relationship between language and culture in the form of different cognitive science approaches. The method used for this paper is library-oriented one. The study’s findings suggest that there is an interactional relationship between language and culture. On the one hand, language is the main instrument of culture and the necessary condition of it, on the other hand, it is considered as a part of the culture and cultural product. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interactional relationship
 • language
 • Culture
 • hypothesis
 • human
 • society
 1. -اسمیت، فیلیپ (1383)، درآمدی بر نظریه ی فرهنگی(چاپ سوم)، ترجمه ی حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 2. -انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن (چاپ اول)، تهران: سخن.
 3. - انجو شیرازی، میرجلال‌الدین حسین‌ابن فخر‌الدین (1351)، فرهنگ جهانگیری (چاپ اول)، مشهد: چاپخانه‌ی دانشگاه مشهد.
 4. -بارکر، کریس (1391)، مطالعات فرهنگی(نظریه و عملکرد)، ترجمه ی فرجی، مهدی و حمیدی، نفیسه، تهران: پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 5. - پهلوان، چنگیز (1388)،فرهنگ و تمدن(چاپ اول)، تهران: نشر نی.
 6. - دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه دهخدا (چاپ دوم)، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 7. - روح الامینی، محمود (1388)، زمینه ی فرهنگ شناسی، تهران: عطار.
 8. -عضدانلو، حمید (1384)، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، تهران: نشر نی.
 9. - عمید، حسن (1389)، فرهنگ فارسی عمید (چاپ اول)، تهران: انتشارات اشجع.
 10. - لاجوردی، هاله (1384، زمستان)،نظریه های زندگی روزمره، مجله‌نامه علوم اجتماعی، شماره 26، ص 129.
 11. - لوتمان، ی (1390). اوسپنسکی، بی.ای ، در باب سازوکار نشانه شناختی فرهنگ. ترجمه فرزان سجودی، در: مجموعه مقالات نشانه شناسی فرهنگ، تهران: نشر مهر.
 12. - معین، محمد (1387)، فرهنگ فارسی (چاپ اول)، تهران: کتاب پارسه.
 13. - معین، محمد (1362)، فرهنگ فارسی (چاپ پنجم)، تهران: چاپخانه‌ی سپهر.
 14. - نفیسی، علی‌اکبر (1343)، فرهنگ نفیسی (چاپ اول)، تهران: انتشارات کتابفروشی خیام.
 15. - یول، جورج (1388)، نگاهی به زبان(چاپ هشتم)، نسرین حیدری، تهران: انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها).
 16. - Базарова,Л.В. Образование и культура России в изменяющемся мире// К вопросу о соотношении языка и культуры.-Новосибирск, 2007.-C. 72-76.
 17. - Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества.-М., 1979.
 18. - Звегинцев, В.А. История языкознания XIX и XX в очерках и извлечениях.-М., 1960.
 19. - Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс.-Волгоград, 2002.
 20. - Кацнельсон, С.Д.Содержание слова, значение и обозначение. – М – Л: Наука, 1965. – 111 с.
 21. - Кнабе, Г.С. Двуединство культуры//Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима.-М., 1993.
 22. -Кокарева, Е.А. (2010, С.233-237), Язык и культура: проблема взаимоотношения и взаимовлияния/ IV Всероссийская научно-практическая конференция: М-во образования и науки Рос. Федерации, (4;12 нояб. 2010 г.; Нижний Тагил).
 23. - Коул, М. Культура и мышление // Психологический очерк; под ред. А.Р, Лурия.-М.: Прогресс, 1977.- 262 с.
 24. - Лихачев, Д.С. Очерки по философии художественного творчества.-СПб., 1996.
 25. - Маслова В.А.Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
 26. - Сепир, Э. Язык, раса, культура//Избранные труды по языкознанию и культурологии.-М., 1993.
 27. - Смелзер, Н. Социология.-М., 1994.-С.48-53.
 28. - Сепир Э.Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Прогресс, 1993. – С. 261
 29. - Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. – В кн.: Ф. Соссюр Труды по языкознанию. – М., 1977. – С. 66
 30. - Тер-Минасова, С.Г. Языки и межкультурная коммуникация //Учебное пособие.-М.: Слово, 2000.-262 с.
 31. -Тимашева О.В.Введение в теорию межкультурной коммуникации. – М.: УРАО, 2004. – С. 72
 32. - Толстой, Н.И. Язык и культура//Язык и народная культура. -Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике.-М., 1995.
 33. - Уорф, Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку// Новое в зарубежной лингвистике.-М., 1960.- Вып. 1.
 34. - Хайдеггер, М. Время картины мира // Новая технократическая волна на Западе.-М.,1986.
 35. -Armstrong, N. (2005).Translation, Linguistics, Culture.Toronto: Multilingual Matters LTD
 36. - Bernetein, B. Social class, language and socialization// Thepsychosociology of language / Ed. S. Voscovici.-Chicago: Markham Publishing Co., 1972.
 37. - Glenn Jordan, Chris Weedon, Cultural politics, Blackwell,1995,Pp.3-23.
 38. -Halliday, M.A. K. (2003) On Language Linguistics, New York, NY: Continuum
 39. -Harrof, P. B."On Language" in J. F. cuber and P Harroff (ads), readings in sociology. New York: Appleton-Century-Croft,1962, pp. 61-68
 40. - Klaus P. Hansen, Kultur und Kulturwissenschaft, Francke,1995, p.9.
 41. -Noble, W. and Davidson, I.(1996) Human Evolution, Language and Mind, Cambridge University Press.
 42. - Raymond Williams, Keywords, Fontana Press, 1976, 1983, 1988, 87-93.
 43. - Raymond Williams, Culture, London, 1983.
 44. -Resager, K.(2006). Language and Culture. Multilingual Matters LTD
 45. -Roland Barthes.(1977). The death of the auther, op. cit., p. 146
 46. -Roy Sommer,Grundkurs Cultural Studies/ Kulturwissenschaften, Klett, 2003, Pp. 7-12.
 47. -Tennbruck, Der Fall der Moderne, WestdeutscherVerlag, Opladen, F.H., Pp.15-18
 48. -Weedon, c., Tolson, A. and Mort, F. (1980) Introduction to Language Studies at the Center in Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrewe Lowe and Paul Willis (eds) calture, media, language, Hutchinson.