Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسللامی، واحد تهران شمال.

چکیده

بر ‌پایه­ی‌ تحلیل خطاهای موجود در گفتار روسیِ دانشجویان ایرانی که نویسنده گردآوری کرده است، نشان داده می‌شود که ناهمگونی‌­های میان‌­فرهنگی علّت بروز این خطاها بوده­اند. بر این نکته تأکید می­‌شود که با وجود صحّت دستوریِ آن دسته از گفته­‌های تولیدیِ دانشجویان که دارای خطاهای یادشده بوده­اند، این گفته‌­ها یا «ناهنجارمند»­اند، یا «نابه­جا». ملاک­‌های مشخصی برای هنجارمند بودن/نبودن و نیز به­جا بودن/‌‌نبودن یک گفته ارائه شده است. در کنار اشاره به «ناهنجارمندی» و «نابه­جاییِ» گفته­های دارای خطا، معیار «توزیع» (بسامد) نیز برای تحلیل این خطاها به کار گرفته شده است. این مفاهیم یک به یک توضیح داده می­شوند و سپس در دسته­بندیِ خطاها مورد استفاده قرار می­گیرند. در پایان نتیجه‌‌گیری شده است که در آموزش زبان روسی به دانشجویان ایرانی نادیده­گرفتنِ جنبه­های زبانی‌-‌‌فرهنگی به ماندگاریِ خطاهای نشان‌­داده‌­شده خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Common Errors in the Speech of Iranian Students of Russian Language:A Study of intercultural incompatibilities

نویسنده [English]

 • Mohsen Shojaee

Islamic Azad University, North Tehran Branch

چکیده [English]

On the bases of errors in the speech of Iranian students of Russian language gathered by the author, intercultural incompatibilities which cause such errors aredemonstrated.Despite the fact that the statements including errors, are grammatically correct, they are either “nonnormative” or “inappropriate”. Pointing to the statements being “nonnormative” and “inappropriate” the author uses the criterion of different “distribution” rules among different languages. The article concludes that in teaching Russian language to Iranian students ignoring cultural aspects of the language, The teachers will contribute to the stability of demonstrated errors in the speech of their students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lingual-cultural errors
 • Culture in teaching Russian language
 • Russian as a foreign language
 • Teaching Russian language in Iran
 1. Арутюнов А.Р.Теория и практика создания учебника русского языка для иностранцев. М.: Русскийязык, 1990.
 2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 1990.
 3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция рече-поведенческих тактик. М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 1999.
 4. Гак В.Г. «Аналитизм». Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. с. 31.
 5. Гак В.Г., Кузнецов С.Н. «Опыт сравнительно-типологического анализа категории числа». Теория и практика обучения русскому языку иностранных студентов-филологов: Сб. статей. М.: Русский язык, 1984. с. 93-105.
 6. Городецкая Л.А. «Межкультурная компетентность личности: экспериментальное исследование». Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. (2008). № 2, с. 9-17.
 7. Костомаров В.Г., Митрофанова О. Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам. М.: Русский язык, 1988.
 8. Лопатин В.В., Улуханов И.С. «Русский язык». Русский язык. Энциклопедия. Главный редактор Ю.Н. Караулов. М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1997. с. 437- 444.
 9. Мошкало В.В. «Персидский язык».Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. с. 372.
 10. Нечаева Е.В. Причины возникновения и некоторые способы устранения ошибок иностранцев, овладевающих русским языком. Дисс. … канд. педагог. наук. М., 1990.
 11. Ожегов С.И., Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. 4- издание, дополненное. М.: «А темп», 2013.
 12. Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. М.: ЛКИ, 2008.
 13. Рубинчик Ю.А. Грамматика современного персидского литературного языка. М.: «Восточная литература» РАН, 2001.
 14. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный контекст. М.: Русский язык, 2002.
 15. Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира. Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002.
 16. Шоджаи Мохсен Пути и способы повышения эффективности обучения русскому языку как иностранному в Иране (начальный этап). Дисс. … канд. педагог. наук. М., 2008.
 17. Brown, H. Douglas Principles of Language Learning and Teaching.New York: Pearson Education, 2007.
 18. Corder S. Pit. Introducing Applied Linguistics.Harmondsworth: Penguin Education, 1973.
 19. Crystal, David.A Dictionary of linguistics and Phonetics.BlackWell Publishing, 2008. p. 24- 25.
 20. Lado, RobertLinguistics across Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1957.
 21. Trim, JohnL. M.ModernLanguagesin the Council ofEurope 1954-1997. Strasbourg: CouncilofEurope, LanguagePolicyDivision, 2007.
 22. Whong, Melinda. “A Linguistic Perspective on Communicative Language Teaching”. The Language Learning Journal. 41. 1. (2013). pp. 115-128.
 23. پی‌سیکوف، لازار سامویلوویچ. لهجه تهرانی. ترجمه محسن شجاعی. ویراستار علمی دکتر علی اشرف صادقی. تهران: نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1380.
 24. واسکانیان، گرانت آوانسوویچ.فرهنگ روسی به فارسی. ویراستار و دستیار: محسن شجاعی. تهران: فرهنگ معاصر، 1391.