Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر حافظه کوتاه مدت بر روی توانایی یادگیری واژگان فراگیران فارسی زبان از طریق تلفن همراه انجام شد. بدین منظور 164 نفر از زبان آموزان از رده سنی بین 18 تا 23 سال انتخاب شدند. برای اطمینان از هم سطح بودن مهارت زبانی آنها آزمون تعیین سطح مهارت زبان برگزار شد و فراگیران با استفاده از آزمونهای حافظه کوتاه مدت بصری و کلامی به چهار گروه تقسیم شدند. بعلاوه واژگان جدید با ضمائم تصویری و نوشتاری بر روی تلفن‌های همراه شان ارسال شد. درپایان آنها در آزمونهای شناختی و یاد آوری شرکت کردند. فراگیران با حافظه‌های بصری و کلامی قوی در یادگیری واژگانی که همراه با ضمیمه ارائه شده بود عملکرد خوبی داشتند. همچنین فراگیران با حافظه کوتاه مدت بصری قوی ولی حافظه کوتاه مدت کلامی ضعیف و فراگیران با حافظه کوتاه مدت کلامی قوی و بصری ضعیف عملکرد مشابهی در یادگیری واژگان همراه ضمائم تصویری یا نوشتاری داشتند. اما فراگیران با حافظه‌های بصری و کلامی ضعیف واژه‌های جدید بدون ضمیمه موفق تر بودند. رابطه نزدیکی بین بعد شناختی فراگیران و توان یادگیری واژگان زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها