Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی نحوه عملکرد استراتژی های هم وابسته تاثیرگرایانه در گفتمان رمان های وسیکس تامس هاردی پرداخته و تطابق آنها با اصول واقع انگاری احساسی در فرآیند تسلط بر سوهشمندی یا حساسیت عاطفی-ادراکی خوانندگان را واکاوی می کند. به دلیل همسویی با مفاهیم بنیادی عصب-زبانشناختی ادراک ذهنی، سبک روایی دنیای نیمه واقعی وسیکس دارای قدرت غیر قابل انکاری در انگیزش عاطفی و بهره جویی موثر از هم ذات پنداری همدلانه خوانندگان است که تحت عنوان ترویج نوع دوستانه ارزش های اخلاقی انجام می گیرد. بافتار وسیکس، در راستای نیت از پیش تعیین شده، به دنبال فراخوانی و جلب هم احساسی مخاطبین بوده و در این فرآیند عمیقا از تطابق با نظریات نوین در خصوص تفوق استدلال عاطفی شبکه ذهنی سود می جوید که به صورت مفاهیمی چون توازی بین کیفیات عاطفی درونی و افکنش های بیرونی طبیعت پیرامونی، دوسویگی تلفیق سوهشمندی انسان و طبیعت، و دگرسانی واقعیت دریافتی در اثر امتزاج انگیزش عاطفی با گزاره های ایدئولوژیک در گفتمان هاردی نمود پیدا می کند. محوریت سوهشمندی عاطفی در شکل دهی نوع ادراک از واقعیت و متعاقبا تعیین الگوهای رفتاری افراد در متن اجتماعی-فرهنگی ساختارهای قدرت موجب می گردد این مفاهیم از اهمیت خاصی در مباحث سخن شناسی فرهنگ بنیاد نیز برخوردار باشند. تدقیق در عملکرد نافذ سبک سوهش گرایانه هاردی می تواند زمینه لازم برای تامل در ایرادات وارده به کارایی عملی فرضیه هم احساسی-نوع دوستی را فراهم آورد زیرا شیوه های استیلا بر سوهشمندی عاطفی-ادراکی را آشکار ساخته و عواقب خطیر واقع انگاری احساسی در بازنمایی های آکنده از القائات تاریک فلسفی را متذکر می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Correspondence of the Strategies of Affective Impressionism with the Principles of Affective Realism in the Wessex’s Narrative Discourse

نویسندگان [English]

  • Saeid Behnoud 1
  • Negar Sharif 1
  • Zahra Bordbari 2

1 Department of English Language and Literature. Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of English Lanugage and Literature, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

Introduction: As the investigation of the Wessex’s paratextual material reveals, Hardy’s insightful conviction on the primacy of emotional reasoning over logical cognition in the mind’s nexus informs his predetermined intentionality in assigning the impressionistic elicitation of affective responsiveness as the ultimate mission of his literary compositions. Accordingly, the Wessex novelist develops a sophisticated fabric of interconnected narrative strategies to effectively evoke and enlist the subject readers’ empathetic identification with the desolately suffering protagonists. Since humankind is condemned to the inflictions of a sinisterly indifferent universe in Hardy’s fixated philosophy, the affective investments of his impressionistic narratives purportedly aim at the altruistic propagation of empathetic compassion to rectify moral degeneration. However, it is critical to reconsider the functional basis of the Wessex’s methodical dominion on emotional susceptibilities in the scope of contemporary research in affective narratology since the instrumental capitalization on affective realism harbors grave capacity for engraving the intended versions of perceived reality.
Background of the Study: The recent investigations carried out in the multidisciplinary scope of neuroscience attest to the pre-eminence of emotional susceptibilities over reasoning faculty in the mind network revolutionizing the conventional theories on the cognitive function in the reality perception process. The revitalized focus on the overarching emotional orientation of the mind’s cognitive performance extends to literature in the sub-domain of affective narratology and informs the analytical research on its function and impact in narratives by such renowned scholars as Suzanna Keen. In Empathy and the Novel, Keen discusses the stylistic features and strategic techniques that elicit empathetic responsiveness in the narrative discourses leading to the subject readers’ affective identification with the represented fictional characters or situations. “Narrative Empathy Theory” and “Introduction: Narratives and Emotions” incorporate Keen’s evaluation of the role of discursive elements such as characterization style and narrator’s function in the empathetic enlistment process and provide innovative concepts in the categorization of the various strategies of empathetic evocation in the narrative discourses that perform as “ideoartistic battlefields”.
Methodology: The theoretical framework and the discourse analysis procedures in affective narratology are informed by the current research in the interconnected branches of knowledge. The remarkable investigations of such prominent scholars as Suzanna Keen in affective narratology challenge the long-established emotion-reason binary by emphasizing the determining primacy of emotional susceptibility in the reciprocal interaction of the mind nexus’s cognitive and affective faculties in forming the interpretation gestalts of literary narrative discourses. Investigating the process of the Wessex’s affective impressionism through the analytical discursive reassessments in light of the latest neuro-scientific theories is crucial in uncovering the functional bases of Hardy’s methodical efficiency in the strategic capitalization on the audience’s empathetic identification.
Conclusion: The saturated impressionism of the Wessex narratives is significantly enforced by the remarkable correspondence of the interconnected discursive strategies with the latest findings on the primary role of the mind’s affective faculty in shaping perceptions of reality. The stylistic assessment of Hardy’s narrative techniques to capitalize on empathetic identification indicates the substantial correspondence of his realistic representations with the principles of affective realism in present-day theories. The compelling urge on the subject readers’ affective susceptibilities is emphatically enforced through the discursive applications of the parallelism between the mind’s inner emotional valences with the projections of the outer world, their reciprocal interdependency in the forming the gestalt of a perceived cognitive reality and the consequent conception of the intentionality of an outer sentiency. However, the Wessex’s overwhelming investment in affective impressionism alarmingly facilitates the channeling of the dark ideological propositions of a sinister philosophy through the self-prophesizing transfigurations of reality that can act as deterministic forces in fashioning the individuals’ reciprocal interactions with the socio-cultural context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective Sensibility
  • Empathy
  • Affective Narratology
  • Impressionism
  • Affective Realism
  • Wessex Novels
Archer, William. Real Conversations. London, William Heinemann, 1904.
Barrett, Lisa Feldman. “How Your Brain Creates Reality.” BBC Science Focus, issue 360, May 17. 2021, pp. 55-61.
Bjork, Lennart A., editor. The Literary Notebooks of Thomas Hardy. vol. 1, The Macmillan Press Ltd., 1985.
Brennecke, Ernest. Thomas Hardy’s Universe; a Study of a Poet’s Mind. Russell and Russell, 1966.
Cacioppo, John T., and Wendi L. Gardner. “Emotion.”  Annual Review of Psychology, vol. 50, Feb 1999, pp. 191-214.
Greenblatt, Stephen. Renaissance Self-fashioning, from More to Shakespeare. The University of Chicago Press, 2005, pp. 222-254.
Hardy, Thomas. Jude the Obscure. edited by Patricia Ingham, New York, Oxford University Press, 2003.
Hardy, Thomas.  Return of the Native. Chicago, ICON Group International. 2005.
Hardy, Thomas. Tess of the d’Urbervilles. edited by Juliet Grindle and Simon Gatrell, New York,  Oxford University Press. 2005.
Hardy, Thomas. The Life and Work of Thomas Hardy. edited by Michael Millgate, The Macmillan Press Ltd., 1989.
Hardy, Thomas. The Mayor of Casterbridge. edited by Dale Kramer, New York, Oxford University Press. 2004.
Herman, David. “Cognitive Narratology.” Handbook of Narratology, edited by Peter Huhn et al., Walter de Gruyter, Berlin, 2009, pp. 30-43.
Hornsby, Samuel G., Jr. “Stephen Greenblatt, Renaissance Self-fashioning.” Moreana, vol. 19, no. 73, March 1982, pp. 81-83.
Jameson, Fredric. The Antinomies of Realism.  Verso Books, 2013.
Keen, Suzanne. “A Theory of Narrative Empathy.” Narrative, vol. 14, no. 3, October 2006, pp. 207-236.
Keen, Suzanne. “Introduction: Narrative and the Emotions.” Poetics Today, vol. 32, issue 1, 2011, pp. 1-53.
Keen, Suzanne. Thomas Hardy’s Brains: Psychology, Neurology and Hardy’s Imagination. Colombus, The Ohio State University Press, 2014.
Kramer, Dale. Introduction. The Mayor of Casterbridge, by Thomas Hardy, Oxford University Press, 2004.
Orel, Harold, editor. Thomas Hardy’s Personal Writings. Macmillan, 1990.
Reber, Justin, and Daniel Tranel. “Emotions Are Important for Advantageous Decision-making.” The Nature of Emotions, 2nd ed., edited by Andrew S. Fox et al., Oxford University Press, 2018, pp. 359-365.
Rivkin, Julie, and Michael Ryan. “Introduction, In the Body of the Text.”  Literary Theory, 3rd ed., edited by Julia Rivkin and Michael Ryan, Wiley Blackwell, 2017, pp. 1255-1264.
Siegel, Erika H., et al. “Seeing What You Feel: Affect Drives Visual Perception of Structurally Neutral Faces.” Association for Psychological Science, vol. 29, Issue 4, 28 February 2008, pp. 1-8.
Thompson, Charlotte. “Language and the Shape of Reality in Tess of the D’Urbervilles.” English Literary History, vol. 50, no. 4, Winter 1983, pp.729-762.
Thrailkill, Jane F. Affecting Fictions: Mind, Body, and Emotions in American Literary Realism. Harvard University Press, 2007.
Zadra, Jonathan R., and Gerald L. Clore. “Emotion and Perception: the Role of Affective Information.” Wiley Interdisciplinary Reviews, vol. 2, November/December 2011, pp. 676-685.