Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

چکیده

تحلیل طیف در مورد بررسی آثار فرهنگی به جا مانده از گذشته، بسامد و پسماند از وقایع تاریخی است که به وسیله ی آن آفرینش ذهنیت های جدید صورت می گیرد. تحلیل طیف همانند تحلیل گفتمان میشل فوکو باعث تجسم و عینیت بخشی وقایع گذشته می گردد که با تحلیل ذهنیت های فردی و اجتماعی حاصل می شود. ژان فرانسوا لیوتار نیز با مطرح نمودن شرایط پسانوگرا بر این موضوع فرهنگی صحه می گذارد. بسامد، دامنه ، تلفیق ، اعوجاج ، و اختلال ، از موارد مهم در تحلیل طیف هستند. رمان های وی (1963) و اعلام قطعه 49 (1966) اثر تامس پینچن منتشرکننده ی طیف های وسیع تاریخی هستند که تحلیل وسیعی از تاریخ را در بر دارند. هوفله و کوپنفلز 14 بیان می دارند که پسماند تاریخی در رمان به مثابه محرکی برای تولید سطوح جدیدی از فرهنگ داستانی است. ژان بپتیست ژوزف فوریه (1830-1768) فیزیکدان فرانسوی دریافت که امواج با دوره تناوب را می توان با معادلات ریاضی تفکیک نمود به طوری که هر موج تناوبی مجموعه ای بی نهایت از ترکیب امواج با دامنه، بسامد و تقدم و تاخر است. تامس راگلز پینچن (-1937) نویسنده ای آمریکایی و خبرنگار گریز است. بنا بر نظر منتقدینی نظیر کوچ فقط در رمانهای پینچن شخصیت های روانی منطبق بر اصول ریاضی می توان یافت که نسبت موج عاری از اختلال به موج مختل شده را بررسی نمود. این پژوهش به بررسی نسبت خلوص موج ذهنیتی حاکم بر دو رمان برگزیده ی پینچن می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Spectrum Analysis in Fiction: Historical Residues in Thomas Pynchon’s V. and The Crying of Lot 49

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nezami 1
  • Farid Parvaneh 2

1 Islamic Azad University Tehran North Branch

2 Assistant Professor Azad University of Qom

چکیده [English]

Spectrum analysis revolves around the cultural works of the past that is due to the frequency and the residues of the past events. Spectrum analysis of the selected two novels, V. and The Crying of Lot 49, by Thomas Pynchon in the light of Michel Foucault’s Discourse Analysis and Jean Francois Lyotard’s Postmodern Condition is distilled due to the notions of harmonics introduced by Jean Baptiste Joseph Fourier. The parameters such as frequency, amplitude, modulation, distortion and noise are among the most important matters for analyzing the trajectory of the cultural and historical spectra.
Background Studies
Only Pynchon’s novels presents mathematical-neurological characters to be subject to spectral analysis that submerge into pure noise that is liquidate the signal-to-noise ratio (Koch, 354). The signal to noise ratio measures the ability to reproduce the spectrum from the same sample, the same condition. (Saptari, 11). Schetzina sees contradiction and writes that Pynchon blames science at one side, and puts his works on the burdens of science at the other side (Schetzina, 63).
Methodology
This research is an attempt of spectrum analysis in the light of the philosophical notions introduced by two French philosophers, Foucault and Lyotard, as Discourse Analysis and Postmodern Condition Approach for the two selected novels by Pynchon, V. and The Crying of Lot 49.
Conclusion
The spectra of harmonics of the past events such as World War II and its consequences as the traumas, the roles of superstition, education, and discrimination and racism are studied as like as mechanical waves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amplitude
  • Frequency
  • Historical Residues
  • Spectrum Analysis
  • Thomas Pynchon
Bloom, Harold. Thomas Pynchon. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2003.
Bradbury, Malcolm. The Modern American Novel. New York: Oxford University Press, 
     1992.
Cowart, David. Thomas Pynchon and the Dark Passages of History. Athens: The University of
     Georgia, 2011.
Crystal, David. Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell Press, 2003.
Dugdale, John. Thomas Pynchon: Allusive Parables of Power. New York: Palgrave 
     Macmillan, 1990.
Fulop, Sean A. Speech Spectrum Analysis. Berlin: Springer Press, 2011.
Foucault, Michel. Power/Knowledge. New York: Phantom Books Press, 1980.
Foucault, Michel. The Will to Truth. Trans. A. M. Sheridan. New York: Routledge 
     Press, 2003.
Fourier, Jean Baptist Joseph. The Analytical Theory of Heat. Trans. A. Freeman. Cambridge:   
     Cambridge University Press, 2009.
Höfele, Andreas and Koppenfels, Werner. Renaissance Go-Between. Berlin: Walter 
     de Gruyter GmbH, 2005.
Koch, Lars et al. Disruption in the Arts. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2018.
Kong, L. X. Symbolism in The Crying of Lot 49. Zhengzhou: Henan Institute of Education 
     Press, 2013.
Levine, Jeremy A. Metafction as Genre Fiction. New York: Clark University Press, 2015.
Lento, Stephen C. Cyberspatial Paradigms in Thomas Pynchon’s The Crying of Lot 49 and Don 
     Dellilo’s White Noise. Philadelphia: Temple University Press, 2011.
Lyotard, Jean-Francois. The Postmodern Condition. Trans. R. Durand. Manchester: 
     Manchester University Press, 1984.
Mansouri, Shahryar. “Joyce, Contra-Joyce: Time and Untime in Ulysses.” C.L.L.S. Vol. 
     16, No. 18, Spring and Summer 2018.
Matson, Johnny L. Applied Behavior Analysis for Children with Autism Spectrum Disorders. 
     New York: Springer Press, 2009.
Pynchon, Thomas. The Crying of lot 49. New York: Lippincott Press, 1990.
-----. V. New York: Penguin Press, 1990.
Rauscher, Christoph, Ronald. Fundamentals of Spectrum Analysis. München: Rohde and 
     Schwarz Press, 2001.
Rütten, Thomas and King, Martina. Contagionism and Contagious Diseases. Berlin: Walter de 
     Gruyter GmbH, 2013.
Sanei, Saeid and Hassani, Hossein. Singular Spectrum Analysis of Biomedical Signals. New 
     York: CRC Press of Taylor and Francis Group, 2016.
Saptari, Vidi. Fourier-Transform Spectroscopy Instrumentation Engineering. Washington: Spie
      Press, 2004.
Schetzina, Cathy A. The Quest for the Mechanical Muse: Thomas Pynchon and Science. 
     Raleigh: North Carolina State University Press, 2004.
Sokhanvar, Jalal and Sanei, Dianoosh. “Cultural-environmental Discourses in Margaret  
      Atwood’s The Handmaid Tale.” C.L.L.S. Vol. 16, No. 19, Autumn and Winter 2017.
Sorrentino, Giuseppe. The Disappearance of the Real: Mass Media in Thomas Pynchon, Don 
     DeLillo, and Cormac McCarthy. Rome: University of Roma Tre Press, 2008.
Veeramani, S. Postmodern Themes and Techniques in Thomas Pynchon’s The Crying of Lot 
     49. St. Joseph’s College, 2012.