Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد بروجرد

چکیده

این مقاله بر رابطه‌ی بین زیبایی‌شناسی و اخلاق مبتنی است و با محوریت روایت‌شناسی بلاغی و فلسفه اخلاق، به بررسی اخلاقیات تنیده در شگردهای روایی رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت می‌پردازد. چهارچوب نظری این تحقیقِ میان رشته‌ای بر روایت‌شناسی بلاغی جیمز فیلان و فلسفه اخلاق چارلز تیلور استوار است. فیلان جنبه زیبایی‌شناسی روایت را در بکارگیری شگردهای روایی می‌داند که دارای دامنۀ اخلاقی بوده و در نهایت منجر به داوری‌های اخلاقی مخاطب می‌گردند. در بررسی زیبایی‌شناسی روایی شگردهای اسمیت در استفاده از گفتمان غیرمستقیم آزاد و آوای روایی و کارکرد بلاغی آنها در انتقال ارزش‌های جهان داستانی نویسنده مورد کنکاش قرار می‌گیرد. در بحث نظام اخلاقی رمان، چگونگی ترسیم هویت شخصیت‌های داستان در ارتباط با طرز تلقی آنها از مفهوم زیبایی به مثابه خیری اخلاقی ، و دیدگاه اسمیت در تبیین فضیلت دغدغه مندی برای دیگری بررسی می شود. رمان در باب زیبایی قلمرو واقعیت انسان قرن بیست و یکم است که از یک سو به دنبال بیان هویت اصیل انسانی در بستری متکثر با چالش‌هایی بنیادین روبروست و از سویی دیگر درصدد کشف تعریفی مناسب برای دیگر دوستی در جامعه چند فرهنگی کنونی می‌باشد. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه دامنه اخلاقی شگردهای روایی اسمیت، به بازنمایی جهانی می‌پردازد که در عین تکثر از جهان پاره پاره پسامدرن فاصله گرفته و مخاطب را به ارزیابی‌های اخلاقی متناسب با واقعیت معاصر فرا می‌خواند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Narrative Aesthetics and Ethics in On Beauty by Zadie Smith

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Pourjafari 1
  • leila Baradaran Jamili 2

1 Department of English Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of English Language and Literature, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.

چکیده [English]

The present study is based on the interaction between aesthetics and ethics and by focusing on the rhetorical narrative theory and the ethical philosophy it aims to investigate the aesthetic representation of ethics in On Beauty by Zadie Smith. On this account, this study relies primarily on James Phelan's rhetorical approach to narratology and Charles Taylor's philosophy of ethics. According to Phelan, the study of narrative aesthetics deals with the analysis of the narrative techniques, employed by the author and the narrator. Free indirect discourse and narrative voice are two techniques that contribute to the aesthetic dimension of the narrative. Through free indirect discourse, the readers are given a chance to enter inside the characters' unconscious mind which is integrated within the narrative flow, while narrative voice is defined by Phelan as the synthesis of style, tone, and ethics. Furthermore, the ethical world of the story is analyzed concerning the characters' various attitudes towards the concept of beauty, and their tendency towards human connection and altruism as ethical goods. Smith’s characters search for their authentic selfhood within the pluralistic context of the globalized world while practicing concern for others. This article aims at exploring the ethical values embedded in the choice of using certain narrative frameworks in Smith’s novel, and their relation to the contemporary tendency in literature towards rejecting postmodern fragmented narrative world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhetorical Narratology
  • Ethical Philosophy
  • Narrative Aesthetics
  • Free Indirect Discourse
  • Narrative Voice
  • Identity
  • Ethics of Human Concern
Bahmani Kolour, Keihan and Maryam Shokouhi. "From Marginalization to Integration: Role of the Other in Reclaiming the Identity of Ethnic Minority in The Autograph Man by Zadie Smith." Critical Language and Literary Studies 17.25 (1399): 45-73.
Boozhmehrani, Hasan. "The Condition of Moral Theory in Modern Age: An Analysis of Charles Taylor's Theory of Authenticity Ethics." Revelatory 8.2(2015):129-60. 
Congdon, Matthew. "The Struggle for Recognition of What?" European Journal of Philosophy 28(2020): 586-601.
Dawson Paul. The Return of the Omniscient Narrator: Authorship and Authority in Twenty-First Century Fiction. Ohio: Ohio UP, 2013. 
Esmkhani Yuvalari, Farnaz, et al. "Globalization of Local Lives: Performing Self-Authenticity as Personal, Local and Social Process in Zadie Smith’s NW." Critical Literary Studies 3.1(2021):141-156. 
Fischer, Susan Alice. "'Glance from God': Zadie Smith's On Beauty and Zora Neale Hurston." Changing English 14.3(2007): 285–297.
Ghaffary, Mohammad, Amir Ali Nojoumian. "Free Indirect Discourse and Its Significance in Narrative Stylistics: A Comparative Study of Modernist and Pre-modernist Stories." Critical Language and Literary Studies 5.9(2013). 85-118.
Marandi, Seyed Mohammad, et al. "Identity and Multiculturalism in Zadie Smiths The Autograph Man." Research in Contemporary World Literature 18.1 (2013): 129-147.
McPherson, David. "Re-enchanting the World: An Examination of Ethics, Religion, and Their Relationship in the Works of Charles Taylor." Diss. Marquette University, 2009. 
Mohammadi Kalesar, Alireza. "Structural Narratology and Interdisciplinary Studies." Interdisciplinary Studies in Humanities 8(1), 2016: 1-20.
Murfin, Ross, and Supryia M. Ray. The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms. Fourth Ed. Boston: Macmillan, 2018.
Phelan, James. Experiencing Fiction: Judgment, Progressions, and the Rhetorical Theory of Narrative. Columbus: Ohio State UP, 2007.
---. Narrative as Rhetoric: Technique, Audiences, Ethics, Ideology. Columbus: Ohio, State UP, 1996.
---. "Rhetorics/Ethics." Trans. Mohammad Rgaheb. Ketab-e Mah: Adabiyat 73(2014). 10-16.
---. "Voice, Tone, and the Rhetoric of Narrative Communication." Language and      Literature 23.1(2014): 49-60.
Safi pirloojeh, Hossein and Maryam Sadat Fayyazi. "The History of Narrative Theories: An Overview." Literary Criticism Quarterly 1.2 (2008): 144-169.
Shadi. Heydar. "Charles Taylor's Ethics." Name-ye-Farhang 14(53): 76-91.
Siccardi, Julia. "'There is Such a Shelter in Each Other': Women Looking for Homes in Zadie Smith's White Teeth, On Beauty, and NW." African and Black Diaspora: An International Journal 13.2(2020): 215-226.
Smith, Zadie. "Fail Better." The Guardian Review 13 Jan. 2007: 4-6.
---. "Love, Actually." Guardian 1 Nov. 2003: 4-7.
---. On Beauty. London: Penguin Books, 2005
Taylor, Charles. Ethics of Authenticity. Massachusetts: Harvard UP, 1991. PDF file.
---. Sources of the Self: The Making of Modern Identity: Cambridge: Harvard UP, 1989. PDF file.  
Taylor, Charles and Farhang Rajaee. The Life of Virtue in the Age of Secularity. Trans. Farhang Rajaee. Tehran: Agah, 2014. 
Tew, Philip. Reading Zadie Smith: The First Decade and Beyond. London: Bloomsbury, 2013.
Tew, Philip. Zadie Smith. London: Palgrave Macmillan, 2010.
West, Carolyn M. "Mammy, Sapphire, and Jezebel: Historical Images of Black Women and Their Implications for Psychotherapy." Psychotherapy: Theory, Research, Practice 32.3 (1995): 458-466.