Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ادبیات انگلیسی دانشگاه گلستان

2 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی - دانشگاه گلستان

چکیده

«آگاهی طبقاتی» گئورگ لوکاچ از فلسفه و سیاست به نقد ادبی راه یافت. گونه‌های اصیل یا کاذبی در حوزه شناخت مفهوم «آگاهی» وجود دارد که شناخت دقیق آن را دشوار می‌کند اما ادبیات با ارائه نمونه‌های عینی و مبتنی بر تجربه زیسته فهم دقیق‌تری از این مقوله به دست می‌دهد. در تبیین این موضوع دو داستان برگزیده شد. در این داستان‌ها می‌توان نشانه‌های آگاهی طبقاتی را در وجه استعاری در زندگی شخصیت‌های اصلی داستان مشاهده کرد. داستان‌های بررسی شده در این مقاله دو داستان انقلابی‌اند که در شخصیت‌های اصلی، ظهور آگاهی طبقاتی با مؤلفه‌های بسیاری به وضوح دیده می‌شود. روش تحقیق صوری، تطبیقی و روش‌شناسی مفهومی آن دیالکتیکی است. نتایج نشان می‌دهد «برات» در فتحنامۀ مغان و «بارتلبی» در «داستانی از وال‌استریت» علاوه بر این که درگیر فرایند صیرورت آگاهی‌اند؛ به سوژه‌های فعال اجتماعی بدل می‌شوند. قهرمان داستان گلشیری درگیر فرایند ساخته‌شدن و انهدام همزمان آگاهی است و سوژۀ داستان ملویل در فرایند شکل‌گیری آگاهی خاص از منظری جدیدی است. «برات» عرصۀ ظهور آگاهی را انقلاب سیاسی می‌داند، این آگاهی در ساحت غیرمولّد باقی می‌ماند و «بارتلبی» این عرصه را زمینه مناسبات تولید سرمایه‌داری می‌داند. شباهت این دو در این باور است که آگاهی از فرد به جمع تسری می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Application of Lukács’ Concept of Class Consciousness in Houshang Golshiri's "The Conquest of Moghan" and Herman Melville's "The Story of Wall Street"

نویسندگان [English]

  • abdolbaghi rezaei talarposhti 1
  • Behzad Pourgharib 2

1 assistant prof. of Literature, Golestan University

2 Ph.D in English Language and Literature- Golestan University

چکیده [English]

From philosophy and politics to literary criticism, György Lukács paved the ground for the notion of "class consciousness."In the realm of comprehending the idea of "consciousness," there are genuine and false genres, making it impossible to grasp it precisely. However, the literature gives a more accurate knowledge of this category by offering objective instances based on lived experience. To explain this subject, two tales were chosen. In these stories, one may find indications of class consciousness in the lives of the main characters in a metaphorical sense. The stories analyzed in this paper are two revolutionary stories in which the main characters clearly show the emergence of class consciousness with numerous components. The research approach is formal and comparative, with a dialectical conceptual framework. The findings demonstrate that "Barat" in the Moghan Conquest and "Bartleby" in "A Wall Street Story" are not only socially engaged individuals, but also participate in the process of becoming conscious. The protagonist of Golshiri's story is in the process of both generating and destroying consciousness, whereas Melville's topic is in the process of establishing a unique consciousness from a fresh perspective. "Barat" views the birth of awareness as a political revolution, but this consciousness stays in the unproductive realm, which "Bartleby" views as the basis for the relations of capitalist production. The similarity between the two lies in the belief that the consciousness of the individual extends to the collective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class Consciousness
  • False Consciousness
  • Ideology
  • Moghan Conquest
  • Wall Street Story
  • Subject of Consciousness
Aber Crumbi, Nicholas et al. Sociological Culture. Trans. Hassan Pouyan. Tehran, Chap Pakhsh, 1988.
Agamben, Giorgio. Bartleby or On Happening.  Trans. Omid Mehregan and Pouya Rafoei, I prefer not: Bartleby Moharr and Three Philosophical Essays. Tehran: Nika's Book, 2011.
Ahmadi, Babak .Text Structure and Interpretation. Tehran: Markaz, 2000.
Atash Barab, Hamidreza. “What is your hero in search of?” Critical Language and Literary Studies. 13.17(2016):19. 
Canterton, Paul . Critical Sociology. Trans. Hassan Chavoshian. Tehran: Ameh Book, 2011.
Daryaei, Mehdi , Parvaneh Adelzadeh and Kamran Pashaei Fakhri. “A Study of Houshang Golshiri's Half-Dark Moon Story Collection Based on the Aesthetics of Narrative in Gerard Genet's Face Component”, Literary Aesthetics.8 .33 (2017): 165-193.
Deleuze, Gilles. Bartleby or A Formula. Trans. Shahriyar Waqfipour, I prefer not: Bartleby Moharr and Three Philosophical Essays. Tehran: Nika Book, 2011.
Eagleton, Terry. An Introduction to Literary Theory. Trans. Abbas Mokhber. Centeral Tehran, 2013.
Golshiri, Houshang . The Dark Side of the Moon. Tehran: Niloufar, 2011.
Haddadi, Mohammad Hossein. “The Transformation of the Character in the Play Adam is Adam”. Critical Language and Literary Studies. 1. 2(2009): 35-49.
Hashemian, Leila and Safaei, Rezvan . “Characterization in Six Short Stories by Houshang Golshiri”. Literary Criticism and Stylistics Research.1.2 (2010): 2.
Hobsbawm, Eric.  Collection of Articles. Trans. Akbar Masoom Beigi. Tehran: Agah Publication, 2013.
Jan Mohammadi, Mohammad Taghi. Hegel According to Lukcs. Book of the Month of Philosophy. Third Year.1. 39 (2010): 19-30.
Khojasteh, Faramarz and Farashahi Nejad, Yaser and Siddiqui, Mostafa .“An Inquiry into the Intellectual Foundations of Houshang Golshiri Literary Theory”. Contemporary Persian Literature.6. 2 ( 2015):2.
Lukács, György . Life and Face.  Trans. Reza Rezaei. Tehran: Mahi Publication, 2003.
Lukács, György. Geschichte und klassenbewusstsein,Berlin,malik-verlag. Trans. R.Livingston, History and Class Consciousness, Merlin, London,1971 From routledge encyclopedia of philosophy
Lukács, György. History and Class Awareness. Trans. Mohammad Jafar Pooyandeh. Tehran: Butimar, 2017.
Lukács, György. In Defense of History and Class Awareness: Follow-up & Dialectics. Trans. Hassan Mortazavi. Tehran: Ageh Publication, 2007.
Lukács, György . Sociology of the Novel. Trans. Mohammad Jafar Pooyandeh. Second Edition, Tehran, Tarjomeh Publication, 1996.
Lukács, György. Historical Novel. Trans. Omid Mehregan. First Edition, Tehran, Thaleth Publication, 2009.
Lukács, György. Life and Face. Trans. Reza Rezaei. Second Edition, Tehran, Mahi Publishing, 2009.
   Mahroyan, Houshang. “Moghan Golshiri Conquest of the Story of Our Generation”. Journal of Culture &Development. 14.44 ( 2008): 23.
Makarik, Irna Rima. Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Trans. Mohammad Nabavi and Mehran Mohajer. Tehran: Ageh Publishing, 2006.
Mehrabanifar, Hossein and Idris Ramoz . “Lukács and the Sociology of Culture and Analysis of the Concept and Relationship between Society and Culture in the Thought of György Lukács”. Journal of Society and Media Culture6 .24 (2017): 31-50.  
Melville, Herman . A Story from Wall Street. Trans. Kaveh Mir Abbasi. Tehran: Nika Publication, 2011.
Thompson, Michael J. György Lukács Reconsidered: Critical Essays in Politics, Philosophy, and Aesthetics. London: Continuum International Publishing Group, 2011.
Todorov, Tzutan .Structuralist Idioms. Trans. Mohammad Nabavi. Tehran: Ageh Publication, 20 13.
Tyson, Liss. Theories of Contemporary Literary Criticism. Trans.Maziar Hassanzadeh and Fatemeh Hosseini. First Edition, Tehran, Publication of Negah-e-Emrooz and Negah of Fabm Novin, 2008.
Valipur, Shahnaz. “A Look at György Lukács’ Views of Marxist Criticism”. Literary Text Research. 11 .31 (2007): 122-136.