Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

این مقاله بر رابطه‌ی بین ادبیات و فضا مبتنی است و با مرکزیت‌بخشی به رابطه‌ی زنان و جنگ، برهم‌کنش بین فضا/جغرافیا و ادبیات ــ خودزندگی‌نامه‌نویسیِ زنان عراقی ــ را می‌کاود. رویکرد نظری محوری که در این نوشتار از آن بهره گرفته می‌شود رویکردی ژئوپلتیکی/سیاست جغرافیایی است با عنوان نقد جغرافیایی که برنارد وستفال واضع آن است. با این حال تفاسیر رابرت تالی از نقد جغرافیایی، و نیز ایده‌های دوران‌ساز آنری لوفور در تولید فضا به عنوان پشتیبان‌های نظری برای پژوهش حاضر به شمار می‌روند. افزون بر این، بینش‌های فیلسوفانی مانند ژیل دلوز نظریه‌پردازان فضای جنسیتی از جمله دورین ماسی نیز بهره گرفته شده است تا مبنای نظری جامع‌تری فراهم آید. هیفا زنگنه و دنیا میخائیل دو خودزندگی‌نامه‌نویسی هستند که این پژوهش بر آن است تا به شیوه‌ای تطبیقی نشان دهد جنگ چه تاثیرات سیاسی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی‌ای بر رویکرد ادبی‌شان داشته است. بدین منظور بر رویای بغدادنوشته‌ی زنگنه و خاطره‌ی موجی دورافتاده از دریا نوشته‌ی میخائیل تمرکز می‌شود.زنگنه و میخائیل تصویری از زندگی‌شان زیر فشار شکنجه، در وضعیت جنگی، و در تبعید ارائه می‌کنند. این مقاله به لحاظ زمانی حوادث سال ۱۹۸۰ تا اولین سال‌های هجوم امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ را پوشش می دهد. خاطره‌نویسان جنگ اطلاعات‌شان را به شکلِ نقشه‌پردازی‌هایی غیر متعارف سامان می‌دهند که با تبیین و توضیح فضا و زمان‌ها پیش می‌روند. پس از معرفی کوتاه نویسندگان و آثارشان، به بررسی نظریه‌های ژئوپلتیکی/سیاست جغرافیایی مرتبط با موضوع مقاله پرداخته می شود. سپس با اتکا بر مفاهیم اصلی رویکرد نقد جغرافیایی ــ فضازمان‌مندی، تخطی، و ارجاع ــ و نیز برخی مفاهیم فضاییِ دیگر تلاش می شود تا به واکاوی و مقایسه‌ی تطبیقی خودزندگی‌‌نامه‌های مورد اشاره پرداخته شود. در انتها نیز تحلیل نهایی در بستر نظری گسترده‌ترِ تولید فضا گنجانده می‌شود. این طور استدلال می شود که خودزندگی‌نامه نقش موثری در روایت‌های تاریخی از جنگ عراق ایفا می‌کند. زنان خودزندگی‌نامه‌نویس جنگ اگرچه بی‌تردید تحت تاثیر روایت‌های شخصی هستند اما دریچه‌هایی را به سوی جنگ می‌گشایند که فقط شاهدان عینی می‌توانند ارائه کنند. در نتیجه می‌توان استدلال کرد که خودزندگی‌نامه‌نویسی زنان از جنگ اگر چه بیشتر و پیشتر به عنوان آرشیو تاریخی در نظر گرفته می شد اما باید اذعان کرد به عنوان نوع مجزایی از آثار ادبی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.     

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Géopolitique Parle-Femme: Iraqi Female War Memoirists

نویسندگان [English]

 • Farideh Shahriari 1
 • Leila Baradaran Jamili 2

1 Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.

چکیده [English]

Introduction
This research employs a comparative study design to analyze the political, sociological, and physiological impacts that Iraq-Iran and Iraq-America war had in shaping the literary approach that the Arab/Iraqi female war memoirists use. The Arab/Iraqi war memoirists including Haifa Zangana and Dunya Mikhail try to bring out the violent effects of the oppressive space as considered the concept of subjectivity, which they live. The Arab/Irqi war memoirists portray themselves as authoritative spears in the war whether they were acting as civilians or soldiers to overcome the aggression, where they take a transgressive move by attacking gender roles and taking up masculine roles such as leading activists’ groups. The current research is based on the premises that from a geopolitical point of views, Zangana and Mikhail are found to rewrite the scripts of war as a reflection of the gendered experiences, while they open up new approaches to the themes of war in literature and narrative.

Background of the studies
Kelly Robin Adams in her doctoral dissertation “Literature Practices in Women’s Memoirs of the Civil Rights Movement “(2012) carried out a research on the literate practice in women’s memoirs of the Civil Rights Movement, where the researcher highlights the participatory roles that women played in the movement including their ability to act publicly in a movement remembered mostly for its male leaders. On the other hand, Johnson M. Alison in his book, Histories of War: Representations of Silence in Woman’s Vietnam/American War Narratives (2016) draws on the feminist rhetorical theories of silence, listening, and praxis to interrogate traditional psychoanalytic through thought by investing how America, Vietnamese, and Vietnamese-American women who experienced the war provide a different model for narrating the war and coping with trauma. On her part, Amy Kathleen Sininger with The Truth in Comedy: Representations of Postfeminist Success and American Culture in Women’s Comedic Memoirs (2015) researched on the representations of postfeminist success and American culture in women’s comedic memoirs. The researcher carried out an in-depth analysis of how the increasing prominence of comedic is memoir is indicative of American cultural changes, particularly in relation to women and feminist, as women prove to dominate the genre. Consequently, Jenny Young Kijowski in Gender and Trauma from World War I to the War in Iraq: Narrative in the Aftermath of Loss (2015) analyzes the theme of gender ad trauma from World War I to the war in Iraq. The studies portrayed are correlated in some way because they provide the avenues with which the authors could express their experiences with the war while taking a transgressive move to portray themselves as agent of destruction of the symbolic order that privilege the masculine in literature.

Materials and Discussions
The variations in the geopolitical orientations of the Arab/Irqi female war memoirists provides readers with the information about how the space they occupied influenced their selection of language and style of approaching about the war events in the Iraq-Iran and America-Iraq war. These geopolitical orientations form the foundation for the selection of the theoretical perspectives that can be used to read the Arab/Irqi female war memoirs. This research employs “Geocriticism” approaches by theorists like Bertrand Westphal, and Robert Tally, and philosophers like, Henri Lefebvre with his Production of Space to analyze the relation existing between the subjects and space in literary terms with critics such as Hélèn Cixous the concept of écriture feminine.

Conclusion
From a geocriticism approach, the Arab female war memoirists are found out to rewrite the scripts of the Iraq-Iran and the Iraq-American war as a reflection of the gendered experience, where they open up new approaches to the theme of war in the literary world. The audience of the studies can therefore track the foundation for creating knowledge in terms of how space, land, and spatiality within the jurisdiction of Arab female war memoirists influences their style of approach in portraying the events of the war.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bertrand Westphal
 • Iraqi Female War Memoirist
 • Geocriticism
 • Henri Lefebvre
 • Robert Tally
 • Saptiotemporality
 1. Adams, Kelly Robin. “Literature Practices in Women’s Memoirs of the Civil Rights Mouvememnts.” Diss. New York: Arizona State University, 2012.
 2. Anderson, Donald, ed. When War Becomes Personal: Soldier’s Accounts from the Civil War to Iraq. Iowa City: U of Iowa P, 2008.
 3. Bachelard, Gaston. The Poetics of Space: The Classic Look at How We Experience Intimate Place. Chicago: Beacon Press, 2006.
 4. Cixous, Helène. Le rire de la Meduse : et autres ironies. Galilee. London: Routledge, 2010.
 5. Darzinejad, Ensieh and Leila Baradaran Jamili, “The Translocality of Home in Mohja Kahf’s Diasporic Discourse”. Critical Language and Literary Studies. Vol.14, No. 19, Autumn and Winter 2018.
 6. Emmer, Janal. “Comparison of Narratives: American Veterans of the Vietnam War and Operation Iraqi Freedom” University of Wisconsin. Web. 2 Jan 2015.
 7. Grosz, Elizabeth. Space, Time and Perversion: Essays on the Politics of Bodies. New York: Routledge, 2018.
 8. Hartog, François. The Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History. No. 5. New York: University of California Press, 1988.
 9. Harvey, David. The condition of Postmodernity: An Enquiry into the Conditions of Cultural Change. New York: Prenticehall, 1990.
 10. Haynes, Samuel Alfred. Land of Freedom. Belize: National Anthem, 1963.
 11. Jelinek, Estelle C. The Tradition of Women’s Autobiography from Antiquity to the Present, Woodbridge: Twayne Publishers, 1986.
 12. Johnson, Alison M. Histories of War: Representations of Silence in Women’s Vietnam/American War Narratives. New York: The University of North Carolina, 2016.
 13. Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. New York: Cambridge University Press, 1999.
 14. Lefebvre, Henri. The Production of Space. Trans. Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.
 15. Madani, Saeed and Fariba Nazari. “Examination of the Infulence of Mainstream Discourse on Iran-Iraq War”. Journal of Social Sciences. Vol; 1, No. 4, Winter 2008.
 16. Massey, Doreen B., John Allen, and Philip Sarre, eds. Human Geography Today. New York: Cambridge University Press, 1999.
 17. Mikhail, Dunya., Winslow, Elizabeth. Diary of a Wave Outside the Sea. New York: New Directions Publishing, 2009.
 18. Kijowski, Jenny Young. Gender and Trauma from World War I to the War in Iraq: Narrative in the Aftermath of Loss. New York: The Unversity of North Carolina, 2015.
 19. Ryden, Kent. Mapping the Invisible Landscape: Folklore, Writing and the Sense of Place. Iowa: University of Iowa Press, 1993.
 20. Rajabi, Erfan and Jalal Sokhanvar. “Literary Techniques and the Everyday Rhythms as Practices of Production of Space in Don DeLillo’s Zero K” Critical. Critical Language and Literary Studies. Vol. 15, No. 21, Autumn and Winter 2019.
 21. Schmid, Christian. “Henri Lefebvre’s theory of the production of space: Towards a three-dimensional dialectic.” Space, Difference, Everyday Life. Routledge, 2008. 41-59.
 22. Soja, Edward W. Postmodern Geographies: The Research of Space in Critical Social Theory. London: Verso, 1989.
 23. Salimi, Minoo. “Anthropological Study of Feminine Narratives from the Imposed War Era”. Woman and Culture Journal. Vol. 15, No. 21, Autumn 2018.
 24. Sinninger, Amy Kathleen. The Truth in Comedy: Representations of Postfeminist Success and American Culture in Woman’s Comedic Memoirs. Hanover: Darthmouth College, 2015.
 25. Tally Jr, Robert T. Spatiality. New York: Routledge, 2012.
 26. Tally Jr, Robert T., and Christine M. Battista, eds. Ecocriticism and Geocriticism: Overlapping Territories in Environmental and Spatial Literary Studies. New York: Springer, 2016.
 27. Tally Jr, Robert T., ed. The Geocritical Legacies of Edward W. Said: Spatiality, Critical Humanism, and Comparative Literature. New York: Springer, 2015.
 28. Westphal, Bertrand. Geocriticism: Real and Fictional Spaces. New York: Springer, 2011.
 29. Zangana, Haifa. Dreaming of Baghdad. New York: The Feminist Press, 2009.
 30. Jean-Jacques Malo, ed. W.D. Ehrhart in Conversation: Vietnam, America and the Written Word. North Carolina: McFarland and Company, Inc., Publishers, 2017.