Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بی­ شک مسئله­ی جغرافیای امپریالیسم، خواه تخیلی بر اساس دیدگاه شرق­شناسی ادوارد سعید، خواه تنیده در افشاگری­های سیاست­ها و سلطه­های دنیوی، یکی از دغدغه­های مهم تحلیل گفتمان استعماری و به­طور کلی مطالعات پسااستعماری است. در حوزه­های بین­رشته­ای، رابطه­‌ی‌ بین مطالعات پسااستعماری و فضا، مجموعه­ای را در راستای تبیین نزاع بر سر جغرافیا تشکیل داده است که قدرت آن گاهی فراتر از توپ و تانک به سطح اندیشه، تصویر و تخیل می­رسد تا ساختارهای مورد نظر نویسنده مربوط به جغرافیا، سیاست و سلطه  را به خواننده القا کند. بر این اساس، وظیفه‌ی منتقد روشنگری در زمینه­ی برقراری پیوند بین آثار ادبی و امور دنیوی بوده و در طیف وسیعی از امر استعاری تا مسائل سیاسی قرار می­گیرد. در این میان، فضای داستان می­تواند به‌عنوان مهم‌ترین عنصر، جهان تخیلِ ادبیات را به جهان واقعی سیاسی و امور دنیوی به‌طور عام، پیوند دهد. روش بررسی فضای پسااستعماری در روایت را می­توان برای تأمل و تعمق به کار گرفت تا اهمیت و دلالت آن متون از طریق برنگاشتن تخیلی فضا آشکار شود. به‌کارگیری این روش برای بررسی رمان گذری به هند، اثر ای.ام. فورستر با تأکید بر کارکرد غارهای مارابار در ایجاد فضای ابهام منطبق بر گفتمان شرق‌­شناسی و دوگانه‌های جمع­ شده در آن، هدفی است که در این پژوهش دنبال می­شود. در این جا، افشاگری ترفند‌های نویسنده از جمله چندصدایی، صنایع بدیع، آرایه‌های روایی، فضای داستان و واکاوی ساختارهای محدودکننده‌‌ی شرق شناسانه برای رسیدن به معنای پویای متن به کار گرفته می­شود تا رابطه­ی میان متن مورد نظر با متون پیش از آن و نیز زمینه­های متنی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آشکار شود. پژوهش حاضر نشان می­دهد که فورستر در گذری به هند صرفاً حس ترحم نسبت به بومیان را در خواننده ایجاد می­نماید، لیکن به درجه­ی لازم از پختگی روانشناسانه و انسانی  برای  ایجاد همبستگی و اتفاق نظر با آنها در راستای مقاومت علیه استعمارگران نمی‌­رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Uncertainty in Marabar Caves: An Orientalist Reading of A Passage to India

نویسنده [English]

 • Sayyed Rahim Moosavinia

Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

One of the most important concerns of postcolonial studies and colonial discourse analysis is, doubtless, geographical imperialism whether imaginative or worldly. In interdisciplinary fields, the relationship between postcolonial studies and geography or space has set an arena for showing the conflict on geography that is sometimes even more important than actual wars. Thus the critic or intellectual should shoulder the responsibility of uncovering the bonds between literary texts and geographical politics. Literary space here could be the most important element to connect the imaginary world of literature to the worldly realities. Space could be studied at different levels and on different layers of the text. This study is an attempt to excavate the space of the Marabar Caves in E. M. Forster’s A Passage to India and informs the air of Orientalist uncertainty in the novel in light of Edward Said’s Orientalism. This reveals the connection between the text under study and the ones preceding it to reveal the social, cultural and political contexts. The present study concludes that Forster merely shows sympathy towards the natives and falls short of a maturity to awaken him for a native unity to resist the British colonialists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • narrative space
 • Marabar Caves
 • Orientalism
 • ideologeme
 • A Passage to India
 • Intertextuality
 1. -موسوی نیا، سید رحیم. " فضای روایت از شخصیت‌پردازی تا درک خواننده: نگاهی به نظریه‌های ساختارگرایان و پساساختارگرایان". نقد زبان و ادبیات خارجی. 96: 14(2017). 316-297.
 2. - Adams, Hazard. “General Introduction.” Critical Theory since Plato. Ed. 1-7. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich, 2011.
 3. - Bakhtin, M.M. “Forms of Time and of the Chronotope in the Novel”, in Bakhtin, M.M. Dialogic Imagination: Four Essays by Bakhtin, M.M. Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Edited by Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981: 84-258.
 4. - Forster, E.M. A Passage to India. London: Penguin Twentieth Century Classics, 1979.
 5. - Friedman, Susan Stanford. (1993). “Spatialization: A Strategy for Reading Narrative.” Narrative, Vol. 1, No. 1.
 6. - Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Edited by Leon S. Roudiez. Translated by Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1980.
 7. - McNeil, Maureen. “Nature”. New keywords: A Revised Vocabulary of Culture and Society. Edited by Tony Bennett, Lawrence Grossberg and Meaghan Morris. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.
 8. Williams, R. (1983). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. (Revised edition.) New York: Oxford University Press.
 9. - Krishnan, Madhu. (2017). “Introduction: Postcolonial Spaces across Forms”. Journal of Postcolonial Writing. Vol. 53, No. 6.
 10. - Lodge, David. After Bakhtin: Essays on Fiction and Criticism. London: Routledge, 1990.
 11. - Moosavinia, Sayyed Rahim. Untold Stories about India. New Delhi: Sarup Book Publishers, 2009.
 12. - Moran, Jo Ann Hoeppner. "E. M. Forster's A Passage to India: What Really Happened in the Caves". www.muse.jhu.edu. Retrieved 2018-01-04.
 13. - Morey, Peter. “Postcolonial Forster”. 273-254. The Cambridge Companion to E.M. Forster. Edited by David Bradshaw. London: Cambridge University Press, 2007.
 14. Said, Edward. Culture and Imperialism. London: Chatto and Windus, 1993.
 15. Said, Edward. Orientalism. London: Penguin, 1978.
 16. - Sharpe, Jenny. “The Unspeakable Limits of Rape: Colonial Violence and Counter-Insurgency”, in Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader, ed. Patrick Williams and Laura Chrisman. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993.
 17. - Tally Jr, Robert T. The Routledge Handbook of Literature and Space. New York: Routledge, 2017.
 18. - Trilling, Lionel. E.M. Forster. New York: New Directions, 1964.
 19. - Vernay, Jean-Francois. “The Truth about Fiction as Possible Worlds.” Journal of Language, Literature and Culture. 61: 2 (2014): 133-141.