Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش، با تکیه بر اثری که هم نقش سرگرم‌کننده و هم آموزش زبان را دارد و نیز در جهان و ایران دارای محبوبیت است به تحلیل ترجمۀ کتاب‌های مصور تن تن می‌پردازیم. موضوع مورد بررسی ما یازده عدد از مجموعه کتاب‌های " ماجراهای تن‌تن و میلو"[1] است که با نام کمیک استریپ نیز شهرت دارند. نویسندۀ این مجموعه بیست و دو جلدی ژرژ پروسپر رمی، مشهور به هرژه یا ارژه، نویسنده و کاریکاتوریست بلژیکی است که شهرتش به دلیل خلق ماجراهای تن‌تن است. مترجم این کتاب‌ها خسرو سمیعی است. در ایران اجازۀ چاپ و انتشار این مجموعه را انتشارات یونیورسال برعهده داشت که تنها سیزده جلد را چاپ کرد. در این پژوهش به بررسی ترجمۀ این مجموعه داستان‌ها پرداخته‌او چند پرسش اساسی را مطرح کرده‌ایم : آیا مترجم زاویۀ دید نویسنده را رعایت کرده است ؟ آیا مترجم در انتقال مفاهیم فرهنگی و فاکتورهای موجود در یک کتاب مصور به خوبی عمل کرده‌ است ؟ چگونه مترجم سبک نویسنده را منتقل کرده است؟ در واقع هدف ما بررسی عوامل مهم در ترجمۀ یک کتاب مصوراست. با این هدف، از نظریۀ معنی شناسی زاویۀ دید[2]بهره برده و بر اساس این نظریه به بررسی ترجمۀ کتاب‌ها پرداخته‌ایم. این نظریه، نظریۀ نوینی است که پیش از این در مطالعات زبان شناختی استفاده شده است؛ اما در زمینه ترجمه‌شناسی نیز کاربرد دارد و نتیجۀ به دست امده از بررسی دقیق‌تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Translation of Tin Tin Comics according to the Semantic Theory of Points of View

نویسندگان [English]

 • saghar Javidpour 1
 • Marzieh Athari Nik Azm 2

1 Shahid beheshti university

2 Assistant professor of French Language and Literature, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

In this study, based on a work being fun and useful in language learning, so popular not only in the world but also in Iran., we analyze the translation of illustrated books of Tin tin. Our subject is twelve volumes of the collections "The Adventures of Tin tin and Snowy", also known as Comic Strip. The author of this twenty-two-volume series, Georges Prosper Remy, was renowned for Hergé, a Belgian writer and cartoonist, whose reputation is due to the adventures of Tin tin. The translator of these books is Khosrow Samiyi. In Iran, the permission of publication of this collection was given to Universal Publishing, which has printed only twelve volumes. In this study, we have reviewed the translation of this series of stories and put forward a few fundamental questions: Has the translator observed the author's points of view? Has the translator correctly interpreted cultural concepts and factors in an illustrated book? How did the translator translate the style of the author? In fact, our goal is to examine the important factors in translating an illustrated book. To this end, we have used semantic theory of viewpoints; and based on this theory, we have reviewed the translation of books. It is a new theory already used in linguistic studies but also in the field of translation studies, thanks to which the result will be more in-depth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comic strip
 • Tin tin
 • The cultural concepts
 • Semantic theory of points of view
 1. -خداکرمی، ف. (1395). فردریش روکرت: مترجم صورت محوریا معنا محور. مجله نقد و زبان های خارجی، 12(16)،107-85.
 2. -همایون اسلامی و محمد رضا فارسیان. "بررسی کارآمدی فنون هفت‌گانه سبک شناسی تطبیقی در چارچوب نظریۀ ادبی (مطالعۀ موردی خانوادهۀ تیبو). مجله نقد زبان و ادبیات خارجی، دوره 15.شمارۀ 20(1397): 49-33.
 3. -قانعی فرد، عرفان. دمی با قاضی و ترجمه. تهران: ژیار،1376.
 4. -کلانتری، محمود.تولد تن تن. تهران: آبادیران، 1394.
 5. -معین، محمد. فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات ساحل،1382.
 6. -عمید، حسن. فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیر کبیر،1379.
 7. -ناصرعلیزاده و سونا سلیمیان. "کانون روایت در الهی نامۀ عطار براساس نظریۀ ژرار ژرانت". پژوهش های ادب عرفانی زبان و ادب فارسی (گوهر گویا). سال ششم. شمارۀ دوم (1391): ص140-113.
 8. -وحیدیان کامیار،تقی.فرهنگ نام آوایی فارسی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد،1375.
 9. - هرژه، ژرژ. پرواز شمارۀ 714. خسرو سمیعی. تهران: یونیورسال،1354.
 10. -هرژه، ژرژ. تن تن در آمریکا. خسرو سمیعی. تهران: یونیورسال،1354.
 11. -هرژه، ژرژ. تن تن در کنگو. خسرو سمیعی. تهران : یونیورسال، 1351.
 12. -هرژه، ژرژ.جزیرۀ سیاه. خسرو سمیعی. تهران: یونیورسال، 1350.
 13. -هرژه، ژرژ. جواهرات کاستافیوره. خسروسمیعی. تهرا ن: یونیورسال،1353.
 14. -هرژه، ژرژ. روی ماه قدم گذاشتیم. سمیعی. تهران : یونیورسال، 1352.
 15. -هرژه، ژرژ. گنج راکام سرخ. خسرو سمیعی. تهران : یونیورسال،1354.
 16. -هرژه، ژرژ.ماجرای تورنسل.خسرو سمیعی. تهران: یونیورسال،1354.
 17. -هرژه،ژرژ. معبد خورشید. خسروسمیعی. تهران: یونیورسال،1355.
 18. -هرژه،ژرژ. هدف کرۀ ماه. خسروسمیعی. تهران: یونیورسال، 1350.
 19. -هرژه،ژرژ. هفت گوی بلورین. خسروسمیعی. تهران: یونیورسال، 1354.
 20. -Apostolidès, Jean-Marie. (2004). Tintin et le mythe du sur enfant. Bruxelles: Editions Moulinsart.
 21. -Athari NikAzm, Marzie. "Connotation et Point de vue, deux
 22. Notions qui se rapprochent". Revue des Etudes de la langue française, vol 2. n1
 23. (2010): pp 5-26.
 24. -Ballard, Michel. (2006). A propos des procedes de traduction. Retrieved from http://www.palimpsestes.revues.org/386.
 25. -Herge, Georges. L’affaire Tournesol. Bruxelles: Casterman, 1957
 26. -Herge, Georges. Les bijoux de La Castafiore. Bruxelles: Casterman, 1963.
 27. -Herge, Georges. Le tresor du Rackham Le Rouge. Bruxelles: Casterman, 1943.
 28. - Herge, Georges. Les sept boules de cristal. Bruxelles: Casterman, 1948.
 29. -Herge, Georges. L’île noire .Bruxelles: Casterman, 1966.
 30. -Herge, Georges. Objectif Lune. Bruxelles: Casterman, 1955.
 31. -Herge, Georges. On a marche sur la lune. Bruxelles: Casterman, 1962.
 32. -Herge, Georges. Vol 714 pour Sydney. Bruxelles: Casterman, 1968.
 33. -Herge, Georges. Le temple du Soleil. Bruxelles: Casterman, 1948.
 34. -Herge, Georges. Tin tin au Congo. Bruxelles: Casterman, 1931.
 35. -Herge, Georges. Tin tin en Amerique. Bruxelles: Casterman, 1946.
 36. - Khattat, Nasrin and Golnaz Raadi Azerakhchi and Anne- Marie
 37. Movasegh. Les proverbes et les expressions françaises. Teheran: SAMT, 2013.
 38. -Letafati, Roya and Arjange Sarrafan Chaharsoughi. Les theories de la traduction (Les problèmes de la traduction des textes litteraires persans en français). Teheran : SAMT, 2009.
 39. -Marny, Jacques. Le monde etonnant des bandes dessinees. Paris : Éditions du Centurion, 1986.
 40. -Claude Hagègeand and Andree Tabouret-Keller and Henry Schogt. (2000). " Les introuvables d'Andre Martinet ". In: La linguistique : connotations, poesie et culture To Honor Roman Jacobson. N.36/1.2, pp. 445-454.
 41. -RACCAH, Pierre-Yves. (2005). Une description de l’excessivite en semantique des points de vue, Cahiers du CERLICO. pp. 171-190.
 42. -RACCAH, Pierre-Yves. (2004) Une semantique du point de vue : de l’intersubjectivite à l’adhesion, in : Discours social, Montreal. pp.205-242.
 43. -Raccah, Pierre- Yves. (2002). "Les points de vue qui s’expriment avant qu’on ait parle". in : Les facettes du dire : Hommage à Oswald Ducrot. Carel, Marion (ed.). Paris :Kime, .pp. 242-268.
 44. -Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean. Stylistique comparee du français et de l’anglais : Methode de traduction. Paris : Didier. 1971.
 45. -Ylä-Outinen, Laura. L’influence des onomatopees anglaises sur les onomatopees françaises et finnoises dans la bande dessinee. Memoire de licence, Universite de Jyväskylä, Institut des langues modernes et classiques, 2009.