Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گیلان

2 استاد دانشگاه گیلان/ ریاست دانشگاه

چکیده

داستان با کفش­های دیگران راه برو، اثر شارون کریچ، داستانی نمادین و با محوریت تفکر انتقادی است که شخصیت اصلی آن، کهن­الگویی جهانی(مرگ، ترس از «از دست دادن» و شناخت خود) و برگرفته از ناخودآگاه جمعی بشر را به نمایش می­گذارد. نویسنده با استفاده از پیرنگی پیچیده و تداخل داستانی و نمادهایی چون طبیعت، نام­ها، پیام­های مرموز مطرح در داستان، و ... بین عناصر ساختاری اثر و درون­مایه­های آن ارتباطی شبکه­ای برقرار کرده و با ایجاد ساختاری موازی به­همراه تفکری انتقادی، به القای حس هویت­طلبی نوجوانان پرداخته است. این رمان که از پرفروش­ترین آثار حوزه ادبیات نوجوان به شمار می­آید با تکیه بر بن­مایه­هایی چون مرگ، قضاوت، سفر و ... تمایل به کشف حقیقت را با پرسش، تحلیل، استنباط و خودتنظیمی شخصیت­های رمان منعکس می­سازد.این مقاله در صدد است با روشی توصیفی ـ تحلیلی و رویکردی روان­شناسانه و با تلفیق فهرست گلاسر و فاسیونه، نقش داستان را در تجربه انسانی و به عنوان ابزاری برای تفکر و نیز تأمل و پذیرش واقعیت­ها نشان دهد.یافته­ها بیانگر آن است که نویسنده با محور قرار دادن سفر (درونی و بیرونی) در رمان و پذیرش مرگ (فقدان) به مثابه عاملی محرک برای نوجوان همراه با طرح پرسش­های چالش­برانگیز، بینشی نو نسبت به مسائل زندگی را به نمایش گذاشته است. این رمان بر اساس مؤلفه­های تفکر انتقادی در دو شاخص استنباط و تحلیل بیشترین تکرار را داشته و متناسب با مضمون رمان عمل کرده و ضمن خودتنظیمی و اصلاح شخصیت اصلی داستان، تصویری جدید از بلوغ و هویت­طلبی را در اختیار نوجوانان قرار داده است.

عنوان مقاله [English]

Commentary Approach on Juvenile Identity Based on Critical Thinking Skills(Glaser & Facione) Case Study: Walk two moons by Sharon Creech

نویسندگان [English]

 • leila hor 1
 • Ahmad Razi 2

1 university of guilan /phd student

2 University president

چکیده [English]

Walk two moons by Sharon Creech, is a symbolic story and with the centrality of critical thinking that its main character, the archetypal world (death, fear of losing and self-recognition)represents that is derived from the collective unconscious. The author by using a complex plot, fiction interference and symbols like nature, names, cryptic messages raised in the story, and … between the structural elements of a work and its themes established a network communication and by creating parallel structures and critical thinking, addressing instill a sense of juvenile identity seeking. This novel is one of the best-selling of juvenile literature by relying on themes such as death, judgment, travel, and …. reflects the desire to discover the truth by asking analysis, inference, and self-regulation of the characters of the novel.
This article aimed to show the role of story in human experience and as a mean for thinking, contemplation and acceptance of the reality by an analytical-descriptive method and psychological approach and by combining of Glaser and Facione’s list.
The findings suggest that the writer focusing on travel (internal and external) in the novel and acceptance of death (loss) as a motivating factor for juvenile by scheming challenging questions, display new insights about life issues. This novel based on components of critical thinking in two indexes of inference and analysis had the most frequently and acted in accordance with the theme of the novel and while self-regulation and reform of the protagonist, put the new image of maturity and seeking identity at the disposal of juveniles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • juvenile literature- critical thinking- Glaser and Facione- seeking identity- Creech
 1. -امیدی‌نیا، مریم و دیگران. « بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی در رمان‌های برگزیدۀ نوجوان فارسی دهۀ80 بر اساس فهرست پیتر فاسیونه.» پژوهشگاه علوم انسانی، سال چهارم(1392): صفحات 1-26.
 2. -بوکور، مونیک دو. رمزهای زنده جان، ترجمه جلال ستاری. تهران: مرکز. 1376.
 3. -پاساپور، زهرا و نگین صدری‌زاده . «بررسی آموزش مهارت تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کودک.» کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 192. (1392): صفحات 59 ـ 66.
 4. -پاینده، حسین. داستان کوتاه در ایران. ج2، تهران: نیلوفر.1389.
 5. -حسینی، سید احسان و حبیب صفرزاد . «بررسی مهارت های تفکر انتقادی در داستان های فکری مرتضی خسرونژاد، بر اساس فهرست فاسیونه.» یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه گیلان. (1395): صفحات 982 ـ 1009.
 6. -رضوی، اقدس سادات . «نوجوانی و هویت‌طلبی.» نشریه مشاور مدرسه، دوره پنجم.شماره اول. (1388): صفحات 16 ـ20.
 7. -شوالیه،ژان و آلن گربران. فرهنگ نمادها. ترجمه سودابه فضایلی. تهران: جیحون.1384.
 8. -ضرغامی، سعید؛ نرگس سجادیه و یحیی قائدی. «بازاندیشی مفهومی «پرورش تفکر» همچون بستر فرهنگی تحول نظام آموزشی بر بنیاد نظریه انسان به منزله عامل.» مجله راهبرد فرهنگ، شماره هفدهم و هجدهم. (1391): صفحات 123 ـ151.
 9. -فیشر، رابرت. آموزش و تفکر. ترجمۀ فروغ کیان زاده. اهواز: رسش.1385.
 10. -کریچ، شارون. با کفش‌های دیگران راه برو. ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی. تهران: چشمه.1385.
 11. -کوکبی، مرتضی؛ عباس حری و لیلا مکتبی فرد.«بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی در داستان‌های کودکان و نوجوانان.» مطالعات ادبیات کودک، سال اول. شماره دوم. (1389): صفحات 157 ـ 193.
 12. -مایرز، چت . آموزش تفکر انتقادی. ترجمه خدایار ابیلی. تهران: سمت.1374.
 13. -مهری‌نژاد، سید ابوالقاسم.«انطباق و هنجاریابی آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا.» تازه‌های علوم شناختی، شماره 35. (1386): صفحات 63 ـ 73.
 14. -هارلوک، الیزابت بی . روانشناسی شخصیت، با تاکید بر تحلیل عوامل موثر بر رشد شخصیت. ترجمه پرویز شریفی درآمدی و محبوبه جاج‌نوروزی. تهران: آوای نور .1391.
 15. Dewey, J. How we think: A restatement of the relation15- reflective thinking to the educative process. Boston, MA: Heath Publishers. 1933.
 16. Facione, P. Toward a theory of critical thinking. Liberal 16-Education, 70(3)1984: 253-261.
 17. Fisher, A. Critical Thinking: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.2003.
 18. Glaser, E. M. An experiment in the development of critical thinking. New York, NY: AMS Press.1941.
 19. Glaser, J. Giorgis, C. Literature for young children. 5th ed.Ohio: Pearson Merril Prentice Hall.2005.
 20. Howenstein. M.A; et al .Factors associated with critical thinking. The Journal continuing education in nursing.1996.
 21. Paul, Richard & Linda Elder . A Guide for Educators to Critical Thinking Competency Standards: Standards, Principles, Performance Indicators, and Outcomes with a Critical Thinking Master Rubric. Sonoma: Foundation for Critical Thinking.2005. Available at: http://www.criticalthinking.org [Retrieval Date: 02/09/2007].
 22. Purvisو Carol Anne. Factors that influence the development of critical thinking skills in associate degree nursing students, A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for Degree, ATHENS, GEORGIA.2009.
 23. Ricoeur, Paul .Freud and Philosophy: an Essay on Interpretation, trans. Denis Savage, New Haven: Yale University Press.1970.
 24. Smith- stoner, Marilyn. Critical Thinking activites for nursing, philadelphia, Lippincott Williams & wilkins press.1999.
 25. Watson, G., & Glaser, E. Critical thinking manual. Dallas, TX: Psychological Corporation.1980.