Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ازاد تهران مرکزی

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

این جستار بر اساس راهبرد خوانش بوم­گرایانه به کنکاش مقوله­ ی "محیط زیست" در رمان روایت ندیمه (1985) اثر مارگارت اتوود می­ پردازد. نقد بوم­گرا که تقابل دو قطبی را برنمی­ تابد، محدود به روش شناختی مشخصی نیست و در تعامل و تقاطی با دیگر نظریه­ ها، طرحی نو می­افکند. متغیرهایی چون؛ طبیعت، طبقه و جنسیت در رمان مورد نظر تعیین کننده ی فرادستی یا فرودستی انسان و غیر انسان است. با توجه به رابطه ی خاص میان قهرمانان داستان و محیط فیزیکی، تقارن سلطه بر زنان و بهره­ کشی از محیط زیست در بحث اکوفمینسیم،  نشان دهنده ی دغدغه ی ایدئولوژی سرکوب­گر جنسیتی و طبقاتی و توجیه کننده ستم و سلطه است که با استثمار طبیعت همسوئی دارد. تحلیل اِنتروپی "طبیعت" و"فرهنگ" نیز نمایان­گر زوال این دو مقوله در داستان است. بر اساس خوانش بوم­گرایانه به ویژه موج دوم و سوم آن می­توان نتیجه گرفت که گفتمان زیست محیطی اتوود خاصیتی فرایندگونه دارد، با قابلیت بازتاب فریاد تمام گروه های فرودست در روابط انقیاد و سلطه. این رمان پادآرمانشهری مخوف را به تصویر می­کشد که در آن نوشتن و روایت کردن رمز ماندگاری و بقای راوی است. در این میان محیط زیست عاملی برای ساخت متن است و در خلق آن نقش فاعلیت دارد.واژگان کلیدی:  محیط زیست-نقد بوم گرا-اکوفمینسیم-اِنتروپی-روایت ندیمه- مارگارت اتوود.  

عنوان مقاله [English]

Cultural-environmental Discourse in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale

نویسندگان [English]

 • دیانوش صانعی 1
 • جلال سخنور 2

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

چکیده [English]

Cultural-environmental Discourse in Margaret Atwood’s
The Handmaid’s Tale
The present article approaches Margaret Atwood’s novel, The Handmaid’s Tale, (1985) to incorporate a variety of related discourses that enter into a dynamic relationship with current ecocritical theoretical discourses. In a futuristic society, the pollution of natural world along with the growth of religious fundamentalism results in the sterility of most the members as the manifestation of entropy. It also suggests how the author’s conception of gender-environment connections correspond to the ideas held by ecofeminists. In this story, the patriarchal monopolization over women and nature points out wherever women are degraded, nature is exploited too The specificity of Atwood’s interest in environmental issues creates a symbiotic relationship between nature and culture as connected entities that constantly shape and reshape each other. Generally speaking, this study examines ecological values as well as the ideological vehicles for any position on the interactions in human-environment to reflect how literature participates in and interacts with the entire ecosphere. Atwood’s survived character in the novel is a woman who imagines herself in relation to nature and resists the controlling aspects of culture through narrating her story.Key Terms: Ecocriticism- Ecofeminism-Entropy-Margaret Atwood-Survival-

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecocriticism-Ecofeminism-Entropy-Margaret Atwood-Survival
 1. پارسا پور، زهرا. "اِنتروپی طبیعت و فرهنگ در داستان گیله مرد". ادبیات فارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال چهارم. شماره چهارم. زمستان 1393. 69-51.
 2. Atwood, Margaret. The Handmaid's Tale. 1985. London: Virago Press, 1995.
 3. _____________. Survival.1972. McLelland and Steward, 1996.
 4. Bloom, Harold. Margaret Atwood, Bloom’s Modern Critical Views, New York: Infobase Publishing, 2008.
 5. _____________. Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale, ed. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2001.
 6. Bouson, Brooks, J. Brutal Choreographies. Oppositional Strategies and Narrative Design in the Novels of Margaret Atwood. Amherst: The University of Massachusets Press, 1993..
 7. Buell, Lawrence. Writing for an Endangered World: Literature,Culture and Environment in the U.S and beyond. Bellnap press of Harvard University Press, 2001.
 8. Cooke, Nathalie. Margaret Atwood: A Biography. Toronto: ECW Press. 1998
 9. Daly, M. Gyn/Ecology. London: The Women’s Press. 1979.
 10. Friedman, Thomas B. “Using Atwood’s Survival in an Interdisciplinary Canadian Studies Course.” Approaches to Teaching Atwood’s The Handmaid’s Tale and Other Works.
 11. Feuer, Lois. “The Calculus of Love and Nightmare: The Handmaid’s Tale and the Dystopian Tradition”. Critique 38:2.1997: 83-96.
 12. Gaard, Greta, ed. “Living Inter Ecofeminism: Women, Animals, Nature”. Philadelphia: Temple, UP, 1993. 1-12.
 13. Garrard, Greg. Ecocriticism. London: Routledge, 2004.
 14. Glotfelty, Cheryll. “Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis.” The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Eds. 1997. (XV-1)
 15. Glover, Jayne. “Human/Nature: Ecological Philosophy in Margaret Atwood’s Oryx and Crake English Studies in Africa. 52.2. 2009: 50-62. Web. 20 May 2013 (accessed 9.2.2016).
 16. Green. Karen "The other as another other."Hypatia 17.4. 2002: 1-15. Research Library Core. ProQuest. University Park, PA. 5 May. 2014 http://www.proquest.com/>Kari (accessed 9.2.2016)
 17. Grace, Dominick M. “The Handmaid’s Tale: ‘Historical Notes’ and Documentary Subversion Science Fiction Studies 25(3) .1998: 481-494
 18. Howells, Coral Ann. Margaret Atwood. London: Macmillan Pvt. Ltd., 1996.
 19. Levi-Struss, Claude, “Structuralism and Ecology.” Social Sciences Information.1973:12 (1), pp.7-23
 20. Malak, Amin. “Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale and the Dystopian Tradition”, the University of British Columbia, from Canadian Literature 112. Spring 1987: 9–15.
 21. McKibben. Bill, The End of Nature. New York: Randomhouse, 2006.
 22. Mellor, Mary. “Introduction.” Feminism and Ecology. Cambridge: Polity Press, 1997.
 23. Mies, Maria and Vandana Shiva, Ecofeminism, Halifax: Nova Scotia, 1993.
 24. Philip, Dana (1996) “Is Nature Necessary?” in Glotfelty and Fromm (1996): 204-222
 25. Plumwood, Val. “Ecofeminism – An Overview and Discussion of Positions and Arguments” Australasian Journal of Philosophy Vol. 64,1986: 120-138
 26. Staels, Hilde. “Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale: Resistance through Narrating”. English Studies 76:5.1995: 455-467.
 27. Stein, F Karen. “Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale: Scheherazade in Dystopia”. University of Toronto Press 61:2. 1991: 269-280.
 28. Tolan, Fiona. Margaret Atwood: Feminism and Fiction. Amesterdam: Rodopi, 2007.
 29. Warren, Karen. ‘Feminism and Ecology: Making Connections’ Environmental Ethics Vol.9, No.1, 1987: 3-20
 30. Wilson, Sharon. Margaret Atwood’s Textual Assassinations. Columbus: The Ohio State University Press, 2003: 18-41
 31. Zapf, HubertEntropic Imagination in Poe’s “the Masque of Red Death”, College Literature, 1998: Vol. 16, No. 3, Print