Critical Language and Literary Studies
1. گذار از گفتمان فرانگر به گفتمان سرعت

احسانه اسحاقی؛ رضا نجف زاده

دوره 18، شماره 26 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 229-246

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.26.229

چکیده
  پاول ویریلیو بر این باور است که شخصیت فروپاشیده انسان ناشی از آثار مدرنیته و بیگانگی انسان از خود و جهان پیرامون می باشد. ویریلیو جدایی متاثر از این عوامل در بستر تاریخی انسان را از طریق نمایش تاریخ و روح انسانی فروپاشیده نشان داده است. این مقاله، این مضمون را در دو بستر مورد بحث و بررسی قرار می دهد، دو گفتمان که به نظر متفاوت، اما در ...  بیشتر