Critical Language and Literary Studies
1. گذار از گفتمان فرانگر به گفتمان سرعت

احسانه اسحاقی؛ رضا نجف زاده

دوره 18، شماره 26 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 229-246

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.26.229

چکیده
  پاول ویریلیو بر این باور است که شخصیت فروپاشیده انسان ناشی از آثار مدرنیته و بیگانگی انسان از خود و جهان پیرامون می باشد. ویریلیو جدایی متاثر از این عوامل در بستر تاریخی انسان را از طریق نمایش تاریخ و روح انسانی فروپاشیده نشان داده است. این مقاله، این مضمون را در دو بستر مورد بحث و بررسی قرار می دهد، دو گفتمان که به نظر متفاوت، اما در ...  بیشتر

2. چشم طوفان: پوچی هویتی و شناختی سوژه پساانسانی در داستان‌های علمی-تخیلی سایبرپانک

حسین محسنی؛ کیان سهیل

دوره 16، شماره 22 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.29252/clls.16.22.77

چکیده
  گونه ادبی سایبرپانک یکی از متاخرترین گونه‌های داستان‌نویسی علمی‌-تخیلی است که در آن شخصیت‌ها در فضاهای شهری قرار می‌گیرند که غرق در پیشرفت‌های سایبرنتیکی و رایانه‌ای آینده‌نگر هستند. مطالعه حاضر بر آن است که به پاسخی برای این پرسش برسد: در شرایطی که ارزش‌ها و تصاویر سطحی تنها نمود‌های بارز در دنیای سایبرپانک است، تعریف و شناخت ...  بیشتر