Critical Language and Literary Studies
نوازه‌گری مترجم

نسرین الهی نیا؛ طاهره خامنه باقری

دوره 15، شماره 21 ، آبان 1397، ، صفحه 15-32

چکیده
  جستار حاضر به بررسی مفهوم «نوازه» در مطالعات ترجمه می‌پردازد. نوازه مفهومی است که ابتدا در روانشناسی و بعد در آموزش زبان دوم مطرح شد. در زمینه نوازه در ترجمه‌شناسی، ما به نوازه مترجم خواهیم پرداخت. ابتدا به تبیین مفهوم نوازه از دیدگاه مطرح‌کننده آن، اریک برن (1369)، اشاره می‌کنیم، سپس این نوواژه فارسی را در مطالعات ترجمه به کار خواهیم ...  بیشتر