Critical Language and Literary Studies
طلای راهبان: خوانشی ساختار شکنانه از معیار پایه ی طلا اثر کنث کُک

علیرضا جعفری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  در مقاله حاضر، کوشش گردیده نمایش نامه معیار پایه طلا اثر کنث کُک شاعر و نویسنده آمریکایی به خوانندگان ایرانی معرفی شود. به عقیده نویسنده، این یکی از مهم‌ترین و قوی‌ترین آثار نمایشی این نویسنده می‌باشد. روش و رویکرد به کار گرفته شده در این مقاله، رویکرد ساختارشکنی برگرفته از ژاک دریدا، اندیشمند مشهور فرانسوی است. گر چه در قالب بررسی ...  بیشتر