Critical Language and Literary Studies
1. بررسی مفهوم دیگری‌فرودست در رمان همنام اثر جومپا لاهیری

علیرضا فرح بخش؛ رضوانه رنجبر شیخانی

دوره 16، شماره 22 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 165-190

http://dx.doi.org/10.29252/clls.16.22.165

چکیده
  این جستار بر آن است که نمودها و تاثیرهای مختلف مفهوم دیگری‌فرودست را براساس نظریه‌های گایاتری اسپیوَک و هومی بابا، که بیشتر از دیگر منتقدین مطالعات فرهنگی به این موضوع پرداخته‌اند، در شخصیت‌‌های اصلی رمان همنام اثر جومپا لاهیری بررسی نماید. یکی از موضوع‌های محوری و حائزاهمیت در نقد مطالعات فرهنگی و ادبیات پسااستعماری، که در ...  بیشتر