Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه با گسترش سریع علم و فن آوری و روابط فرهنگی، اقتصادی و... ترجمه امری اجتناب ناپذیر است و مترجمین  که درخط مقدم این دنیای ارتباط محور قرار دارند می بایست برای ارائه ترجمه با درصد خطای کم، با نظریات ترجمه آشنا باشند و به مدد این نظریات و با آگاهی کامل، اقدام به حل مشکلات ترجمه بنمایند. درمیان نظریه پردازان معاصر فرانسه در زمینه ترجمه شناسی آنتوان برمن 13گرایش انحرافی را مطرح کرده که مترجم با اعمال آن ها سبب تحریف متن اصلی می شود. این پژوهش درصدد آن است که ترجمه کتاب بیگانه آلبر کامو توسط مهران زنده بودی را بر اساس هفت مورد از موارد سیستم تحریف از متن برمن بررسی نماید. بیگانه از برجسته ترین آثار این نویسنده است که شناخته شده ترین اثر وی نیز در ایران به شمار می رود؛ چرا که تاکنون قریب به نه ترجمه از این کتاب به بازار آمده است. نگارندگان تلاش خواهند کرد تا انحرافات ایجاد شده را با ذکر مثال، تبیین و در مواردی اقدام به ارائه ترجمه ی پیشنهادی بنمایند و درنهایت به این سوال پاسخ دهند که آیا سیستم انحرافی بیان شده ازسوی برمن درنقد ترجمه های فارسی کاربرد دارد یا نه؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scrutinizing the latest translation of the novel “Alien” according to the text distortion system of Antoine Berman

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Farsian 1
 • Nasrin Esmaeili 2

1 Ferdowsi University of Mashhad

2 Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Today, with the rapid development of science and technology and cultural, economic ties etc... translations is inevitable and translators that are in the front line of this communication-centered world should be familiar with theories of translation for providing translations by low error percentage, and take action to solve the translation problems by virtue of these theories and also being fully aware. Among contemporary French theorists in the field of translations, Antoine Berman has raised 13 erroneous tendencies by translators that cause distortion on the original text. The study is intending to peruse the novel “Alien” by M. Albert Camus translated by Mehran Zendebudi based on seven cases of Text Distortion System of Bremen. Alien is one the most outstanding works by this writer that is the most well-known one in Iran as well, it is because approximately nine versions of this book has been released in Iran. Authors will endeavor to elaborate created distortions by examples and represent the proposal translation in some cases and consequently reply to this question that whether the mentioned distortion system by Berman can be applicable in Persian translations criticis

کلیدواژه‌ها [English]

 • Translation-Alien- Camus- distorted text- Bremen
 1. کتابنامه
 2. احمدی، محمد رحیم، «آنتوان برمن و نظریه " گرایش های ریخت شکنانه" معرفی و بررسی قابلیت کاربرد آن در نقد ترجمه» ، دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی، سال ششم، شماره 10، 1392، 1-21.
 3. افشاری، مهدی، سی سال ترجمه، سی سال تجربه ، تهران، انوار دانش، 1377.
 4. رضایی اصفهانی، محمد علی، منطق ترجمه قرآن: قواعد، روش ها، سبک ها، آسیب شناسی ترجمه و شزایط مترجم ، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1386.
 5. زنده بودی، مهران، جستارهایی پیرامون ترجمه شناسی، مشهد، انتشارات محقق، 1394.
 6. صفار زاده، طاهره، اصول و مبانی ترجمه، تهران، پارس کتاب، 1389.
 7. صلح جو، علی، گفتمان و ترجمه، تهران، نشر مرکز،1372.
 8. صمیمی، محمد رضا، «بررسی ترجمه داستان" تپه هایی چون فیل های سفید" بر اساس سیستم تحریف متن آنتوان برمن»، کتاب ماه ادبیات، شماره 65، شهریور 1391،44-49.
 9. کامو، آلبر، بیگانه، مهران زنده بودی، مشهد، انتشارات محقق، 1394.
 10. ماندی، جرمی، درآمدی بر مطالعات ترجمه ، الهه ستوده، فریده حق بین، تهران، نشر علم، 1389.
 11. مرادی، محمد،« چند وچون ترجمه» ، فصل‌نامه پژوهش و حوزه، شماره 37، 1390، 47-86.
 12. منصوریان، یزدان، « صد ویژگی کتاب های دانشگاهی کارآمد اثر بخش» ، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 29، تابستان 1392، 1-17.
 13. مهد ی پور، فاطمه، « نظری بر روند پیدایش نظریه های ترجمه و بررسی سیستم تحریف متن از نظر آنتوان برمن» ، کتاب ماه ادبیات، شماره 41، شهریور 89، 57-63.
 14. نیومارک، پیتر، دوره ی آموزشی فنون ترجمه، منصور فهیم و سعید سبزیان، تهران، انتشارات رهنما،1372.
 15. Berman, Antoine, la traduction et la lettre ou l'auberge du lointain, Paris, Seuil, 1991.
 16. Zendehboudi, M., La traductologie française, Machhad, Mohageg, 2008.
 17. Wills, Wolfram, ὓberstzungswissenschaft: probleme und methiden, Stuttgart, Ernstklett verlag, 1977
 18. برترینها پوروتال خبری سبک زندگی, "بررسی ترجمه های فارسی آلبر کامو "، مهرداد رهسپار کوشکی، 5 بهمن 1394، 30مهر 1395، "http: //www.bartarinha.ir/fa/r ".