Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هویت مدرن ایرلندی توسط سیلی از محذورات اجتماعی-سیاسی تعریف می شود. برخی از این محذورات، ریشه در تاریخ سلتیک دارد و از ساختارهای ملی ایرلند نشئت می گیرد و بسیاری دیگر جبرا طی فرایند مدرن سازی ایرلند بر ساختارهای ملی کشور تحمیل شده است. یکی از مهم ترین مخالفین تجلی هویت مدرن در ایرلند را می بایست تبلور فرهنگ سنتی و تفکر سیاسی سازی شده ی ملی گرایی دانست که باعث ایجاد شکافی نه تنها سیاسی-اجتماعی بلکه فردی و درونی درسطح جامعه ی پسا استعماری  ایرلند در درک مدرنیسم شده است. شکاف سیاسی ایجاد شده توسط تقابل میان تعریف مدرن از هویت ملی و تفکرات ساکن گرای ملی-بومی حکومتی همواره دیدگاه وهویت مدرن ایرلندی را به عنوان عاملی بیرونی، ناشناخته و غیر ایرلندی در نظر می گیرد که بایستی از عرصه های ملی کشور حذف گردد. در واقع بخاطر حضور چنین بیگانه سازی اجتماعی-سیاسی است که نیاز به ارایه تعریف سومی از هویت ایرلندی در کنار ساختار دو گانه و سنتی تعلق همراه با تقلید ویا مقاومت همراه با انزو در ادبیات و سیاست جامعه ایرلندی حس می شود. تعریف سوم از هویت مدرن ایرلندی درواقع تعریفی است ورای ساختارهای شکسته، جهت دار، و سیاسی ازپیشینه ی استقلال فردی در ایرلند. مقاله حاضر در صدد است با کنکاش در پیشینه ی تاریخی، اجتماعی و سیاسی هویت مبارز ایرلندی، تعریف سومی از هویت مذکور با نام هویت فرا ملی معرفی می نماید که هویت حکومتی مدرن ایرلندی را نه تنها خارج از چهارچوب فرض می نماید بلکه تعاریف متداول ازهویت استعماری، ضد استعماری و ملی گرا را نیز به چالش می کشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

e

چکیده [English]

e

کلیدواژه‌ها [English]

 • e
 1. Adorno, Theodor W (1973). Negative Dialectics. Trans. E. B. Ashton. London: Routledge&Kegan Paul.
 2. Alden, Patricia (1986). Social Mobility in the English Bildungsroman: Gissing, Hardy, Bennett, and Lawrence. Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press.
 3. Anderson, Perry (1983). “Modernity and Revolution”. Marxism and the Interpretation of Culture. University of Illinois at Urbana-Champaign.
 4. Attridge, Derek and Marjorie Howes (2000). Semicolonial Joyce. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Bakhtin, Mikhail M (1981). The Dialogic Imagination: Four Essays by M.M. Bakhtin. Ed. M. Holquist. Trans. C. Emerson and M. Holquist. Austin: University of Texas Press.
 6. Bairner, Alan. “Maculinity, Violence and the Irish Peace Protest”. Capital and Class, Northern Ireland Between Peace and War, 69, Autumn 125-44.
 7. Beckett, Samuel (1958). Three Novels by Samuel Beckett: Molloy, Malone Dies and The Unnamable. New York: Grove Press.
 8. ---. More Pricks than Kicks (2010). London: Faber and Faber.
 9. Berman, Marshall (1982). All that is Solid Melts into Air. London: Verso.
 10. Bolton, Jonathan (2010). Blighted Beginnings: Coming of Age in Independent Ireland. New Jersey: Bucknell University Press.
 11. Boyce, George (1995). Nationalism in Ireland. London: Routledge.
 12. Brooks, Peter (1984). Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. New York: Vintage.
 13. Castle, Gregory (2006). Reading the Modernist Bildungsroman. University Press of Florida.
 14. --- (2001). Modernism and the Celtic Revival. Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Cleary, Joseph N., Claire Connolly (2005). The Cambridge Companion to Modern Irish Culture. Cambridge University Press.
 16. Connolly, Thomas E. “Kinesis and Stasis: Structural Rhythm in Joyce's Portrait”. University Review. Vol. 3, No. 10 (Winter, 1966), 21-30.
 17. Deane, Seamus (1997). Reading in the Dark. London: Vintage.
 18. --- (1987). Celtic Revivals: Essays in Modern Irish Literature, 1880-1980. New York: Faber and Faber.
 19. --- (1986). A Short History of Irish Literature. London: Hutchinson Education.
 20. Dreyfus, Hubert and Paul Rainbow (1983). “The Subject and Power” afterword to Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press.
 21. Doyle, Roddy (2000). A Star Called Henry. London: Vintage.
 22. Eagleton, Terry (1996). Heathcliff and the Great Hunger: Studies in Irish Culture. New York: Verso.
 23. Eagleton, Terry and Fredric Jameson and Edward W. Said (1990). Nationalism, Colonialism and Literature. University of Minnesota Press.
 24. Berresford Ellis, Peter (1990). Revisionism in Irish Historical Writing: The New Anti-Nationalist School of Historians. Dublin: Connolly Publications.
 25. Evans, Gareth (1982). Varieties of Reference. Ed. John McDowall. Oxford University Press.
 26. Foster, John Wilson (2008). Irish Novels 1890-1940: New Bearings in Culture and Fiction. Oxford University Press.
 27. Foster, Roy F (1982). Modern Ireland 1600-1972. London: Penguin.
 28. Foucault, Michel (1988). Technologies of the Self. Ed. Luther H. Martin. Massachusetts: University of Massachusetts.
 29. --- (1997). The Essential Works of Foucault Vol 1: Ethics, Subjectivity, and Truth. London: The New Press.
 30. Geraghty, Tom and Trevor Whitehead (2004). The Dublin Fire Brigade: a History of the Brigade, the Fires and the Emergencies. Dublin City Council Series: Jeremy Mills Publishing.
 31. Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
 32. Habermas, Juergen (1974). Theory and Practice. London: Heinemann.
 33. --- (1996). “Modernity: An Unfinished Project”. Habermas and the Unfinished Project of Modernity. Eds. Maurizio Passerin D’Entreves and Seyla Benhabib, Cambridge: Polity Press.
 34. Harlow, Barbara (1987). Resistance Literature, London: Routledge.
 35. Heidegger, Martin (1978). Being and Time. New York: Blackwell Publishers.
 36. Hyde, Douglas (1892). “The Necessity for De-Anglicizing Ireland”. Ed. David Pierce (2000). Irish Writing in the Twentieth Century: A Reader. Cork University Press.
 37. Jameson, Fredric (1998). The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern 1983-1998. London: Verso.
 38. --- (2002). A Singular Modernity: Essay on the Ontology of Present. London: Verso.
 39. --- (2007). The Modernist Papers. London: Verso.
 40. Jameson, Fredric (1990). “Modernism and Imperialism”. Nationalism, Colonialism and Literature. Minnesota University Press.
 41. Joyce, James (1907). “Oscar Wilde: Poet of ‘Salome’”. The Critical Writings of James Joyce. Eds. Ellsworth Mason and Richard Ellmann (1997), 201-5. Cornell University Press.
 42. --- (1914). Dubliners. London: Penguin Classics.
 43. --- (1939). Finnegans Wake. London: Penguin Classics.
 44. --- (1963). Stephen Hero. London: New Directions.
 45. --- (1922). Ulysses. London: Penguin Classics.
 46. Kanter, Douglas (2004). “Joyce, Irish Paralysis, and Cultural Nationalist Anticlericalism”. James Joyce Quarterly Vol 41 No 37.
 47. Kearney, Richard (1997). Postnationalist Ireland: Politics, Culture, Philosophy. London: Routledge.
 48. --- (1996). Paul Ricoeur: The Hermeneutics of Action. London: Sage Publication Ltd.
 49. Kelly, Aaron (2008). Twentieth-Century Irish Literature. New York: Palgrave Macmillan.
 50. Keogh, Dermot (1995). Twentieth Century Ireland: Nation and the State. New York: St. Martin’s Press.
 51. Kiberd, Declan (1995). Inventing Ireland: The literature of the Modern Nation. London: Jonathan Cape.
 52. --- (2005). The Irish Writer and the World. Cambridge University Press.
 53. Laffan, Michael (2005). The Resurrection of Ireland: the Sinn Fein Party, 1916-1923. Cambridge University Press.
 54. Lanters, Jose (2009). “‘Nothing is Ever Arrived At’: Otherness and Representation in Colum McCann's Zoli”. No Country For Old Men. Eds. Paddy Lyons and Alison O'Malley-Younger. Bern: Peter Lang International Academic Publishers.
 55. Letters of W. B. Yeats (1954). Ed. Allen Wade. London: Rupert Hart-Davis.
 56. Lloyd, David (1993). Anomalous States. Duke University Press.
 57. --- (1992). Nationalism and Minor Literature: James Clarence Mangan and the Emergence of Irish Cultural Nationalism. University of California Press.
 58. MacManus, Francis (1969). The Yeats as We Knew: Memoirs. Cork: Mercier Press.
 59. Maley, Willy (). “Varieties of Nationalism: Post-revisionist Irish Studies.” in Irish Studies Review (4:15), 33-37.
 60. Mercier, Vivian (1994). Modern Irish Literature: Sources and Founders. Ed. Eilis Dillon. Oxford: Clarendon Press.
 61. Modern Irish Writers: A Bio-Critical Source Book (1997). Eds. Gonzalez, Alexander G, and Emmanuel S. Nelson. London: Aldwych.
 62. Moorjani, Angela and Carola Veit (2004). Samuel Beckett: Endlessness in the Year 2000, New York: Rodopi.
 63. Moore, George. Confessions of a Young Man (1886). London: William Heinemann.
 64. Moretti, Franco (2000). The Way of the World. Verso: London.
 65. --- (2007). The Novel, Volume 1: History, Geography, and Culture. Princeton University Press.
 66. Nelson, Bruce (2012). Irish Nationalists and the Making of the Irish Race. Princeton University.
 67. O’Toole, Fintan (2010). Enough is Enough: How to Build a New Republic. London: Faber and Faber.
 68. Patterson, Henry (2007). Ireland Since 1939: The Persistence of Conflict. London: Penguin.
 69. Potter, Rachel and David Trotter, “Low Modernism: Introduction”. Critical Quarterly (Vol 46, no.4).
 70. Potts, Willard (2000). Joyce and the Two Irelands. University of Texas.
 71. Schleifer, Ronald (1980). The Genres of the Irish Literary Revival. Oklahoma:Pilgrim Books.
 72. Shipe, Andrew J (1997). “Flann O'Brien: 1911-1966”. Modern Irish Writers. Ed. Alexander G. Gonzalez. London: Aldwych.
 73. Smith, James M (1997). “Remembering Ireland’s architecture of containment: ‘telling’ stories in The Butcher Boy and States of Fear” Eire-Ireland: Journal of Irish Studies (Fall-Winter 2001).
 74. Smyth, Gerry (1997). The Novel and the Nation: Studies in the New Irish Fiction. London: Pluto.
 75. Stirner, Max (1995). The Ego and Its Own. Cambridge University Press.
 76. Stuart, Francis H (1971). Black List, Section H. Southern Illinois University Press.
 77. --- (1982). “A Minority Report”. Irish University Review, Vol. 12 No. 1 (Spring 1982).
 78. Thornton, Weldon (1994). The Anti-Modernism of Joyce’s Portrait of the Artist as a Young Man. Syracuse University Press.
 79. Walcott, Derek (1995). “The Muse of History” The Post-Colonial Studies Reader. Ed. Bill Ashcroft et al, London: Routledge.
 80. Watson, G. J (1979). Irish Identity and the Literary Revival: Synge, Yeats, Joyce and O’Casey. 2nd edition. The Catholic University of America Press.
 81. Williams, Raymond (1990). “Modernism and Metropolis”. Literature In The Modern World. Ed. Denis Walder. Oxford: The Alden Press.