Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیدهراهبردهای یادگیری عملکردهای خاصی هستند که استفاده از آن‌ها از سوی فرد، فرآیند یادگیری را آسان‌تر، سریع‌تر و مؤثرتر می‌کند و انتقال یادگیری را به موقعیت‌های جدید ممکن می‌سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی عمومی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند برحسب جنسیت، بومی - غیربومی و محل سکونت بود. جامعه آماری عبارت بود از 4125 نفر که بر اساس جدول مورگان و به شیوه‌ی خوشه‌ای تصادفی تعداد 351 نفر انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی گاردنر بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون T مستقل استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد راهبردهای حافظه، فرآیند جبرانی، راهبردهای کلی زبان (05/0 P<) و فرآیند فراشناختی و نگرش به زبان برحسب بومی- غیربومی متفاوت می‌باشد (01/0 P<) و در بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی برحسب جنسیت و محل سکونت تفاوت معناداری مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش و نقش تفاوت‌های فردی یادگیرندگان ازجمله بومی- غیربومی بودن در یادگیری زبان انگلیسی برگزاری کارگاه‌هایی جهت ارتقای کیفیت تحصیلی دانشجویان و افزایش توان یادگیری آنان در درس زبان ضروری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of learning strategies and attitude towards English language learning in undergraduate students of Birjand university - the role of gender, native or non-native and Location

چکیده [English]

Abstract
Learning strategies are specific performances that using of them by individuals make the learning process easier, faster and more effective and the transfer of learning to new situations makes possible. The aim of this study was investigating of learning strategies and attitude towards general English language in undergraduate students of Birjand university in terms of the gender, native or non-native and Location. The population consisted of 4125 subjects which according to Morgan table and random cluster sampling, 351 persons were chosen and studied. The tools used in this research were questionnaire of Oxford language learning strategies and attitudes towards Gardner English language learning. T- test was used to analyze the data. Data analysis showed that memory strategies, the compensation process, general language strategies (P< 0/05) and cognitive process and attitude toward language are different in terms of native or non-native(P< 0/01) and it was not seen no significant difference in study of the learning strategies and attitude toward English language learning in terms of gender and location.
According to the results of research and the role of personal differences of learners including native or non-native, holding of the workshops for improving the quality of students" education and increasing their learning ability in the English course is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: language learning strategies- attitude towards English language learning- students
 1. منابع و مأخذ:
 2. البرزی، ش و سامانی، س. "بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی برای یادگیری در میان دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز. " مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 15، (1378).
 3. اختری، طاهره. " تأثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرایند یادگیری زبان عربی." مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، 6، (1385): 98-81.
 4. آقا احمدی، قربانعلی؛ مبشرنیا، رضا. " ارزیابی نگرش دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی." پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال اول، 4، (1386).
 5. بلوچ، حفیظه. " مقایسه هوش هیجانی دانش‌آموزان یک‌زبانه و دوزبانه و نقش آن در نگرش نسبت به درس زبان انگلیسی." پایان‌نامه ارشد برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند، ایران، (1393).
 6. پیشقدم، رضا. " ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی." پژوهش‌های زبان خارجی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 208، سال 51، (1387): 51-23.
 7. دوردی نژاد. " ساخت، رواسازی و پایاسازی پرسش‌نامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی." ماهنامه جستارهای زبانی، 6(2)، (1393): 128-107.
 8. زارعی تجره، عباس. "بررسی نقش سن، جنسیت و آموزش‌های قبلی دانشجویان رشته‌های زبان انگلیسی بر موفقیت آنان در فراگیری زبان." پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان، (1375).
 9. شیخ‌الاسلامی، راضیه؛ خیر، محمد. " نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان یک‌زبان خارجی." پژوهش زبان‌های خارجی، 39 (1386): 94-83.
 10. صدیقی، فیروز؛ زرافشان، مهرداد. " تأثیرات نوع نگرش و انگیزه بر استفاده از راهبردهای یادگیری زبان توسط دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی." مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 46 (1385): 80-71.
 11. کریمی، یوسف. روانشناسی اجتماعی. تهران: دانشگاه پیام نور، (1386).
 12. هاشمی، سید محسن؛ چناری، رقیه؛ طهماسبی، رحیم. " ارزیابی مهارت‌های لازم برای حل یک تکلیف پیچیده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1392." مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 22، شماره 7(1392).
 13. Anugkakul, G. (2011). A Comparative Study in Language Learning Strategies of Chinese and Thai students: A Case Study of Suan Sunandha Rajabhat University. European Journal of Social Sciences, Vol. 19, No. 2: 163-174.
 14. Bialystok, E. (1983).The Role of conscious strategies in second language proficiency. Modern Language Journal, 65: 24-35.
 15. Bogaards, P.)2000(. Aptitude et Affectivite Dans L'apprentissage Des Langues Étrangères. Paris: Credif.
 16. Brenner, J. )1997(. "An Analysis of Students' Cognitive Styles in Asynchronous Distance Education Courses". Inquiry. No. 1.
 17. Chamot, A.U. (1999). Learning strategy instruction in the English classroom. http:Langue.Hyper Chubu. Ac.jp/jalt/pub/tlt/gg/jun/chamot-htm.
 18. Chalak A. and kassian Z(2010). Motivation and Attitudes of Iranian undergraduate EfL students Towards Learning English GEMA online, Journal of Language studies, Vol. 10,2, p.37-56.
 19. Elise. R. (2001).Individual differences in second Language learning. Lecture given at national chengchi university September.
 20. Ellis R. (1994). the study of second Language Acquisition, Oxford university.
 21. Ehrlich, S(2001), Gendering the„learner‟: Sexual harassment and second language acquisition. In A. Pavlenko, a. Blackledge, I. Piller & M Teutsch Dwyer(Eds.), Multilingualism, second language learning and gender. Berlin: Mouton de Gruyter, 104-129.
 22. Green, J.MY & oxford, R. (1995).A closer look at Learning strategies, 12 proficiency, and gender. Test Guartenly, 29, 261-297.
 23. Gardner, R. C., Tremblay, P. F. & Masgoret, A. (1997). Towards a full model of secondlanguage learning: An Empirical Investigation. The Modern Language Journal, 81, 345-52.
 24. Gardner, Robert C. (1985). Social Psychology and Second Language Acquisition. The Role of Attitudes and Motivation. London: Arnold.
 25. Gorjian, B. (2006). The role of teacher/learner variables in teaching/learning EFL. Unpublished Ph.D. Dissertation. Research and Science campus Khorasgan Branch.
 26. Gardner, R. (1982). On Gardner on Affect: A discussion of validity as it relates to the attitudinal/motivational test battery: A response from Gardner. Language Learning, 32 (3), 191-199.
 27. Goh, C. M. & Kwah, P. F. (1997). Chinese ESL students, learning strategies: A look at frequency, proficiency and gender. Hong Kong Journal of Applied Linguistics, 2(1)5.39–53.
 28. Griffiths, C. (2003). Patterns of language learning strategy use. System, 31: 367-383
 29. Gu, Y. (2002). Gender, academic major, and vocabulary learning strategies of Chinese EFL learners. RELC Journal, 33(1): 35–54.
 30. Gross, R. D. )1992(. Psychology: the Science of Mind and Behavior. London: Hodder & Stoughton.
 31. KhamKhien, A. (2010). Factors Affecting Language Learning Strategy Reported Usage by Thai and Vietnamese EFL Learners. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Vol. 7, No. 1, PP: 66-85.
 32. Krashen S. (1981) Second language acquisition and second language learning. Oxford: Pergamon Press.
 33. Kroeger, O., & Thuesen, J. )1988(. Type Talk: The 16 Personality Types that Determine how we Live, Love andWork. New York: Dell.
 34. Mochizuki, A. (1999). Language learning strategies used by Japanese university students. RELC Journal, 30: 101-113.
 35. Mujtaba, B., & Mujtaba, L. (2002). Creating a healthy learning environment for studentsuccess in the classroom. The Internet TESL Journal. 1-5.
 36. Mochizuki, A. (1999). Language learning strategies used by Japanese university students. RELC Journal, 30: 101-113.
 37. Nisbet, J., & Shucksmith, J. (1991). Learning strategies. London: Routledge
 38. Oxford, R.L. (1990).Language learning strategies: What every teacher should know. Boston, MA:Heinle and Heilnle.
 39. Oxford, R. L.) 1993(: Research on second language learning strategies. Annual Review of applied linguistics 13, 175-187.
 40. Oxford, R. L., Nyikos, M., & Ehrman, M. E. (1988). Vive la difference? Reflections on Sex Differences in Use of Language Learning Strategies. Foreign Language Annals, 21(4): 321-329.
 41. Oakes, (2001),Language and national identify: comparing france and Sweden, Amesterdam:John Benjamins.
 42. Pintrich,p.R,& DeGroot,E.V. (1990). Regulated Learning components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational psychology, 82, p.33-40.
 43. Politzer, R & McGroarty, M (1985). An exploratory study of learning behaviours and their relationship to gains in linguistic and communicative competence, TESOL Quarterly 19, 103-123.
 44. Philbin, M. )1995(. "A survey of Gender and Learning Styles". A Journal of Research. No. 32.
 45. Reid, J.M., (1987): The learning style preferences of ESL students. TESOL Quarterly 9, 41-51.
 46. Riemer, Claudia. (2006) “Individuelle Unterschiede beim Fremdsprachenlernen: Der Lerner als,Einzelgänger“. Konsequenzen für die Theorie und Empirie des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen.“ Vom Lehren und Lernen fremder Sprachen. Eine vorläufige Bestandaufnahme. Scherfer, P.; Wolff, D. (eds). Frankfurt a.M.: Peter Lang, 223-244.
 47. Salem,M.N. (2006). The Role of Motivation, Gender and Language Learning Strategies in EFL Proficiency.Unpublished Master Thesis. American University of Beirut. Available From Http://www. Nadasisland. Com/ Salem- Thesis- TEFL-2006.Html.
 48. Tajedin, Z. (2001). Language learning strategies: A strategy-based approach to L2 learning, strategic competence, and test validation. Unpublished doctoral dissertation. AllamehTabatabaee University, Tehran, Iran.
 49. Vandergrift, L. (1997b). The comprehension strategies of second language(French) listeners: A descriptive study. Foreign Language Annals, 30(3): 387-409.
 50. Wharton, G. (2000). Language learning strategy use of bilingual foreign language learner in Singapore. Language Learning, 50(2), 203–243.
 51. Wen, Q., & Wang, H. (1996). The relationship of learner variable to score on CET Band-4. Foreign Language Teaching and Research, 28(4), 33–39.
 52. Zeinol Abedin, M. (2012). EFL students' attitudes towards learning English language, 8(2), 116-134.