Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد کدپستی:

چکیده

بررسی شباهت‌های محتوایی و ساختاری میان آثار ادبی نویسندگان برخاسته از فرهنگ‌ها و ملل گوناگون شاخه‌ای از پژوهش‌های تطببیقی است، که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این میان می‌توان به مطالعاتی که در حوزه تاثیرات ادب فارسی بر ادبیات فرانسه و بالعکس صورت گرفته است اشاره کرد. این مقاله بر آن است تا با پژوهشی در این زمینه، نگاهی به آثار امیل زولا و ابراهیم گلستان داشته باشد. زولا در آسوموار می‌کوشد تا تصویری ازدردها و زندگی فلاکت‌بار کارگران و سرنوشت سیاه آنان به خواننده دهد. گلستان نیز در مردی که افتاد به حکایت تیره روزی مردمان زحمتکشی می‌پردازد که در چنبره فقر، فلاکت و شهوت جسمانی اسیر شده‌اند. مقاله حاضر، با توجه به همانندی‌هایی که از لحاظ مضمون و شخصیت‌ها در داستان این دو نویسنده وجود دارد، بمدد رویکرد تطبیقی به تحلیل محتوایی و ساختاری اثر آن دو می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تحلیل محتوایی و ساختاری رمان آسوموار اثر امیل زولا و داستان مردی که افتاد نوشته‌ی ابراهیم گلستان

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Studies
  • Emile Zola
  • Assommoir
  • EbrahimGolestan
  • A Man who Fell Down