Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

فیلیپ مایکل اونداتیه یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان ضداستعماری در دوران معاصر است. رمان‌های این نویسنده اغلب به زندگی مظلومان و استعمارزدگانی می‌پردازد که از فقدان یا آشفتگی هویت رنج می‌برند. تحقیق حاضر تلاشی‌است در راستای خوانش رمان‌های انداتیه با عناوین در پوست شیر و روح آنیل در چارچوب نظریه‌های فانون و دوبوآ در باب آگاهی دوگانه. منظور از این اصطلاح، ماهیت استعمارشدگانی ‌است که خویش را از منظر دیگری می‌بینند و به این امر می‌پردازد که آنان چگونه می‌توانند در آن واحد دو هویت فرهنگی مختلف را به‌ خود بگیرند. به این ترتیب، پژوهشگران مفهوم آگاهی دوگانه را به‌کار می‌گیرند تا معلوم شود که شخص استعمارشده چگونه در جامعه‌ی تحت استعمار، احساس غربت می‌کند؟ چه برخوردی با او می‌شود؟ چگونه در این موقعیت مقاومت می‌کند؟ چرا فرد استعمارزده صورتک بر چهره می‌نهد؟ و چرا سعی در برداشتن آن دارد؟.

کلیدواژه‌ها