Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی‌بر نرم افزار رایانه‌ای بر انگیزه‌ی پیشرفت زبان انگلیسی دانش‌آموزان است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 60 نفر دانش‌آموز پسر سال سوم دبیرستان می‌باشد، که در سال تحصیلی 90 - 1389 مشغول به تحصیل بودند. نمونه‌ی مورد مطالعه به روش تصادفی ساده و انتصاب تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. روش تحقیق، روش آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. در ابتدا پیش آزمونی از هر دو گروه گرفته شد و در ادامه به مدت 8 هفته گروه آزمایش تحت تدریس با روش مبتنی بر نرم‌افزار آموزشی (ELA، که یک نرم‌افزار شبیه ساز محیط واقعی است) و گروه کنترل در همان مدت با روش سنتی با همان معلم و کتاب آموزشی مورد تدریس قرار گرفتند. در پایان دوره‌ی آموزشی پس‌آزمون انگیزه‌ی پیشرفت زبان انگلیسی از هر دوگروه به عمل آمد. ابزار تحقیق، آزمون انگیزه‌ی پیشرفت درسی بوده و روش تحلیل عامل تاییدی و آزمون‌های باکس و مانوا برای تجزیه و تحلیل ابزار و داده‌ها بکار رفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد: 1- روش تدریس مبتنی‌بر نرم‌افزار برانگیزه‌ی پیشرفت رغبتی موثر است. 2- روش تدریس مبتنی بر نرم‌افزار برانگیزه‌ی پیشرفت اجتنابی موثر نیست. 3- روش مبتنی‌بر بازی بر نگرش نسبت به زبان انگلیسی موثر است.

کلیدواژه‌ها