Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش آموزش راهبردهای فراشناختی زبان در ارتقای سطح آگاهی زبان آموزان ایرانی و استفاده صحیح آنها می پردازد. در این پژوهش ١۲٦ دانشجو با دانش زبانی متوسط و پیشرفته در دو گروه آزمایش (تعداد = ٦٩) و کنترل (تعداد = ٥٧) قرارگرفتند. بر خلاف دانشجویان گروه کنترل که هیچ‌گونه آموزشی را دریافت نکردند، فراگیران در گروه آزمایش، تحت آموزش استفاده از راهبردهای فراشناختی زبان قرارگرفتند. در این پژوهش دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی (آموزش زبان انگلیسی، علوم اجتماعی و فنی مهندسی) به منظور بررسی تاثیر رشته‌ی تحصیلی بر استفاده از راهبردهای فراشناختی زبان بررسی شدند. بررسی‌های آماری نشان داد که دانشجویان پس از دریافت آموزش استفاده از راهبردهای فراشناختی، به‌نحو بهتری از این راهبردها استفاده کردند. براساس نتایج به دست آمده فراگیران رشته‌های مختلف به گونه‌ای یکسان از این راهبردها درانواع متون درک مطلب استفاده کردند. براساس این تحقیق می توان توصیه کرد که معلمان زبان انگلیسی میتوانند آموزش صریح راهبردهای فراشناختی را در کلاس ارائه نمایند تا به دانش آموزان کمک کنند گامی در جهت یادگیری مستقل و آگاهانه بردارند.

کلیدواژه‌ها