Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی کاربرد نظریه معنایی فیلمور (1976) تحت عنوان "معناشناسی چارچوبی"در ترجمه اسکریپت‌ها یا چارچوبهای فرهنگی رمان فرانی و زویی اثر جی.دی. سلینجر می‌پردازد. در این تحقیق با کمک مدل تحلیلی روجو لوپز (2002)، مقوله ترجمه متون فرهنگ - محور با دیدگاهی نو در حوزه زبان شناسی کاربردی و در سطح فرآیندهای شناختی بررسی می‌شود. هدف از این مقاله معرفی این نظریه و فواید استفاده از آن در ترجمه متون ادبی و بویژه انتقال اسکریپت‌ها از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر است. به این منظور، در ابتدا، اهداف و مفاهیم بنیادین مدل تحلیل به اجمال بیان می‌شود. در مرحله بعد نوعی طبقه بندی از انواع چارچوب‌های معنایی برای تحلیل اسکریپت‌های انتخاب شده ارائه می‌گردد و در بخش تحلیلی این تحقیق، اسکریپت‌های فرهنگی از داستان استخراج شده و بر اساس مدل تحلیلی مذکور مورد طبقه بندی قرار می‌گیرند. در پایان، پنج رویکرد اساسی مترجم اثر در برگردان اسکریپت‌های فرهنگی توضیح داده می‌شود. نتایج آماری این مطالعه، رایج‌ترین و نیز دشوارترین اسکریپت‌ها در اثر را نشان می‌دهد. تحقیق حاضر موید این واقعیت است که علی رغم نزدیکی فراوان داستان به فضای فرهنگی شرقی، اسکریپت‌هایی وجود دارند که در ذهن مخاطب ایرانی جایی ندارند و ترجمه آنها به سختی می‌تواند فضای رمان اصلی را برای خواننده بازسازی ‌کند.

کلیدواژه‌ها