Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

بسیاری ازخوانندگان کتاب و اصحاب هنر، عاشق اثر برجسته ی مارگریت دوراس، نویسنده، روزنامه نگار، نمایشنامه نویس و کارگردان فرانسوی را خوانده اند و با نقد و بررسی این اثر، دیدگاه و اندیشه ی خود را بیان نموده اند. در این میان برخی این اثر را زندگی نامه ی دوراس می دانند و برخی دیگر، آن را به عنوان « رمان نو » می شناسند،اما باید گفت که آنچه دوراس دراین کتاب به رشته ی تحریر در آورده است و فروغ بخش نوشته های پیشین او شده، در هیچ ژانر ادبی قرار نمی گیرد و بیش از پیش سرود آزاد اندیشی نگارنده ی خود را سر داده است. با نگاهی بر رمان سدی بر اقیانوس آرام به عنوان متن بنیادین عاشق و تحول نگارش دوراس بعد از گذشت سالها نگاشتن و آزمودن تجربیات گوناگون، درمی یابیم که نوشتار دوراسی در تابش زندگی او، توانسته است سیری خاطره گونه بیابد تا آنجا که حد و مرزها شکسته می شود و حقیقت و افسانه در هم ریخته و قلم در سیالی زمان و مکان، تصویرگرخاطرات مدفون شده در تاریکی ذهن می شود.

کلیدواژه‌ها