Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

2 دانشگاه تهران

چکیده

  نوشتار حاضر پژوهشیست تحلیلی-تطبیقی و بینا رشته ای بررمانی  مهم از کازوئو ایشیگورو برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2017 که برنده جایزه بوکرپرایز درسال  1989شده و ازنگاههای  سه گانه ذهن ورزی- بعد انسانی تشکیلات سازمانی و تفکر خلاق انجام می پذیرد . رمان تحت بررسی بازمانده روز (1989)  دارای مشخصاتی می باشد که از بعد انسانی تشکیلات سازمانی مبحثی مدرن و کارامد در حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی می باشد. این بعدانسانی سازمانها دارای دو بخش مهم مدیریت سنت گرا ومدیریت رفتار کنش محور می باشد. ایشیگورو در رمان حاضر نمایشی از مدیریت سنت گرا ارایه داده که حاصل آن جز مستاصلی و پذیرش اجتناب ناپذیر شرایط نامطلوب زندگی برای شخصیتهای اول داستانش نبوده است. مدیریت رفتار کنش محور چه در حیطه شخصی و چه در حیطه اجتماعی قادربه انعطاف پذیری قابل توجهی بوده که راهگشای بسیاری از پیچیدگیهای ساختاری و سازمانی در سطوح مختلف بوده است. مشکل کار از اینجا برمی خیزد که نبود ساختار و دادن آزادی فراوان در سطوح مختلف به زیردستان در تشکیلات سازمانی باعث فروپاشی برخی از این تشکیلات شده است. از بعد درونی- مبحث  ذهن ورزی و عقلانیت محوری در حیطه شخصی یا اجتماعی با تمایز بین افکار کنفسیوسی و تائوئیسم می تواند دوانتهای تفکر سنت گرا و رفتار کنش محور را به نمایش گذارد. در حرکت بینابین این دوقطب سنتی و مدرن- تفکر خلاق با توانایی دیدن فرصتها فارغ از هیاهوی ذهن در خاطرات گذشته- می تواند بسته به شرایط موجود بهترین انتخاب را مدنظرقراردهد وبا نتایج عملی آن درست بودن مسیر را ثابت کند. این نوع تفکر می تواند حلقه گم شده در این رمان ایشیگورو باشد که نویسنده در دنیای واقعی احساس و به دنیای رمان منتقل کرده است. [1] 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

سه گانه ذهن ورزی بعد انسانی تشکیلات سازمانی و تفکر خلاق در رمان بازمانده روز کازوئو ایشیگورو

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Sadat Hosseini Khajooee 1
  • زهره رامین 2

1 University of Tehran Kish International Campus

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده [English]

نوشتار حاضر پژوهشیست تحلیلی-تطبیقی و بینا رشته ای بررمانی  مهم از کازوئو ایشیگورو برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2017 که برنده جایزه بوکرپرایز درسال  1989شده و ازنگاههای  سه گانه ذهن ورزی- بعد انسانی تشکیلات سازمانی و تفکر خلاق انجام می پذیرد . رمان تحت بررسی بازمانده روز(1989)  دارای مشخصاتی می باشد که از بعد انسانی تشکیلات سازمانی مبحثی مدرن و کارامد در حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی می باشد. این بعدانسانی سازمانها دارای دو بخش مهم مدیریت سنت گرا ومدیریت رفتار کنش محور می باشد. ایشیگورو در رمان حاضر نمایشی از مدیریت سنت گرا ارایه داده که حاصل آن جز مستاصلی و پذیرش اجتناب ناپذیر شرایط نامطلوب زندگی برای شخصیتهای اول داستانش نبوده است. مدیریت رفتار کنش محور چه در حیطه شخصی و چه در حیطه اجتماعی قادربه انعطاف پذیری قابل توجهی بوده که راهگشای بسیاری از پیچیدگیهای ساختاری و سازمانی در سطوح مختلف بوده است. مشکل کار از اینجا برمی خیزد که نبود ساختار و دادن آزادی فراوان در سطوح مختلف به زیردستان در تشکیلات سازمانی باعث فروپاشی برخی از این تشکیلات شده است. از بعد درونی- مبحث  ذهن ورزی و عقلانیت محوری در حیطه شخصی یا اجتماعی با تمایز بین افکار کنفسیوسی و تائوئیسم می تواند دوانتهای تفکر سنت گرا و رفتار کنش محور را به نمایش گذارد. در حرکت بینابین این دوقطب سنتی و مدرن- تفکر خلاق با توانایی دیدن فرصتها فارغ از هیاهوی ذهن در خاطرات گذشته- می تواند بسته به شرایط موجود بهترین انتخاب را مدنظرقراردهد وبا نتایج عملی آن درست بودن مسیر را ثابت کند. این نوع تفکر می تواند حلقه گم شده در این رمان ایشیگورو باشد که نویسنده در دنیای واقعی احساس و به دنیای رمان منتقل کرده است. [1] 

کلیدواژه‌ها [English]

  • تشکیلات رفتارکنش محور-تشکیلات سنتی
  • ذن- مدل رشد اکتشافی- تصمیم گیری تشکیلاتی-