Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دانش البرز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

این مقاله با بکارگیری رویکرد التقاطی اخلاقی-اجتماعی-فرهنگی به واکاوی نقش دیگری در فرایند فرهیزش[1] برای سوژه ی اقلیت در جامعه ی چندفرهنگی انگلستان به شکل نمود یافته در رمان امضاء جمع‌کن (2002) می پردازد. تنوع نژادی، فرهنگی و مذهبی اغلب سوژه ی اقلیت را با گسست بین-فردی مواجه میکند که مانع ارتباط مناسب او با اطرافیان و زندگی در زمان حال می شود. از این رو در این نوشتار با استفاده از نقد اجتماعی-فرهنگی پاول گیلروی، تفاسیر جان دابلیو بری از فرایند فرهیزش و نقش دیگری در فلسفه ی امانوئل لویناس،  امضا جمع کن اثر برجسته ی زیدی اسمیت، تحلیل و بررسی می شود. اسمیت در اغلب آثار خود به مشکلات چند فرهنگی در لندن می پردازد که متاثر از تجربه های شخصی خود او در مقام فردی جامائیکایی-انگلیسی است. رد مطلق گرایی قومی، مبتنی بر پذیرش تفاوت های دیگری به منظور نیل به خوش مشربی[2]در جامعه چندفرهنگی انگلستان است. سوژه ی اقلیت پس از ورود به فرایند فرهیزش یکی از موارد جذب، ادغام، جدایی و یا انزوا را بر می گزیند. هرچه میزان پذیرش دیگری و برقراری ارتباط با فرهنگ جدید بیشتر باشد حرکت از انزوا به سوی ادغام با موفقیت بیشتری انجام می‌شود. پژوهشگر در پی پاسخ به این پرسش بنیادی است که دیگری چگونه در تغییر سیر تفکر سوژه ی اقلیت و در پی آن عبور از انزوا به ادغام موثر است؟ پاسخ به این سوال درک چگونگی بازیابی هویت در جامعه ی چند فرهنگی را میسر می سازد. استدلال این نوشتار بر این اساس استوار است که اسمیت در این اثر با پرداختن به هویت مذهبی درصدد است تا تغییرات درونی سوژه و میزان موفقیت اش در فرایند فرهیزش را نشان دهد. تجلی دیگری در خانواده، دوستان و مکان زیست و میزان تاثیرپذیری سوژه ی اقلیت از او در صورتی موثر است که سوژه بتواند در حالی که خود را در ساحت دیگری می پندارد او را در جایگاه بیرونی قرار دهد. تنها در این صورت با احساس مسئولیت به ایفای نقش خود به عنوان دیگری نائل می‌آید و فرایند فرهیزش با موفقیت انجام میشود.[1] Acculturation[2] Conviviality

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From Marginalization to Integration: Role of the Other in Reclaiming the Identity of Ethnic Minority Subject in The Autograph Man by Zadie Smith

نویسنده [English]

  • Maryam Shokouhi 2

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده [English]

Zadie Smith, as a writer intimately associated with London, attacks the false concept of purity and unity in multicultural societies. In The Autograph Man (2002), she depicts the obsessions of Alex Li-Tandem who is half-Jewish and half-Chinese living in the suburban heartland of Jewish London, Mountjoy. Alex is not a social person at the opening of the novel, and cannot relate to his Jewish background or people surrounding him. So, he starts collecting autographs to compensate for the lack he faces in life. A one- to-one relationship between the subject’s path from "marginalization" to "separation" and, "integration", reclaiming his identity and the role of the Other could be pursued in the novel. In other words, family, place of residence, friends, and religion are significant in the acculturation process that Alex goes through from childhood to adulthood. Con- trary to Smith’s previous works, the novel emphasizes less on the multicultural issues centered on the land and more on religious identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1
  • چندفرهنگی 2
  • فرهیزش 3
  • انزوا 4
  • ادغام 5
  • دیگری 6
  • مطلق گرایی قومی 7
  • خوش مشربی 8
  • هویت
Bigdeli, Mehrdad, and Shamsoddin Royaniyan. “Shakespeare’s Position in Levinas’ 
    Philosophy.” Critical Language and Literary Studies 16, 21 (2019): 57-77.
Berry, John W. “Acculturation: Living Successfully in Two Cultures.” International Journal of 
Intercultural Relations 29 (2005): 697–712.
Berry, John W. “Acculturation and Adaptation in a New Society.” Psychology Department, 
Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada. PDF
Berry, John W. Et.al “Comparative Studies of Acculturative Stress.” International Migration 
Review Xxi, 3 (1987): 491-511.
Berry, John W. “Contexts of Acculturation.” The Cambridge Handbook of Acculturation 
Psychology. Eds. David L. Sam and John W. Berry. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006: 27-42.
Berry, John W. “Stress Perspectives on Acculturation.” The Cambridge Handbook of 
Acculturation Psychology. Eds. David L. Sam and John W. Berry. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006: 43-57.
Chifane, Cristina and Liviu Augustin Chifane. “Paving the Way from Multiculturalism to 
Interculturalism in Zadie Smith’s Novels." Multicultural Representations (2016): 674-683.
Drabinski, John E. Levinas and the Postcolonial: Race, Nation, Other. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2011.
Gilroy, Paul. After Empire: Melancholia or Convivial Culture? Oxfordshire: Routledge, 
2004.
Gilroy, Paul. Against Race: Imagining Political Culture beyond the Color Line. London: 
Belknap Press, 2001. 
Gilroy, Paul. “A London Sumting Dis…” Architectural Association School of Architecture 49 
(2003): 7-13.
Gilroy, Paul. “Joined-up Colonies and Post-Colonial Melancholia.” Theory, Culture and 
Society 18 (2-3) (2001): 151-167.
Gilroy, Paul. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. London: Verso 
Publication, 1993.
Hand, Sean ed. The Levinas Reader. Oxford: Basil Blackwell, 1989.
Levinas, Emmanuel. Time and the Other. Trans. Richard A. Cohard. Pittsburgh: Duquesne 
University Press, 1987.
Levinas, Emmanuel. Totality and Infinity. Trans. Alphonso Lingis. Boston: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1961.
Marandi, Seyed Mohammad, Hossen Pirnajmoddin, and Zahra Taheri. “Identity and 
Multiculturalism in Zadie Smith’s The Autograph Man.” Research in Contemporary 
World Literature 18, 1 (1392): 129-147. 
Modood, Tariq and Richard Berthoud et al. Ethnic Minority in Britain: Diversity and 
    Disadvantage. London: Policy Studies Institute, 1997.
Modood, Tariq. Multiculturalism. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2013.
Monfared Saeed, Negar, and Zakariya Bezdoudeh “Atwood’s Pre and Post-Apocalyptic
World: Manifestation of the Levinasian Subject in the Realm of the Other.” Critical
Language and Literary Studies 14, 18 (2017): 235-259.
Smith, Zadie. The Autograph Man. London: Hamish Hamilton, 2003.
Tew, Philip. Zadie Smith. London: Palgrave Macmillan, 2010. 
Williams, Paul. Paul Gilroy. London: Routledge, 2013.
Walters, Tracey L. Today’s Writers and Their Works: Zadie Smith. New York: Cavendish 
Square, 2014.