Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

چکیدههدف از مقاله حاضر بررسی راهکارهایی برگرفته از رویکرد ادبی در آموزش زبان‌های خارجی به ‌منظور بالا‌بردن سطح مهارت‌های نوشتاری دانشجویان رشته‌ زبان و ادبیات آلمانی در ایران است. نوشتن مهارتی آموختنی است. به‌ویژه نوشتن متن‌های تخصصی برای دانشگاه نیازمند آموزش و بکارگیری شیوه‌های حرفه‌ای است. تلخیص یک متن ادبی بدون بکارگیری راهکار‌های آموزشی غیرممکن است. زبان و فرهنگ رابطه‌ای محکم و ناگسستنی دارند. در این راستا ادبیات به عنوان جلوه‌ای جامع از فرهنگ نقش مهمی در آموزش زبان‌های خارجی بازی کرده و امروزه جایگاه رویکرد ادبی با معرفی تعداد‌‌ زیادی راهکار‌ عملی برای آموزش چهار مهارت‌ اصلی (خواندن، گوش کردن، صحبت کردن و نوشتن) امری انکار‌ناپذیر به شمار می‌آید. مقاله حاضر به تبیین مفهوم رویکرد ادبی و نقش عملیاتی آن در جهت ارتقای مهارت‌های نوشتاری دانشجویان رشته زبان آلمانی پرداخت. پس از مشخص کردن نقش عملیاتی رویکرد ادبی، از نتایج خلاصه‌شده برای هر بخش به منظورارائه یک طرح پیشنهادی بر اساس داستان «کودک چاق» نوشته خانم ماری لوییزه کاشنیتس برای درس «تلخیص متون ادبی» در رشته زبان و ادبیات آلمانی استفاده گردید. هدف از این کار نشان دادن نمونه‌ای از عملکرد موثر راهکار‌های رویکرد ادبی در بهبود این مهارت بود. نتایج حاصل از الگوی نشان دادند که رویکرد ادبی پیشنهادی از راهکارهای موثری برای بهبود مهارت نوشتاری برخوردار است. دستاورد این پژوهش در این است که در معرفی راهی نو برای ارتقای مهارت نوشتن و بالابردن سطح دانش و آگاهی نسبت ادبیات و مهارت (بینا)‌فرهنگی دانشجویان کوشا باشد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

بهره‌گیری از راهکارهای رویکرد ادبی به ‌منظور بالا‌بردن سطح مهارت‌های نوشتاری دانشجویان رشته زبان آلمانی

نویسنده [English]

  • Anita Amiri

Shahid Beheshti University

چکیده [English]

هدف از مقاله حاضر بررسی راهکارهایی برگرفته از رویکرد ادبی در آموزش زبان‌های خارجی به ‌منظور بالا‌بردن سطح مهارت‌های نوشتاری دانشجویان رشته‌ زبان و ادبیات آلمانی در ایران است. نوشتن مهارتی آموختنی است. به‌ویژه نوشتن متن‌های تخصصی برای دانشگاه نیازمند آموزش و بکارگیری شیوه‌های حرفه‌ای است. تلخیص یک متن ادبی بدون بکارگیری راهکار‌های آموزشی غیرممکن است. زبان و فرهنگ رابطه‌ای محکم و ناگسستنی دارند. در این راستا ادبیات به عنوان جلوه‌ای جامع از فرهنگ نقش مهمی در آموزش زبان‌های خارجی بازی کرده و امروزه جایگاه رویکرد ادبی با معرفی تعداد‌‌ زیادی راهکار‌ عملی برای آموزش چهار مهارت‌ اصلی (خواندن، گوش کردن، صحبت کردن و نوشتن) امری انکار‌ناپذیر به شمار می‌آید. مقاله حاضر به تبیین مفهوم رویکرد ادبی و نقش عملیاتی آن در جهت ارتقای مهارت‌های نوشتاری دانشجویان رشته زبان آلمانی پرداخت. پس از مشخص کردن نقش عملیاتی رویکرد ادبی، از نتایج خلاصه‌شده برای هر بخش به منظورارائه یک طرح پیشنهادی بر اساس داستان «کودک چاق» نوشته خانم ماری لوییزه کاشنیتس برای درس «تلخیص متون ادبی» در رشته زبان و ادبیات آلمانی استفاده گردید. هدف از این کار نشان دادن نمونه‌ای از عملکرد موثر راهکار‌های رویکرد ادبی در بهبود این مهارت بود. نتایج حاصل از الگوی نشان دادند که رویکرد ادبی پیشنهادی از راهکارهای موثری برای بهبود مهارت نوشتاری برخوردار است. دستاورد این پژوهش در این است که در معرفی راهی نو برای ارتقای مهارت نوشتن و بالابردن سطح دانش و آگاهی نسبت ادبیات و مهارت (بینا)‌فرهنگی دانشجویان کوشا باشد. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • واژگان کلیدی: آموزش زبان‌های خارجی
  • مهارت (بینا)فرهنگی
  • رویکرد ادبی
  • مهارت نوشتن
  • راهکارهای آموزش محور
  • تلخیص متون ادبی