Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خاتم

2 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی ،گروه زبان انگلیسی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

گفتار حاضر بررسی سویه‌های خشونت از دیدگاه ژیژک در سه رمان‌ تونی موریسن، یعنی یک بخشش، بهشت و خدا به‌ بچه کمک کند است. در این مقاله نشان داده می‌شود که چگونه خشونت کنش‌پذیرانه و انواع سیستمی و سمبلیک آن باعث خشونت کنش‌گرانه و تنش‌های بین‌نسلی و بین‌نژادی در رفتار شخصیت‌ها می‌شود. همچنین چگونگی بوجود آمدن تنش‌های بین‌نژادی و بروز بحران هویت نژادی در نتیجۀ خشونت هستی شناسانه و خشونت سیستمی مورد بررسی قرار می‌گیرد و درنهایت ادعاهای مطرح شده دربارۀ عصر پسانژادی با استناد به دیرینۀ نژاد‌گرایی پاسخ داده می‌شود. در رمان یک بخشش که حکایت نسل اول و دوم برده‌های سیاه‌پوست و مهاجر آفریقایی است خشونت به شکل تقابل مطلق نژادها روی می‌دهد. در این رمان به کمک گفتمان کلیسایی و ایدئولوژیِ حقارتِ نژادی تفکر بردگی در میان برده‌ها نهادینه شده و مبین خشونت هستی‌شناسانه است. در رمان بهشت، که روایتی پسااستعماری از خشونت است، دامنۀ خشونت‌ها استمرار می‌یابد و به میان نژاد سیاه‌پوستان و سپس به شکل تنش بین‌نسلی بین دو ‌نسل پیر و جوانِ شهر تسری می‌یابد و منجر به خشونت کنش‌گرانه می‌شود. رمان خدا به‌ بچه کمک کند نیز روایتی مربوط به اوایل قرن بیست‌ویکم است که در آن مشخص می‌شود خشونت بین‌نژادی در یک خانوادۀ رنگین‌پوست‌ برآیند خشونت هستی‌شناسانه و فرمایه پنداشتن هستیِ سیاه‌پوستان است. پیامدهای روانی این خشونت‌هایِ پنهان ادعای پایان نژادگرایی در عصر پسانژادی را بی‌اساس نشان می‌دهد. در رمان‌های مذکور به نظر می‌رسد موریسن هنجارهای نژادی را نتیجۀ خشونت سیستمی و برساخت‌های اجتماعی و ایدئولوژیکی استمعار می‌داند که پیوسته در حال تغییرشکل و نوزایی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Violence and Racism in Toni Morrison’s A Mercy, Paradise, and God Help the Child in the View of Slavoj Žižek

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Pormouzeh 1
  • Hoda Shabrang 2

1 Khatam University

2 Assistant Professor of English Language and Literature, Department of English Language, Khatam University, Tehran, Iranَ

چکیده [English]

The present study in an analysis of violence and racism in the three novels of Tony Morison in light of Slavoj Žižek (1949-) theory of violence. Subjective violence refers to visible crime and terror in the social and individual level. Objective violence is both visible and invisible, manifested in forms of systemic violence in racism, hate-speech, discrimination, and systemic violence as the catastrophic effects of economic and political systems. In A Mercy, slave trade, rape, and mercy represented ontological violence, subjective violence, and systemic violence, respectively. In Paradise, that is a reaction to racism and consequence of segregation laws, not only subjective violence is still committed, but also it is changed into invisible or objective forms such as interracial violence and intergenerational conflict. In God Help the Child, while all forms of violence are still performed, interracial conflict (between members of a colored family) reveals that new layers of violence and exploitation are reproduced which challenged the post-racial claims and endorses colorblind racism and emergence of racial identity crisis. Therefore, Morison considers racial norms as social and ideological constructions of colonialism that are regularly transformative and generative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intergenerational conflict
  • interracial violence
  • subjective and objective violence
  • ontological violence
  • systemic violence
  • symbolic violence
  • racial identity crisis
Benjamin, Walter, M. Bullock, and M. Jennings. "Critique of Violence, Selected Writings; Volume 1; 1913-1926." 1996.
Bonilla-Silva, Eduardo. Racism without racists: Color-blind racism and the persistence of racial inequality in the United States. Rowman & Littlefield Publishers, 2006.
Bornaki, Fatemeh, Javad Yaghoobi Darabi. "American Neocolonial Otherising Policy: Agonistic Identity in Lorrie’s Moore's ‘A Gate at the Stairs’ and Claire Messud's ‘The Woman Upstairs’". Critical Language and Theory Studies. Tehran: Shahid Behesti University. 15. 21(Autumn and Winter, 2018-2019): 33-56.
Caruth, Cathy. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. JHU Press, 2016.
Danico, Mary Yu, ed. Asian American Society: An Encyclopedia. SAGE Publications, 2014.
Gras, Delphine. “Post What? Disarticulating Post-Discourses in Toni Morrison’s God Help the Child.” Humanities 5.4 (2016): 80-89.
Haney-López,  Ian F. “Post-Racial Racism: Racial Stratification and Mass Incarceration in the Age of Obama”. 98Cal. L. Rev.1023, 2010. 
Heidegger, Martin. Introduction to Metaphysics. New Haven: Yale University Press, 2000.
Kunfalvi, Lili.” Separate but Equal: Racial Segregation in the United States.” Human Rights. Issues Series, 3, Aug. 2014. Institute for Cultural Relations Policy.
Mbalia, Doreatha D. Toni Morrison's Developing Class Consciousness. Susquehanna University Press, 2004.
McNeese, Tim. Great Supreme Court  Decisions: Brown v. Board of Education. New York: Infobase Publishing, 2007.
Morrison, Toni. A mercy. Random House, 2008.
---. God help the child. Random House, 2015.
---. Paradise. New York: A.A. Knopf. 1998. 
---. "Unspeakable Things Unspoken: The Afro-American Presence in American Literature." Michigan Quarterly Review 28, 1988.
Morgenstern, Naomi. "Maternal Love/Maternal Violence: Inventing Ethics in Toni Morrison’s A Mercy." Melus 39.1 (2014): 7-29.
Pal, Payel. “(Hi) Stories and Tellers: A Critical Reading of Toni Morrison's Paradise.” The Journal for English Language and Literary Studies. ResearchGate. June 2013.
Phiri, Aretha Myrah Muterakuvanthu. "Violent subject (ivitie) s: a comparative study of violence and subjectivity in the fiction of Toni Morrison, Cormac McCarthy, JM Coetzee, and Yvonne Vera." Doctoral thesis. The University of Edinburgh (2014).
Putnam, Amanda. "Mothering violence: Ferocious female resistance in Toni Morrison's the bluest eye, Sula, beloved, and a mercy." Black Women, Gender+ Families 5.2 (2011): 25-43.
Ricoeur, Paul. "Political and Social Essays, ed." David Stewart and Joseph Bien (Athens: Ohio University Press, 1974), 105, 1974.
Subramanian, Shreerekha. "Specters of Public Massacre: Violence and the Collective in Toni Morrison’s Paradise." New Essays on the African American Novel. Palgrave Macmillan, New York (2008): 153-165.
Takallu, Ma’someh, Behzad Barakat. “A Study of Charlotte Brontё’s Jane Eyre through the Prism of New Historicism". Critical Language and Theory Studies. Tehran: Shahid Behesti University. 15.21(Autumn and Winter 2018-2019):79-102.
Toni Morrison – Facts. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. Thu. 5 Sep 2019. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1993/morrison/facts/ 
Žižek, Slavoj. Violence: Six Sideway Reflections. New York: Picador, 2008.