Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

بوم‏گرایی[1] در ادبیات بر روابط و پیوندهای میان ادبیات و جهان پیرامون و طبیعتِ اطراف تمرکز دارد. شاعران و نویسندگان همواره به طبیعت نگاهی متفاوت داشته‏اند و گاهی این نگاه در خلق آثار منظوم و منثور ایشان نقش مهمی را ایفا کرده است. در طول تاریخ، ادبیات به‏سان آیینه‏ای منعکس‏کنندۀ طبیعت بوده و ازفرط نزدیکی به نظر می‏آید که این دو در هم ادغام شده‏اند؛ بدین معنا که ادبیات همواره رسانه‏ای بوم‏فرهنگی و انعکاس‏دهندۀ نیازهای بشری و طبیعی انسان در رویارویی با محیط وی بوده است. پژوهش حاضر بر آن است تا بوم‏گرایی و چگونگیِ برخورد با طبیعت را در آثار و اندیشه‏های دو شاعر/نویسندۀ آرمان‏خواهِ ایرانی و آمریکاییِ ، نیما یوشیج (1276-1338 ش. برابر با 1897-1960 م.)  و رالف والدو امرسون[2] (1803-1882 م. برابر با 1182-1261 ش.) مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. برای‏این‏منظور از شعرها و نامه‏های نیما و نیز از رسالۀ معروف امرسون با نام طبیعت[3] (1836) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که آرمان‏خواهی نیما و امرسون رابطۀ تنگاتنگی با طبیعت دارد و این روابط بر دایرۀ انسان-خدا-طبیعت-عدالت می‏چرخد و به نظر می‏رسد هر دو شاعر طبیعت را منبع اصلی آرمان‏های انسانی تصور می‏کنند. نکتۀ مهم دیگر این است که آرمان‏گرایی نیما بر عدالتِ اجتماعی استوار است و آرمان‏خواهی امرسون بر خودسازی، اگرچه هر دو شاعر کم‏وبیش در بخش‏هایی از این محورها به هم نزدیک شده و کاملا شبیه به نظر می‏آیند. شیوۀ به‏ کار گرفته شده در این تحقیق از نوع کتابخانه‏ای و به شکل تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر مکتب آمریکایی در پژوهش‏های تطبیقی می‏باشد.1. Ecocriticism                                                                  2. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)3. Nature 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ecocriticism and its Reflection in Works and Thoughts of Nimā Yushij and Ralph Waldo Emerson

نویسنده [English]

 • Moslem Zolfagharkhani

Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

Introduction
Ecocriticism in literature concentrates on literature and the environment or the Nature; it means it focuses on literature and the physical environment. Such study calls for collaboration between natural scientists, writers, literary critics, anthropologists, historians, and other disciplines. Poets and authors have always been under the influences of the world around and the environment so that nature changed to be a source of inspiration to them.
Background Studies
Ecocriticism and Environmental literary studies were first introduced to the world of literature in 1970 in world’s most important assembly “The Western Literature Association” (WLA). After the Industrial revolution, human being transformed his connection with nature and started to experience a new season in his life. The earlier connection was based on a mutual relationship, but the new one was entirely shifted to something far from a mutual link. In other words, after the Industrial revolution, human being occupied an upper position and nature suffered from a banal one. Incidentally, the ecocritics enjoy various methods of analysis in their studies; some believe that nature is not more than a humanized structure which some poets like William Wordsworth started to form in their works. Many of these critics put nature as a counterpart of culture, or identify nature as instinct. Instinct is the main inner motive which transfers its effects to other creatures. It is identified with nature or the animal’s desire to do profitable deeds.
Materials and Methods
The present study attempts to reveal ecocritical works and thoughts of two most significant Persian and American poets/authors, Nimā Yushij (1897-1960) and Ralph Waldo Emerson (1803-1882). To do this, the poetry and the letters of Nimā together with Emerson’s book titled Nature (1836) have been selected. It is indicated how Nimā and Emerson’s idealism is closely related to nature, and how it is based on Human-God-Nature-Justice circle. It is shown that nature is the major source of this circle. Hence, the present study, by the use of American School of Comparative studies, while applying a library-analytical approach, tries to compare and contrast the major thoughts of Nimā Yushij and Ralph Waldo Emerson due to their literary environmental writings. Furthermore, it is emphasized that these two poets belong to different languages and literatures; however, as far as the American School is based on Eclecticism in comparative studies, it is hoped that the major nature-oriented themes and ideas of these poets might be revealed in this essay. It should be also considered that the American School of comparative studies does not concentrate only on the effects or influences in literary studies; to such school, literary movements, genres and literary types, and the topics and themes of world literature are the fundamental spots of studies.
Results and Discussions
The study discloses how Emerson’s outlook to nature is more philosophical than Nimā’s. When he talks about nature his idealistic motives start to appear. Both poets insist on the unity of human being and nature by unifying human history and natural history. The beauty of nature is another major theme of their poetry; both look at nature as the source of beauty and its pleasures. Emerson believes that the ultimate end of the cosmos is a desire to the beauty. Why human being is so much interested in the beauty is beyond the thoughts and logics of man. Furthermore, Nimā’s ecocritical tendencies are closely related to coexistence of man and nature, and the poet’s thoughts are not separated from the beauties of nature and its inspiration. Nature, environment, and the world around are at the core of both Nimā and Emerson’s thoughts and writings. To live naturally and to get involved with nature are their ideal way of life. To them, solitude and primitivism are man’s solution to release him/her from the chains of society. Both of them complain about human being’s distance from nature; they believe that solitude is mankind’s opportunity to conform his/her soul to nature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Literary Studies
 • Ecocriticism
 • Idealism
 • Nimā Yushij
 • Ralph Waldo Emerson
 1. Persian References
 2. AhmadGoli, Kamran & Edris Ranji. “William Wordsworth and Nimā Yushij: The Thoughts, Poetry, and Lives of Two Romantic Poets”. Persian Language and Literature. Vol. 23, No. 24, (Fall & Winter 1394): pp. 7-33.
 3. Alizadeh, Ali & Ali Arfa. “A Comparative Study of Eghbal Lahoori and Ralph Waldo Emerson’s Self-esteems”. Language and Translation Studies. No. 1, (Spring 1390): pp. 39-54.
 4. Aminpoor, Gheysar. Tradition and Innovation in Modern Poetry (Fourth Publication). Tehran: Elmi and Farhangi, 1390.
 5. Aryanpoor, Yahya. From Saba to Nima (Vol. 2) (Eighth Publication). Tehran: Zavvar, 1382.
 6. AsadiAmjad, Fazel. “Resistance and Overthrow, the Major Dominant Discourse of Nimā Yushij and Walt Whitman”. Language and Translation Studies. Vol. 47, No. 2, (Summer 1393): pp. 23-44.
 7. Batavani, AliMohammad. “Nimā’s New Outlook to Nature”. History of Literature. Vol. 73, (Fall & Winter 1392): pp. 53-71.
 8. Chevalier, Jean. Dictionnaire des Symboles: Mythes, Reves, Coutumes (Vol. 2). Translated by Soodabeh Fazayeli. Tehran: Jeyhoon, 1379.
 9. Hasanli, Kavoos. Types of Innovation in Iranian Modern Poetry (Fourth Publication). Tehran: Sales, 1396.
 10. Langroodi, Shams. Analytical History of New Poetry (Vol. 1 from 1284 to 1332) (Seventh Publication). Tehran: Markaz, 1392.
 11. Mohajerani, Ataollah. Legend of Nimā (Fourth Publication). Tehran: Ettelaat, 1385.
 12. Moin, Mohammad. Moin Persian Dictionary (Vol 2). Azizollah Alizadeh & Mahmood Nameni. Tehran: Nameni, 1386.
 13. Movahhed, Ziya. Yesterday and Today of Persian Poetry (Third Publication). Tehran: Hermes, 1394.
 14. Parsapoor, Zahra. About Ecocriticism. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 1392.
 15. RoozbehKoohshai, Roohollah. “Sentimental Experiences of William Wordsworth and Manoochehri Damghani in Describing Nature”. Lyric Studies. Vol. 10, No. 19, (Fall & Winter 1391): pp. 125-144.
 16. ---------------------------------------. “Ralph Waldo Emerson and Inspiration from Hafiz”. Journal of Comparative Literature. Vol. 4, No. 7, (Fall & Winter 1391): pp. 77-97.
 17. Shafii Kadkani, MohammadReza. Periods of Persian Poetry: From Constitution to the Fall of Kingdom. Tehran: Tosan, 1359.
 18. ----------------------------------------. With Light and Mirror: In Search of Roots of Change in Iranian Modern Poetry (Fifth Publication). Tehran: Sokhan, 1394.
 19. Shamisa, Siroos. Dictionary of Mythology and Tales in Persian Literature (Third Publication). Tehran: Farhang-e Moaser, 1389.
 20. Tahbaz, Siroos. Full of Pains in Mountains: Life and Art of Nimā Yushij (Third Publication). Tehran: Zaryab, 1376.
 21. Wager, Willis. American Literature, a World View. Translated by Hasan Javadi. Tehran: AmirKabir, 2535.
 22. Yoosefi, GholamHossein. The Bright Spring: A Visit of Poets (Thirteenth Publication). Tehran: Elmi, 1392.
 23. Yushij, Nimā. The Value of Emotions and Five Articles in Poetry and Drama. Tehran: Toos, 1351.
 24. ----------------. The Complete Works of Nimā Yushij (Vol. 1 Poetry). Siroos Tahbaz & Sheragim Yushij. Tehran: Nasher, 1364.
 25. ---------------. The Complete Letters of Nimā Yushij (Third Publication). Compiled by Siroos Tahbaz. Tehran: Elm, 1376.
 26. Zarghani, Mahdi. The Prospect of Iranian Modern Poetry: Studying the Schools of 20th C. Iranian Poetry (Fifth Publication). Tehran: Sales, 1394.
 27. Zarghani, Seyyed Javad. “The Poetic Manifestation of Nature in the Poetry of Nimā Yushij, Sohrab Sepehri, and Sahfii Kadkani”. Literary Knowledges. Vol. 3, No. 6, (Spring & Summer 1390): pp. 171-196.
 28. English References
 29. - Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. Ninth Edition. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2009.
 30. - Bate, Jonathan. The Song of the Earth. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
 31. - Bateson, Gregory. A Sacred Unity: Further Steps to an Ecology of Mind. New York: Harper & Collins, 1991.
 32. - Baym, N. The Norton Anthology of American Literature (The Major Authors). Book One. New York: Norton & Company, 2003.
 33. - Bloom, Harold. Bloom’s Classic Critical Views: Ralph Waldo Emerson. New York: Bloom’s Literary Criticism, 2008.
 34. - Emerson, Ralph Waldo. Nature. In Baym N. (ed). The Norton Anthology of American Literature (The Major Authors). Book One. New York: Norton & Company, 2003.
 35. - Finkle, Peter. “Die Aubere und Die Innere Landschaft: uber Psychische Energie und Kulturelle Kreativital”. In Schiltsky, M. P. (ed). Piet Trantel auf dem El. Hameln: Selbstverlag der Kunstlergruppe Arche: 31-107, 1998.
 36. - Jost, Francois. Introduction to Comparative Literature. Indianapolis & New York: Pegasus, 1974.
 37. - Partington, Angela. The Concise Dictionary of Quotations. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 1997.
 38. - Porte, Joel. “Introduction: Representing America – The Emerson Legacy”. In Porte J. and Saundra Morris (ed). The Cambridge Companion to Ralph Waldo Emerson. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 39. - Shaffer, Lawrence. History of American Literature and Drama. New Delhi: Sarup & Sons, 2000.