Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

3 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

جان بارت را می­توان احیا گر فلسفه پیرونیسم در حیطه ادبیات پسامدرن آمریکا در قرن بیستم دانست. او با خلق شخصیت­های پیرونیستی به انتقاد از نظام ارزشی در آمریکا پرداخته و اساسا زندگی بی مایه و پوچ انسان را در قرن بیستم دست مایه اثر خویش قرار می­ دهد. پایان راه نمونه ای است موفق از استحاله مفهوم قهرمان به ضد قهرمان که در آن شخصیت­ها در جدال با واقعیات شکننده زندگی از نوعی اختلال روانی بنام «کازموپسیس» رنج می ­برند. دسیدوفوبیا یا ترس از تصمیم گیری که ناشی از تغییر جهانبینی این افراد است موجب شده آنها به نوعی جعل هویت تحت عنوان «اسطوره درمانی» پناه ببرند. از دیگر سو توصیف بارت از سرگشتگی چنین انسانی منطبق با تعریف عقلانیت در فلسفه پیرونیسم است. از اینرو، پرسش اصلی تحقیق  اینگونه تبیین می­ شود که اندیشه بارت با وجود همسو بودن با پسامدرنیسم ادبی و گرایش­های فلسفۀ جدید که از سوی دکارت و هیوم مطرح شد در حقیقت تجسمی است از شکاکیت پیرونیستی که در اعصار و قرون مختلف به صور گوناگون جلوه گر شده و شکلی تکاملی به خود گرفته است. نویسندگان ضمن بررسی ریشه­ های تاریخی تردیدگرایی و سیر تحول آن تا پیداش فلسفه پسامدرن بر­­آنند تا دغدغه ­های بارت را نیز در باب بحران هویت و اصالت معنی تشریح نمایند. این پژوهش با تمرکز بر رمان پایان راه در نهایت نشان می ­دهد که بارت بشر را بگونه ای تصویرسازی می­ کند که در تصمیمات خویش بیشتر از آنکه تابع دلایل عقلی باشد از عواطف و احساسات پیروی کرده و عقلانیت او نیز در عمل راه به جایی نمی ­برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Concept of “Cosmopsis,” through a Pyrrhonist Approach in The End of the Road by John Barth

نویسندگان [English]

 • Bahman Zarrinjooee 2
 • Seyed Vahid Abtahi 3

2 Assistant Professor of English Department, Islamic Azad University, Borujerd

3 Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

John Barth, among postmodern American novelists, is apt to be called the reviver of Pyrrhonist tradition in the Twentieth century. In his creation of Pyrrhonist characters, he criticizes the American value system and the empty life of contemporary man in a broad sense. The End of the Road, Barth’s second novel is a successful example in which the marry traits of a protagonist give their place to the mean qualities of an antagonist. In the novel, the anti-hero characters suffering from a mental paralysis under the title “Cosmopsis” resort to “Mythotherapy” which means nothing but a distortion of identity. Among the consequences of this treatment are, of course, “Decidophobia” and “hyperbolic Cartesian doubt.” Interestingly, Barth’s description for the irrationality of such a man corresponds to the definition of rationality in Pyrrhonism. On this basis, the main question of the research arises from the fact that Barth’s views are an embodiment of those historical thoughts regarded as Pyrrhonist skepticism, which have been developed through ages by different forms. Apart from the historical impressions on the formation of modern skeptical philosophy which was flourished first by Cartesian doubt and developed by Hume’s empiricism the research also examines Barth’s postmodern-skeptical cosmology which derives from his obsession with identity and meaning. The overall point inferred by the researchers is that how Barth in The End of the Road indicates human decisions rely most on “emotions” rather than “reason” and that the rationality of man take him nowhere but in itself.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barth
 • Cosmopsis
 • identity
 • Mythotherapy
 • Pyrrhonism
 • Skepticism
 1. Barth, John. The Floating Opera and The End of the Road. New York: Anchor Books, an imprint of Knopf Doubleday Publishing Group, 1988.
 2. ---. “The Literature of Exhaustion.” The Friday Book: Essays and Other Nonfiction. New York: Perigee Books, 1984.
 3. Bluestone, Gregory. “John Wain and John Barth: The Angry and the Accurate.” The Massachusetts Review I.3 (1959): 582–89.
 4. Brickhouse, Thomas C., and Nicholas D. Smith. Socratic Moral Psychology. New York: Cambridge University Press, 2010.
 5. Copleston, Frederick. History of Philosophy: Greece and Rome. Vol. 1. New York: Continuum, 2003.
 6. Hassan. “The Question of Postmodernism.” Performing Arts Journal 6.1 (1981).
 7. Hollingdale, R. J. Western Philosophy: An Introduction. Trans. Abdul Hussein Azarang. Tehran: Ghoghnoos, 2002.
 8. Hume, David. A Treatise of Human Nature. Ed. L.A. Selby-Bigge. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1978.
 9. Kerner, David. “Psychodrama in Eden.” Chicago Review XIII (1959): 59–67.
 10. Landesman, Charles, and Roblin Meeks, eds. Philosophical Skepticism. Malden, Oxford, Victoria, Berlin: Blackwell Publishing, 2003.
 11. LeClair, Thomas. “John Barth’s The Floating Opera: Death and the Craft of Fiction.” Texas Studies in Literature and Language 14.4 (1973).
 12. Locher, Frances C., and Ann Evory, eds. Contemporary Authors: A Bio-Bibliographical Guide to Current Authors and Their Works 53-56. Michigan: Gale, 1975.
 13. Nietzsche, Friedrich. Nietzsche: The Birth of Tragedy and Other Writings. Ed. Raymond Geuss and Ronald Speirs. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 14. Nietzsche, Friedrich Wilhelm. “Philosophy During the Tragic Age of the Greeks.” Early Greek Philosophy and Other Essays. Trans. Maximilian A. Mügge. New York: Russell and Russell, 1964.
 15. Paganini, Gianni, and Jose R. M. Neto, eds. Renaissance Scepticisms. Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2009.
 16. Schlager, Neil, and Josh Lauer. Contemporary Novelists. Farmington Hills: St. James Press, 2001.
 17. Scholes, Robert E. The Fabulators. New York: Oxford University Press, 1967.
 18. Sen, Hasine. “The Dissolution of Value and Meaning in John Barth’s the Floating Opera.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 16 (2004): 95–104.
 19. Sibişan, Aura. “Scepticism and Play in John Barth’s the Floating Opera.” Bulletin of the Transilvania University of Braşov 1 (2012): 85–88. IV: Philology & Cultural Studies.
 20. Smith, Herbert F. “Barth’s Endless Road.” Critique VI (1963): 68–76.
 21. Tharpe, Jac. John Barth: The Comic Sublimity of Paradox. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1974.
 22. Trilling, Lionel. The Liberal Imagination: Essays on Literature and Society. Oxford: Oxford University Press, 1981.
 23. Waldmeir, Joseph J. Critical Essays on John Barth. Boston, Massachusetts: G. K. Hall & Co., 1980.
 24. Walkiewicz, E. P. John Barth. Boston, Massachusetts: Twayne Publishers, 1986.
 25. Watt, Ian. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding. London: Chatto and Windus, 1957.