Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

عنوان "اهریمن" که امانوئل کارر، نویسنده ی سرشناس فرانسوی و برنده ی جایزه ی شاخص ادبی رنودو در سال 2011 ،برای کتابِ چاپ سال 2000 خودبرگزیده بسیار گویا است .ژان کلود رمان فردی حقیقی است که به واقع به خاطر کشتن پدر، مادر، زن و دوفرزند کم سن خود در سال 1993 در کشور فرانسه محاکمه شده ودر ابتدا به حبس ابد و سپس بابخشودگی به پانزده سال حبس محکوم شده است. به نظر کارر که روزنامه نگار وهمچنین نویسنده ای مذهبی است، این عمل غیر انسانی ژان کلود رمان همچون نشان شاخصی از حضور وسوسه های مهارناشدنی شیطانی در درون انسانی ضعیف النفس و حقیر است، پس او حادثه را به روایت خودباز گو  می کند. در این اثر نیمه تخیلی-نیمه زندگی نامه ای، نویسنده سعی می کند تا شخصیت ژان کلود را همچون قهرمانان تراژیک اسطوره های یونان و رُم باستان نمایش دهد که علی رغم تلاش بسیار موفق نمی شوند بر نیروی تقدیر تراژیک یا همان "انانکِ" یونان باستان و یا "فاتوم" لاتین فائق آیند. در این کتاب بیماری "دروغگویی و افسانه سرایی" یا به گفته ی دیگر "میتومنیِ"ژان کلود رمان همچون صورت جدید تقدیرتراژیک باستانی ترسیم شده ودرست همانند داستانهای تراژیک اسطوره ای یونان و رُم باستان این قدرت سرکش ومخرب در نهایت موجب بدبختی ژان کلود و نابودی خانواده اش می گردد.کارر با این انتخاب، قهرمان تراژیک اسطوره های باستانی را بار دیگر زنده کرده واین بار چهره ای نو و معاصر از قهرمان تراژیک بدست خواننده می دهد. قهرمانی که سرنوشتش به همان اندازه ی همتایان باستانی اش شوم و غم انگیز است هرچند ظاهر پر اُبُهَت آنان را ندارد. بدین گونه امانوئل کارر به سادگی اثبات می کند که انسان امروزی علی رغم تمام پیشرفت های ظاهری بشری اگر توان تسلط بر ضعف های نفس خویش را نداشته باشد، درست همچون پیشینیان خود در هزاران سال پیش می تواند به راحتی بازیچه ی دست شیطان گردد وفلاکت وبدبختی خود واطرافیانش را رقم بزند. این در حالیست که چهره ی شیطان زده ی انسان امروزی حتی ذره ای از بزرگی وشهامت قهرمانان باستانی را نداشته و اودر پاسخ به معمای رفتارهای پرخطای خود عاجز مانده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Take on Ancient Tragedy Fatality in Emmanuel Carrere’s Book, The Adversary

نویسنده [English]

 • Leyla Ghafouri Gharavi

Assistant Professor at Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

The Adversary written by Emmanuel Carrere, a well-known French writer and winner of the prestige Renaudot French literary award in 2011, is a title he chose himself for his book that was published in 2000. The title was very expressive and it entailed the menacing demonic presence that existed within the main character of the book. Jean-Claude Romand is a real person who murdered his father, mother, wife and 2 young children and was sentenced to life at first in 1993 in France which was later mercifully reduced to 15 years of imprisonment. In Carrere’s opinion, who is newspaper reporter and a religious writer, the inhumane act of Jean-Claude Romand was a sign of the existence of devilish temptations in weak hearted and frail human souls. So he recounted the event in his own perspective.
In this half fiction and half biographical piece of work, the writer tries to portray Jean-ClaudeRomand as a tragic ancient Greek or Roman hero that despite his best efforts does not succeedin overcoming his tragic fate known as “Ananke” in ancient Greek or “Fatum” in Latin.
He managed to showJean-Claude Romand’s mental illness of “lying and exaggerating” or “mythomania” as an ancient tragedy fatality in this book. As in most ancient tragedies of Greece or ancient Rome, this destructive and inevitable power causes Jean-Claude’s misfortune and destroys his family.
With this Carrere awakened the ancient tragic heroes once again and this time gave a new and modern face to them to the reader. An anti-hero who’s fate is as dark and sad as his ancient counterparts even though he is not majestic as them. In this book the writer shows that despite their advanced appearance, if the modern man does not have control over their own inner weaknesses they will easily become the devil’s playthings as their ancestors before them thousands of years ago were and only misfortune and misery will await them and their peers. This is also while the devil like modern human does not even have a smidgen of the grandeur and braveness of the ancient heroes and cannot answer to the enigma of his wrong ways.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ancient Fatality- tragic hero- devilish temptation-lying
 1. - Cecillon Martin, Lecture accompagnee de L’Adversaire de Carrère, Gallimard coll. La bibliothèque, Paris, (le 11 mars) 2003, p.11
 2. - Carrère Emmanuel, L’Adversaire, Paris, Gallimard, coll. La bibliothèque, (Ed. P.O.L. 2000 pour le texte, 2003 pour l’accompagnement pedagogique)
 3. - Couprie Alain,Paris, Le Theâtre, Armand Colin, 2011.
 4. - Giraudoux Jean, Electre, Paris, Le Livre de poche, 1967(première edition du livre 1937),{ Entracte : « Lamento du Jardinier»}.
 5. - Hubac Marianne, Dossier sur L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, Paris, Gallimard, coll. Belin, 2010.
 6. - Mallet Jean-Daniel, La Tragedie et la comedie, Paris, Hatier, coll. Profil, 2001
 7. - Malraux Andre, Les Noyers de l’Altenburg, Paris ,Gallimard, 1943.
 8. - Olivier Annie, L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, Paris, Hatier, coll. Profil d’une œuvre, 2003.
 9. - Racine Jean, Extraits de la pratique d’Aristote, in Œuvres complètes deRacine, ed. R. Picard, Editions Gallimard, coll. «Bibliothèque de la pleiade», t II, 1960.
 10. - Racine Jean, Britannicus, in Œuvres complètes deRacine, Paris, ed. R. Picard, Editions Gallimard, coll. «Bibliothèque de la pleiade», 1960,(I ,1 v.3).
 11. - Racine Jean, Andromaque, in Œuvres complètes de Racine, Paris, ed. R. Picard,Editions Gallimard, coll. «Bibliothèque de la pleiade», 1960, (I, 1, v. 90).
 12. - Racine Jean, Preface de Phèdre, in Œuvres complètes de Racine, Paris, ed. R. Picard, Editions Gallimard, coll. «Bibliothèque de la pleiade», 1960.
 13. - Ricœur Paul, Culpabilite biblique et culpabilite tragique, Revue d’histoire et de philosophie religieuses de la faculte de theologie protestante de l’Universite de Strasbourg 33, 1953 /4, p.285-307
 14. - Sophocle, Œdipe Roi in Tragedies de Sophocle, trad. Paul Mazon, Ed.Gallimard, coll.Folio, 1973.