Critical Language and Literary Studies
بررسی همایندهای اضافی و وصفی در زبان‌های روسی و فارسی به منظور تعیین میزان ضرورت آموزش آنها

محسن شجاعی؛ بهرام محرابیان

دوره 19، شماره 29 ، اسفند 1401، ، صفحه 199-226

https://doi.org/10.52547/clls.19.29.199

چکیده
  در مقاله پس از معرّفی مختصر همایندها و اشاره به اهمیت این نوع ترکیب‌های ثابت در آموزش زبان‌های خارجی، به پیشینۀ بررسی آنها در زبان‌های روسی و فارسی پرداخته می‌شود. سپس دسته‌بندی‌های مطرح همایندها بررسی شده و دسته‌بندی که در آن برپایۀ واژۀ اصلی از دیدگاه نحوی همایندها به دو گروه الف) همایندهای فعلی و ب) همایندهای نامی (وصفی و اضافی) ...  بیشتر