Critical Language and Literary Studies
خوانشی«درون متنی» از ابر اطلس اثر دیوید میچل

علیرضا فرح بخش

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 219-246

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.219

چکیده
  مقالة حاضر بر آن است که اصطلاح نوآورانة «درون‌متنیت» را معرفی و ویژگی‌های شاخص آن را در رمان ابر اطلس اثر دیوید میچل بررسی کند. واژة روایت‌شناختیِ درون‌متنیت از اصول حاکم بر وحدت ارگانیک و چارچوب‌های نظری مرتبط با بینامتنیت تأثیر گرفته است. پرسش‌های اصلی این پژوهش عبارت‌اند از: درون‌متنیت چیست و مؤلفه‌های منحصر به‌فرد ...  بیشتر