Critical Language and Literary Studies
1. مفهومیت: نقطه‌ثقل بوطیقای بنیامین

همایون اسلامی؛ محمدجواد کمالی

دوره 16، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 13-30

http://dx.doi.org/10.29252/clls.16.23.13

چکیده
  والتر بنیامین متفکری است که در مرز سنت و مدرنیته ایستاده، و تلاش می‌کند ابعاد مدرن هستی انسان را به بیانی سنتی تفسیر کند؛ او به کمک تکنیک‌های ادبی، توجیهات متافیزیکی را با حقایق عینی درمی‌آمیزد؛ و زبانی نامتعارف خلق می‌کند، که فهم آن آسان نیست؛ و این خود یکی از دلایلی است که موجب شده آثار او را فاقد انسجام بدانند. یکی از کلیدواژه‌های ...  بیشتر