Critical Language and Literary Studies
بیان مفهوم تمایل نهاد به عمل یا حالت در جملات مصدری ـ یک رکنی روسی در زبان فارسی

مریم مرادی؛ علی مداینی اول

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1391

چکیده
  در زبان روسی، ویژگی گزاره ای در یک جمله می تواند توسط مصدر و در یک ساختار یک‌رکنی بیان شود. از آنجایی که مصدر، یک عمل بالقوه را بیان می کند، بنابراین در ابراز معانی غیرمستقیم کاربرد فراوان خواهد داشت. مصدر در جمله یک رکنی با ساختار تک-ظرفیتی می تواند معانی چون: «تمایل به عمل و حالتی که ضروری و مورد نیاز است، تمایل توأم با بی صبری نسبت ...  بیشتر